Förordning (2014:1542) om statsbidrag till kommuner och landsting för att öka kunskapen om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation

SFS nr
2014:1542
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
2014-12-18

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag
till kommuner och landsting för utbildningsinsatser för att
främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell
läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

2 § Frågor om statsbidrag enligt denna förordning prövas av
Socialstyrelsen.

Förutsättningar för statsbidrag

3 § Statsbidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till
kommuner och landsting för projekt som syftar till att inom
det egna verksamhetsområdet öka kunskapen om homosexuellas,
bisexuellas och transpersoners situation för att främja
målgruppens rättigheter och möjligheter i kontakten med
kommuner och landsting (lärandeprojekt).

4 § Statsbidrag får lämnas efter ansökan.

Ett villkor för bidrag är att projektet inte omfattar
insatser som redan utförs inom kommunens eller landstingets
ordinarie verksamhet.

Fördelning av statsbidrag

5 § Ansökningar som avser projekt som har en hög grad av egen
finansiering av en kommun eller ett landsting ska
prioriteras.

6 § Socialstyrelsen får prioritera mellan inkomna
ansökningar om statsbidrag och ge företräde till de
ansökningar som bäst bedöms uppfylla det syfte med
statsbidraget som anges i 3 §.

Vid prioriteringen mellan inkomna ansökningar får intresset
av en geografisk spridning över hela landet och en spridning
mellan tätort och landsbygd beaktas.

Ansökan om statsbidrag

7 § Ansökan ska innehålla

1. en beskrivning av projektets tidsram och målsättning,
storleken på den verksamhet som projektet omfattar,
projektets integrering i den ordinarie verksamheten och
potentiella spridningseffekter,

2. en budget för projektet,

3. en redovisning av om tidigare arbete med fokus på frågor
som berör homosexuella, bisexuella och transpersoner har
bedrivits inom verksamheten, och

4. information om hur samverkan med en eller flera
organisationer som företräder homosexuella, bisexuella och
transpersoner ska säkerställas.

Beslut och utbetalning

8 § I ett beslut om statsbidrag ska det anges vilken
verksamhet bidraget beviljas för. I beslutet ska sista dag
för redovisning enligt 9 § anges.

Socialstyrelsen betalar ut statsbidraget vid ett tillfälle.

Redovisning

9 § En kommun eller ett landsting som har tagit emot
statsbidrag enligt denna förordning är skyldig att lämna en
ekonomisk redovisning av de mottagna medlen till
Socialstyrelsen vid den tidpunkt som angetts i beslutet.
Bidragsmottagaren ska samtidigt redovisa vilka resultat som
har uppnåtts och hur resultaten förhåller sig till det
ändamål som bidraget har beviljats för.

10 § Socialstyrelsen ska årligen senast den 1 juni till
regeringen lämna en redogörelse för vad statsbidragen har
använts till och, om möjligt, en bedömning av statsbidragets
resultat i förhållande till syftet med bidragen.

Återbetalning och återkrav

11 § Mottagaren av ett statsbidrag är återbetalningsskyldig,
om

1. en redovisning som avses i 9 § inte har lämnats, eller

2. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte
har använts för det ändamål det har lämnats för.

12 § Socialstyrelsen ska besluta att helt eller delvis kräva
tillbaka bidraget om bidragsmottagaren är
återbetalningsskyldig enligt 11 §.

Om det finns särskilda skäl för det, får Socialstyrelsen helt
eller delvis avstå från återkrav.

Förbud att överklaga

13 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Bemyndigande

14 § Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om
verkställigheten av denna förordning.

Övergångsbestämmelser

2014:1542

1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2015.

2. Bestämmelsen i 10 § om skyldigheten att lämna en
redogörelse tillämpas första gången 2016.