Förordning (2014:1538) om förvaltning av asyl-, migrations- och integrationsfonden

SFS nr
2014:1538
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L7
Utfärdad
2014-12-18

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning gäller förvaltningen av asyl-,
migrations- och integrationsfonden för att genomföra det
nationella programmet för perioden 2014–2020 inom målet att
bidra till effektiv hantering av migrationsströmmar och till
genomförandet, stärkandet och utvecklingen av den gemensamma
asyl- och invandringspolitiken. Förordningen innehåller
bestämmelser som kompletterar

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euroatom) nr
966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för
unionens allmänna budget och om upphävande av rådets
förordning (EG, Euroatom) nr 1605/2002,

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 516/2014
av den 16 april 2014 om inrättande av asyl-, migrations- och
integrationsfonden, om ändring av rådets beslut 2008/381/EG
och om upphävande av Europaparlamentets och rådets beslut nr
573/2007/EG och nr 575/2007/EG och rådets beslut 2007/435/EG,
och

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 514/2014
av den 16 april 2014 om allmänna bestämmelser för asyl-,
migrations- och integrationsfonden och om ett instrument för
ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och
bekämpande av brottslighet samt krishantering.

Organisation

2 § Migrationsverket är ansvarig myndighet enligt artikel
25.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
514/2014 för förvaltning och kontroll av det nationella
programmet.

3 § Migrationsverket ska upprätta ett partnerskap med
offentliga organ på nationell, regional och lokal nivå,
organisationer i det civila samhället och internationella
organisationer för utformningen, genomförandet, övervakningen
och utvärderingen av det nationella programmet.

4 § För det nationella programmet ska det finnas en
övervakningskommitté.

Ordförande i övervakningskommittén utses av regeringen.
Regeringen beslutar om vilka berörda myndigheter och andra
parter som ska vara företrädda i övervakningskommittén. Dessa
ska i sin tur utse sina företrädare i
övervakningskommittén.
För beslut av övervakningskommittén
krävs enhällighet.

5 § Ekonomistyrningsverket är revisionsmyndighet enligt
artikel 25.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 514/2014 för det nationella programmet.

Handläggning av stödärenden

6 § Frågor om stöd prövas av Migrationsverket.

En ansökan om stöd ska ges in till Migrationsverket. I
ansökan ska sökanden ange hur medfinansiering kommer att
ordnas.

7 § Migrationsverket ska kontrollera att ansökan avser stöd
som är förenligt med det nationella programmet och med
tillämpliga unionsrättsliga och nationella bestämmelser.

8 § Migrationsverkets beslut om beviljande av stöd ska
innehålla uppgifter om vilka föreskrifter som tillämpats och
vilka omständigheter som varit avgörande för utgången samt
ange det förväntade resultatet av projektet. De villkor som
beslutet är förenat med samt projektets budget och
finansieringsplan ska särskilt framgå av beslutet.

Om det finns flera stödmottagare i ett projekt, ska detta
framgå av beslutet om stöd.

9 § Migrationsverket ska i beslutet om beviljande av stöd
ange hur utgifterna för projektet ska redovisas. Det ska
framgå vilket av de alternativ som anges i 11 § första
stycket 6 som gäller för varje utgiftsslag.

10 § Stöd får betalas ut endast om utgifterna är
stödberättigande enligt 11–27 §§. I annat fall ska
Migrationsverket besluta att inte betala ut motsvarande del
av stödet.

Stödberättigande utgifter

Inledande bestämmelser

11 § Utgifter är stödberättigande om de

1. har uppkommit för att genomföra projektet,

2. är skäliga,

3. har uppkommit under den projektperiod som Migrationsverket
har fastställt,

4. är förenliga med unionsrättsliga och nationella
bestämmelser,

5. uppfyller de villkor som angetts i stödbeslutet, och

6. antingen kan styrkas av stödmottagaren genom kopior av
fakturor, bokföringsunderlag eller andra handlingar som har
bokförts i enlighet med god redovisningssed eller uppfyller
de krav som gäller för förenklade redovisningsalternativ
enligt artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 514/2014.

Av artikel 17.3 a i Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 514/2014 följer att endast utgifter som en
stödmottagare har haft fram till den 31 december 2022 kan
vara stödberättigande.

12 § Om det finns särskilda skäl, kan en utgift som inte
uppfyller de krav som ställs i 11 § första stycket 4 och 5
ändå vara stödberättigande till viss del. Stödet för utgiften
ska då sättas ned i proportion till avvikelsens art och
allvar. Nedsättningen ska åtminstone motsvara den ekonomiska
förlust för det allmänna som avvikelsen kan bedömas orsaka.

Vid en bedömning enligt första stycket ska de riktlinjer om
finansiella korrigeringar som Europeiska kommissionen ger ut
tjäna som vägledning.

13 § Projekt ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt.
Utgifter som med hänsyn till omständigheterna framstår som
oskäliga är helt eller delvis inte stödberättigande.

En stödmottagare som inte tillämpar lagen (2007:1091) om
offentlig upphandling ska vid köp, hyra och leasing följa de
principer som framgår av 1 kap. 9 § lagen om offentlig
upphandling.

14 § Av artikel 17.6 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 514/2014 följer att stödet i vissa fall
ska minskas med de intäkter som projektet medför. Intäkter i
eller genom ett projekt ska i de fallen löpande redovisas av
stödmottagaren.

Vissa utgifter som inte kan vara stödberättigande

15 § Utöver vad som anges i artikel 19 i Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) nr 514/2014 kan följande utgifter
inte vara stödberättigande:

1. finansiella utgifter,

2. böter, sanktionsavgifter eller rättegångskostnader,

3. utgifter för underleverantörskontrakt, om

a) anlitande av en underleverantör ökar kostnaden för
projektet utan att tillföra något motsvarande värde, eller

b) utgiften för underleverantören beräknats med en
procentuell andel av totalkostnaden för projektet, och

4. utgifter för gåvor.

Utgifter för personal

16 § Utgifter för personal ska avse bruttolönekostnader för
personal med följande typ av anställning hos
stödmottagaren:
1. heltidsanställning,

2. deltidsanställning med en fast andel av arbetstiden per
månad,

3. deltidsanställning med ett varierande antal arbetstimmar
per månad, och

4. timanställning.

17 § Utgifter för arvodering av personal som inte är anställd
av stödmottagaren är stödberättigande endast om arvodet
fastställts i ett avtal som har godkänts av Migrationsverket
eller om arvodet framgår av lag eller annan författning.

18 § Följande utgifter för personal är stödberättigande:

1. löner som betalats ut i samband med verksamhet som
stödmottagaren inte skulle utföra om det inte vore för det
berörda projektet, som fastställts i ett anställningsavtal,
arbetsavtal eller anställningsbeslut (nedan kallade
anställningsbevis) eller i lag eller annan författning och
som gäller de arbetsuppgifter som anges i arbetsbeskrivningen
för den berörda arbetstagaren,

2. andra kostnader som arbetsgivaren haft och betalat och som
är direkt kopplade till löner och förmåner, såsom skatter och
sociala avgifter inklusive pensioner, förutsatt att

a) de har fastställts i ett anställningsbevis, framgår av lag
eller annan författning eller avser personalvårdande
kostnader av mindre omfattning som inte ska beskattas som
inkomst av tjänst hos den anställde, och

b) de inte kan återkrävas av arbetsgivaren.

19 § Om personalutgifterna ska ersättas utifrån faktiska
kostnader, ska dessa styrkas genom att lönespecifikationer
ges in.

20 § Personalutgifter för personer som arbetar deltid med
projektet ska beräknas som

1. en fast procentsats av bruttopersonalkostnaden, i enlighet
med att en fast andel av arbetstiden ägnas åt projektet, utan
skyldighet att införa ett separat tidsregistreringssystem,
eller

2. en varierande andel av bruttopersonalkostnaden, i enlighet
med att det antal arbetstimmar som ägnas åt projektet
varierar från månad till månad, baserat på ett
tidsregistreringssystem som täcker 100 procent av den
anställdes arbetstid.

21 § För deltidsuppgifter enligt 20 § 1 ska arbetsgivaren
utfärda ett intyg för varje anställd och i det ange hur stor
andel av tiden som den anställde ska arbeta med projektet.

För deltidsuppgifter enligt 20 § 2 ska ersättningen av
personalkostnaderna beräknas på grundval av en timlön som
fastställs

1. genom att bruttopersonalkostnaden per månad divideras med
det antal arbetstimmar per månad som anges i
anställningsbeviset, eller

2. genom att den senaste dokumenterade
bruttopersonalkostnaden per år divideras med 1 720 timmar, i
enlighet med artikel 18.7 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 514/2014.

Timlönen ska multipliceras med det faktiska antalet timmar
som ägnats åt projektet.

22 § Personalkostnader för personer som enligt
anställningsbeviset är timanställda ska vara
stödberättigande. Det faktiska antalet timmar som personerna
enligt ett tidsregistreringssystem har arbetat med projektet
ska multipliceras med den timlön som anges i
anställningsbeviset.

Utgifter för kontorslokaler, kontorsmateriel och
administration

23 § Följande utgifter för kontorslokaler, kontorsmateriel
och administration är stödberättigande:

1. hyra för kontorslokaler,

2. försäkringsavgifter och skatter för kontorslokaler och för
kontorsutrustning,

3. kontorsmateriel,

4. ekonomi- och löneadministration,

5. bankavgifter för konton och kort,

6. arkiv,

7. underhåll, städning, reparationer,

8. säkerhet,

9. it-system,

10. el, gas, värme och vatten, och

11. kommunikation.

Utgifter för resor och logi

24 § Följande utgifter för resor och logi är
stödberättigande:

1. för resor, såsom biljetter, rese- och bilförsäkring,
bränsle, milersättning, vägtullar och parkeringsavgifter,

2. för måltider, om de inte täcks av traktamente,

3. för logi,

4. för visum, och

5. för dagtraktamenten.

Utgifter för utrustning, materiel och externa lokaler

25 § Utgifter för finansiering av utrustning och materiel som
köps, hyrs eller leasas av stödmottagaren för att genomföra
projektet är stödberättigande.

Även hyra av externa lokaler för att genomföra projektet är
stödberättigande.

Om det står klart att den utrustning som köps in kommer att
ha ett värde när projektet avslutas, får Migrationsverket
besluta att utgiften är stödberättigande endast till viss
del. Om utrustningen säljs i samband med att projektet
avslutas, ska inkomsten räknas av från stödet.

26 § Utöver 25 § gäller att utgifter för köp av begagnad
utrustning är stödberättigande endast om

1. inget annat stöd för utrustningen har tagits emot,

2. utrustningens pris är marknadsmässigt, och

3. utrustningen har de tekniska egenskaper som behövs för
projektet och uppfyller gällande normer och standarder.

Utgifter för extern sakkunskap och externa tjänster

27 § Utgifter för extern sakkunskap och externa tjänster för
att genomföra projektet är stödberättigande.

Upphävande av beslut, återbetalningsskyldighet och
rapportering

28 § Om beslut om stöd har fattats på grund av oriktig,
vilseledande eller ofullständig uppgift från sökanden eller
om denne brutit mot de villkor som gäller för stödet, ska
Migrationsverket upphäva beslutet helt eller delvis.

29 § Om ett stödbeslut upphävs sedan stöd har betalats ut
till följd av beslutet, eller om en stödmottagare i övrigt
har tagit emot stöd för utgifter som inte är
stödberättigande, är stödmottagaren återbetalningsskyldig för
beloppet. Migrationsverket ska kräva att motsvarande del av
stödet betalas tillbaka. Återbetalning får krävas inom tio år
från det att beloppet betalades ut.

30 § Om stödmottagaren inte är berättigad till ett stödbelopp
och detta ska återbetalas, ska ränta tas ut enligt räntelagen
(1975:635). Migrationsverket får sätta ned räntekravet om det
finns särskilda skäl.

31 § Är någon återbetalningsskyldig enligt 29 § eller skyldig
att betala ränta enligt 30 § får annat stöd enligt denna
förordning kvittas mot skulden.

32 § Migrationsverket ska ansvara för rapporteringen av
oegentligheter inom det nationella programmet i enlighet med
artikel 5.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 514/2014.

En underrättelse om innehållet i rapporteringen ska sändas
till Ekobrottsmyndigheten och Ekonomistyrningsverket.

Överklagande

33 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra
beslut än beslut enligt 10, 28 och 31 §§ får dock inte
överklagas.

Bemyndigande

34 § Migrationsverket får meddela föreskrifter om
verkställigheten av denna förordning.

Övergångsbestämmelser

2014:1538

1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2015.

2. Genom förordningen upphävs

a) förordningen (2008:57) om den Europeiska flyktingfonden
och den Europeiska återvändandefonden för perioden
2008–2013,

b) förordningen (2008:1402) om Europeiska fonden för
integration av tredjelandsmedborgare för perioden
2007–2013.

3. De upphävda förordningarna gäller dock fortfarande för
ärenden som avser programperioderna 2008–2013 respektive
2007–2013 och för avslutande av dessa programperioder.