Förordning (2014:19) om formulär vid distansavtal och avtal utanför affärslokaler

SFS nr
2014:19
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
2014-01-16

1 § Det formulär för utövande av ångerrätten som avses i 2
kap. 2 § första stycket 9 lagen (2005:59) om distansavtal och
avtal utanför affärslokaler ska tillhandahållas av
Konsumentverket. Detsamma gäller det formulär som
näringsidkaren har möjlighet att använda för att ge
information om ångerrätten enligt 2 kap. 2 § första stycket
9–11 samma lag.

Formulären ska ha den utformning som framgår av bilaga I A
och B till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU
av den 25 oktober 2011 om konsumenträttigheter och om ändring
av rådets direktiv 93/13/EEG och Europaparlamentets och
rådets direktiv 1999/44/EG och om upphävande av rådets
direktiv 85/577/EEG och Europaparlamentets och rådets
direktiv 97/7/EG, med beaktande av det svenska genomförandet
av direktivet.