Förordning (2014:1585) med instruktion för Riksantikvarieämbetet

SFS nr
2014:1585
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
2014-12-22

Uppgifter

1 § Riksantikvarieämbetet ansvarar för frågor om kulturarvet.
Ansvaret omfattar i första hand frågor om kulturlandskap,
kulturmiljöer och kulturföremål.

Riksantikvarieämbetet har till uppgift att med utgångspunkt i
de nationella kulturpolitiska målen och de nationella målen
för kulturmiljöarbetet vara pådrivande och stödjande inom
sitt verksamhetsområde.

2 § Myndigheten ska särskilt

1. verka för ett hållbart samhälle med en mångfald av
kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas,

2. verka för att kulturvärdena i bebyggelsen och i landskapet
tas till vara samt bevaka kulturmiljöintresset vid
samhällsplanering och byggande,

3. följa och stödja det regionala kulturmiljöarbetet,

4. följa upp och utvärdera kulturmiljöområdets styrmedel och
arbetssätt och vid behov föreslå åtgärder för
kulturmiljöarbetets utveckling,

5. verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan
med andra, exempelvis universitet och högskolor, och förmedla
kunskap inom sitt verksamhetsområde,

6. främja kunskapsförsörjning och metodutveckling samt
bedriva informations- och rådgivningsverksamhet inom sitt
verksamhetsområde,

7. förvalta nationella databaser för kulturhistorisk
information, och

8. integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och
barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt
utbyte och samarbete.

3 § Myndigheten får även tillhandahålla varor och åta sig
att utföra undersökningar, utredningar och andra tjänster
inom sitt verksamhetsområde.

4 § Myndigheten ska verka för att det generationsmål för
miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har
fastställt nås och ska vid behov föreslå åtgärder för
miljöarbetets utveckling.

Myndigheten ska i fråga om sitt miljöarbete rapportera det
till Naturvårdsverket. Myndigheterna ska samråda om vilken
rapportering som behövs.

5 § Myndigheten har ett samlat ansvar, sektorsansvar, för
funktionshindersfrågor med anknytning till myndighetens
verksamhetsområde.

Myndigheten ska inom ramen för detta ansvar vara samlande,
stödjande och pådrivande i förhållande till övriga parter.

6 § Riksantikvarieämbetet ska för myndigheter och andra som
förvaltar kulturarv tillhandahålla vissa museitjänster som
förvaring och förebyggande föremålsvård.

7 § Myndigheten ska ha ett specialbibliotek för forskning och
utveckling inom områdena kulturmiljö, arkeologi, medeltidens
konsthistoria och numismatik.

Myndigheten förvaltar Kungl. Vitterhets Historie och
Antikvitets Akademiens arkiv från tiden före den 1 juli 1975
och dess bibliotek.

8 § Myndigheten ska följa upp det regionala utfallet av sin
verksamhet och rapportera det till Statens kulturråd.
Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som
behövs.
Samverkan

9 § Myndighetens samverkan med myndigheter och andra aktörer
ska omfatta det civila samhällets organisationer.

Ledning

10 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

11 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består
av högst sju ledamöter.

Anställningar och uppdrag

12 § Riksantikvarien är myndighetschef.

Överantikvarien är riksantikvariens ställföreträdare.

13 § Överantikvarien anställs genom beslut av regeringen.

Personalansvarsnämnd

14 § Vid myndigheten ska det finnas en
personalansvarsnämnd.
Tillämplighet av vissa förordningar

15 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Avgifter

16 § När myndigheten utför de uppgifter som anges i 2 § 6 och
7 får den ta ut avgifter för verksamheten inom ramen för full
kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten,
utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen
(1992:191).

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

17 § För verksamhet som anges i 3 och 6 §§ ska myndigheten ta
ut avgifter som motsvarar full kostnadstäckning. Avgifternas
storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15
§ avgiftsförordningen (1992:191).

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.