Förordning (2014:1578) med instruktion för Skolforskningsinstitutet

SFS nr
2014:1578
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2014-12-22

Uppgifter

1 § Skolforskningsinstitutet ska bidra till att de verksamma
inom skolväsendet ges goda förutsättningar att planera,
genomföra och utvärdera undervisningen med stöd av
vetenskapligt underbyggda metoder och arbetssätt. Myndigheten
ska bidra till goda förutsättningar för barns och elevers
utveckling och lärande och till förbättrade kunskapsresultat
för elever.

Skolforskningsinstitutet ska

1. validera forskningsresultat inom området med avseende på
kvalitet och relevans,

2. systematiskt sammanställa forskningsresultat med god
vetenskaplig kvalitet och presentera resultaten på ett sätt
som är användbart för de verksamma inom skolväsendet,

3. sprida forskningsresultaten och göra dem tillgängliga för
de verksamma inom skolväsendet,

4. identifiera områden inom skolväsendet där relevant
praktiknära forskning saknas,

5. utlysa medel för praktiknära forskning av högsta
vetenskapliga kvalitet inom de områden där relevant sådan
forskning saknas, och

6. fördela medel till praktiknära forskning av högsta
vetenskapliga kvalitet.

Samverkan

2 § Myndigheten ska samverka med Statens skolverk, Statens
skolinspektion och Specialpedagogiska skolmyndigheten i syfte
att nå de utbildnings- och funktionshinderspolitiska målen
inom skolområdet.

Myndigheten ska även samverka med Statens skolverk och
Specialpedagogiska skolmyndigheten särskilt när det gäller
att sprida och tillgängliggöra relevanta forskningsresultat
med god vetenskaplig kvalitet.

Arbetets bedrivande

3 § Myndigheten ska integrera ett jämställdhetsperspektiv i
sin verksamhet.

Ledning

4 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

Särskilda organ

5 § Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som
benämns Skolforskningsnämnden.

Nämnden ska besluta vilka systematiska sammanställningar som
ska genomföras enligt 1 § andra stycket 2. Nämnden ska också
besluta om att utlysa medel för praktiknära forskning enligt
1 § andra stycket 5.

Skolforskningsnämnden består av myndighetschefen, en
ordförande och högst nio andra ledamöter. Nämnden är
beslutsför när en majoritet av ledamöterna är närvarande.

6 § Inom myndigheten finns ett vetenskapligt råd.

Rådet ska bistå myndigheten med att granska det vetenskapliga
underlaget i myndighetens systematiska sammanställningar
enligt 1 § andra stycket 2 och förslag till sammanfattningar
och slutsatser i sådana sammanställningar.

Rådet ska även besluta om fördelning av medel enligt 1 §
andra stycket 6 till sådan forskning som
Skolforskningsnämnden beslutat att utlysa enligt 5 §.

Vid behov ska rådet därutöver bistå myndigheten i andra
frågor.

Det vetenskapliga rådet består av myndighetschefen, en
ordförande och högst nio andra ledamöter. Rådet är
beslutsfört när en majoritet av ledamöterna är närvarande.

Anställningar och uppdrag

7 § Direktören är myndighetschef.

8 § Ordföranden och övriga ledamöter i Skolforskningsnämnden
utses av regeringen. En av ledamöterna ska utses efter
förslag från Vetenskapsrådet. Nämnden utser inom sig en vice
ordförande.

9 § Ordföranden och övriga ledamöter i det vetenskapliga
rådet utses av regeringen. En av ledamöterna ska utses efter
förslag från Vetenskapsrådet. Rådet utser inom sig en vice
ordförande.

Medelsfördelning

10 § Ett beslut av Skolforskningsinstitutets vetenskapliga
råd att bevilja medel enligt 6 § får avse högst tre år och
ska förenas med villkor för medlens användning. Om det finns
särskilda skäl får medel beviljas för längre tid än tre år,
dock högst fem år. Av beslutet ska det framgå vem som är
mottagare av medlen och att mottagaren ansvarar för att
medlen används enligt de villkor som ställs.

Om den verksamhet som beviljats medel inte uppfyller ställda
krav, får det vetenskapliga rådet besluta att medel inte
längre ska betalas ut. En upplysning om detta ska tas in i
beslutet att bevilja medel.

11 § Myndigheten får meddela föreskrifter om

1. vilka uppgifter som ska lämnas vid ansökan om medel,

2. villkoren för disposition och redovisning av medlen, och

3. skyldigheten för mottagaren att till myndigheten lämna
en redogörelse för den verksamhet för vilken medlen betalas.

Överklagande

12 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns
bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.
Andra beslut än beslut enligt 10 § andra stycket får inte
överklagas.