Förordning (2014:1564) om infrastrukturavgifter på väg

SFS nr
2014:1564
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2014-12-19

Innehåll och tillämpningsområde

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om
infrastrukturavgifter på väg.

I fråga om infrastrukturavgifter för tunga godsfordon på
enskilda vägar som ingår i TEN-T-vägnätet i Sverige eller som
är motorvägar ska endast bestämmelserna om rapportering i
23–25 §§ tillämpas.

I fråga om infrastrukturavgifter för färd på
Svinesundsförbindelsen ska endast bestämmelserna om
rapportering i 23–25 §§ och om verkställighet i 28 §
tillämpas. I förordningen (2005:531) om avgift för färd på
Svinesundsförbindelsen finns ytterligare bestämmelser om
avgift för färd på det vägavsnittet.

2 § De termer och uttryck som används i denna förordning har
samma betydelse som i lagen (2014:52) om
infrastrukturavgifter på väg och lagen (2001:559) om
vägtrafikdefinitioner.

3 § Trafikverket är avgiftsupptagare på de vägar som anges i
4 §.

För Trafikverkets räkning ska Transportstyrelsen besluta om
infrastrukturavgift, förseningsavgift och tilläggsavgift samt
verkställa uppbörd av sådana avgifter. Beslut får fattas
genom automatiserad behandling med stöd av uppgifter i
vägtrafikregistret eller motsvarande utländska register.

4 § Infrastrukturavgifter ska tas ut för färd på följande
vägavsnitt på allmän väg:

1. bron över Motalaviken på väg 50, och

2. bron över Sundsvallsfjärden på Europaväg 4.

Avgiftspliktiga fordon

5 § Infrastrukturavgift ska betalas för en bil som när
avgiftsplikten inträder enligt 8 §

1. är införd i vägtrafikregistret eller motsvarande utländska
register, eller

2. brukas med stöd av saluvagnslicens.

6 § Infrastrukturavgift ska inte betalas för färd med en

1. bil som är registrerad på en ägare som enligt lagen
(1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall är
undantagen från betalningsskyldighet för infrastrukturavgift
i Sverige,

2. bil som är antecknad som utryckningsfordon i
vägtrafikregistret,

3. buss med en totalvikt av minst 14 ton, eller

4. EG-mobilkran.

Betalningsskyldighet

7 § Ägaren av en avgiftspliktig bil är betalningsskyldig för
infrastrukturavgiften.

Som ägare av bilen anses

1. den som när avgiftsplikten inträder är eller bör vara
upptagen som ägare i vägtrafikregistret,

2. i fråga om en bil som används med stöd av saluvagnslicens,
den som när avgiftsplikten inträder innehar licensen, eller

3. den som när avgiftsplikten inträder är upptagen som ägare
i ett utländskt register motsvarande vägtrafikregistret
eller, om innehavare finns registrerad i det utländska
registret, innehavaren.

Avgiftspliktens inträde

8 § Avgiftsplikt inträder när en avgiftspliktig bil passerar
en betalstation på ett vägavsnitt som anges i 4 §.

Beslut om infrastrukturavgift

9 § Ett beslut om infrastrukturavgift ska fattas för varje
bil, för vilken avgiftsplikt enligt 8 § har inträtt. Varje
beslut ska avse en kalendermånad och fattas senast den 20 i
kalendermånaden efter den månad som beslutet avser.

Om mer än en person under en kalendermånad blivit
betalningsskyldig för samma bil, ska ett avgiftsbeslut fattas
för varje betalningsskyldig.

Infrastrukturavgift ska betalas senast den sista dagen i den
andra kalendermånaden efter den månad som beslutet avser.

Förseningsavgift

10 § Om infrastrukturavgift inte betalas inom den tid som
anges i 9 § tredje stycket, ska en förseningsavgift tas ut av
den betalningsskyldige med 300 kronor. Förseningsavgift får
tas ut av en betalningsskyldig högst en gång per bil och
kalendermånad.

Beslut om förseningsavgift ska fattas senast 20 dagar efter
dagen då infrastrukturavgiften skulle ha betalats.

Förseningsavgift och obetald infrastrukturavgift ska betalas
senast 30 dagar efter dagen för beslutet om
förseningsavgift.

Tilläggsavgift

11 § Om infrastrukturavgift eller förseningsavgift inte
betalas inom den tid som anges i 10 § tredje stycket, ska en
tilläggsavgift tas ut av den betalningsskyldige med 500
kronor. Tilläggsavgift får tas ut av en betalningsskyldig
högst en gång per bil och kalendermånad.

Beslut om tilläggsavgift ska fattas senast 20 dagar efter
dagen då infrastrukturavgift och förseningsavgift skulle ha
betalats.

Tilläggsavgift, obetald förseningsavgift och obetald
infrastrukturavgift ska betalas senast 30 dagar efter dagen
för beslutet om tilläggsavgift.

Omprövning

12 § Transportstyrelsen ska ompröva ett beslut om
infrastrukturavgift, förseningsavgift eller tilläggsavgift
som har fattats genom automatiserad behandling av uppgifter i
vägtrafikregistret, om den betalningsskyldige begär det eller
det finns andra skäl.

Infrastrukturavgift, förseningsavgift eller tilläggsavgift
som har påförts vid omprövning ska betalas senast 30 dagar
efter beslutsdagen.

Bestämmelser om omprövning i andra fall än som avses i första
stycket finns i 27 § förvaltningslagen (1986:223).

13 § När Transportstyrelsen på eget initiativ omprövar ett
beslut, ska omprövningsbeslutet fattas senast 60 dagar efter
dagen för det första beslut som fattats i frågan.

En begäran av den betalningsskyldige om omprövning ska ha
kommit in till Transportstyrelsen senast 60 dagar efter dagen
för det första beslut som fattats i frågan. Om
Transportstyrelsen på eget initiativ har omprövat ett beslut,
ska en begäran om omprövning av beslutet ha kommit in senast
60 dagar efter beslutsdagen.

När Transportstyrelsen på den betalningsskyldiges begäran
omprövar ett beslut om förseningsavgift eller tilläggsavgift,
får myndigheten samtidigt till den betalningsskyldiges fördel
ompröva de avgiftsbeslut som föregått förseningsavgiften
eller tilläggsavgiften, även om tiden för att begära
omprövning av dessa beslut har gått ut.

Betalning av avgifter

14 § Infrastrukturavgift, förseningsavgift och
tilläggsavgift ska betalas till Transportstyrelsen genom
insättning på ett särskilt konto för avgiftsbetalningar
enligt denna förordning.

Avgifterna anses ha betalats den dag då betalningen har
bokförts på det särskilda kontot.

Anstånd med betalning

15 § Transportstyrelsen får, efter ansökan från den
betalningsskyldige, bevilja anstånd med betalning av
infrastrukturavgift, förseningsavgift eller tillläggsavgift.

16 § Anstånd med att betala infrastrukturavgift får beviljas
om

1. det är tveksamt hur stort belopp som kommer att behöva
betalas, eller

2. den betalningsskyldige har begärt omprövning av eller
överklagat beslutet och det skulle medföra betydande
skadeverkningar för den betalningsskyldige eller annars
framstå som oskäligt att betala avgiften.

Anståndstiden ska bestämmas till längst tre månader efter
dagen för beslutet i den fråga som har föranlett anståndet.

17 § Anstånd med att betala förseningsavgift eller
tilläggsavgift får beviljas om den som avgiften gäller har
begärt omprövning av eller till förvaltningsrätten överklagat

1. beslutet om förseningsavgift eller tilläggsavgift, eller

2. beslutet i den fråga som har föranlett förseningsavgift
eller tilläggsavgift.

Anstånd vid omprövning får dock inte beviljas om anstånd med
betalningen tidigare har beviljats enligt första stycket i
avvaktan på en omprövning av samma fråga.

Anståndet ska gälla fram till dess att Transportstyrelsen
eller förvaltningsrätten har meddelat sitt beslut eller
längst tre månader efter dagen för beslutet.

18 § Bestämmelserna i 65 kap. 4 § första stycket och 7 §
skatteförfarandelagen (2011:1244) ska tillämpas i fråga om
anstånd med betalning av infrastrukturavgift,
förseningsavgift och tilläggsavgift.

Avgiftsbefrielse och återbetalning

19 § Transportstyrelsen får, självmant eller efter ansökan av
den betalningsskyldige, besluta att infrastrukturavgift,
förseningsavgift eller tilläggsavgift helt eller delvis inte
ska tas ut, eller ska återbetalas, om det skulle framstå som
uppenbart oskäligt att ta ut avgiften.

Användningsförbud

20 § Transportstyrelsen prövar frågor om undantag från
användningsförbud enligt 14 § fjärde stycket lagen (2014:52)
om infrastrukturavgifter på väg.

21 § Registreringsskyltar som har tagits om hand enligt 16 §
första stycket lagen (2014:52) om infrastrukturavgifter på
väg ska förvaras hos Polismyndigheten under en vecka efter
omhändertagandet.

Skyltarna får under denna tid återlämnas till fordonets
ägare, om det visas att användningsförbud inte längre råder
för fordonet enligt 14 och 15 §§ lagen om
infrastrukturavgifter på väg. Om skyltarna inte återlämnas,
ska Polismyndigheten förstöra dem.

22 § Vid färd med ett fordon vars registreringsskyltar har
tagits om hand enligt 16 § första stycket lagen (2014:52) om
infrastrukturavgifter på väg ska det finnas ett bevis i
fordonet om en polismans eller en bilinspektörs medgivande
enligt andra stycket i den paragrafen.

Rapportering

23 § Den som tar ut eller avser att ta ut
infrastrukturavgifter på vägar som ingår i TEN-T-vägnätet i
Sverige eller som är motorvägar ska underrätta regeringen

1. om införandet av ett nytt avgiftssystem, minst sju månader
innan systemet införs,

2. innan en avgiftsstruktur införs som innefattar undantag
enligt 10 § andra stycket lagen (2014:52) om
infrastrukturavgifter på väg eller differentiering enligt 12
eller 13 § samma lag, eller

3. när en befintlig differentieringsstruktur ändras.

24 § En underrättelse enligt 23 § 1 ska innehålla uppgifter
om

1. det vägavsnitt som är avgiftsbelagt,

2. de fordon som omfattas av avgiftsplikt,

3. avgiftsstrukturen,

4. de enhetsvärden och andra parametrar som använts för
beräkning av de olika kostnadsfaktorerna för infrastrukturen,
och

5. den andel av kostnaderna för infrastrukturen som har
finansierats eller är tänkt att finansieras med
infrastrukturavgifter.

En underrättelse enligt 23 § 2 och 3 ska innehålla de
uppgifter som behövs för att bedöma om villkoren enligt 10 §
andra stycket, 12 och 13 §§ lagen (2014:52) om
infrastrukturavgifter på väg är uppfyllda.

25 § Trafikverket ska fullgöra de uppgifter om rapportering
som ankommer på Sverige som medlemsstat enligt artikel 11 i
Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/62/EG av den 17
juni 1999 om avgifter på tunga godsfordon för användningen av
vissa infrastrukturer, i lydelsen enligt rådets direktiv
2013/22/EU.

Överklagande

26 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Ett beslut som har fattats genom automatiserad behandling av
uppgifter i vägtrafikregistret får inte överklagas innan det
har omprövats enligt 12 §. Ett överklagande av ett sådant
beslut innan det har omprövats ska behandlas som en begäran
om omprövning enligt 12 § första stycket.

27 § Ett beslut som rör en fysisk person överklagas till den
förvaltningsrätt inom vars domkrets personen hade sin
hemortskommun när beslutet i saken fattades. Med
hemortskommun avses den kommun där personen var folkbokförd
den 1 november året före det år då beslutet fattades.

Bestämmelserna i 67 kap. 8 § skatteförfarandelagen
(2011:1244) ska tilllämpas i fråga om behörig
förvaltningsrätt för juridiska personer.

Verkställighet

28 § För Trafikverkets räkning ska Transportstyrelsen se till
att en obetald fordran lämnas för indrivning enligt 19 §
lagen (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg.

Vid indrivning gäller 3–9 §§ indrivningsförordningen
(1993:1229).

Indrivning behöver inte begäras för en fordran som
understiger 100 kronor om indrivningen inte krävs från allmän
synpunkt.

Bemyndiganden

29 § Trafikverket får meddela föreskrifter om
infrastrukturavgifternas storlek på de vägavsnitt som avses i
4 §.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om betalning,
anstånd, befrielse och återbetalning enligt 14–19 §§ denna
förordning samt om undantag från användningsförbud enligt
14 § fjärde stycket lagen (2014:52) om infrastrukturavgifter
på väg.