Förordning (2014:2) om försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor inom lärar- och förskollärarutbildningar

SFS nr
2014:2
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2014-01-09

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om en
försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor inom
ramen för den verksamhetsförlagda delen av utbildningar som
leder till grundlärarexamen, ämneslärarexamen,
yrkeslärarexamen eller förskollärarexamen enligt bilaga 2
till högskoleförordningen (1993:100).

2 § Med högskolor avses i denna förordning

1. universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen
(1992:1474), och

2. enskilda utbildningsanordnare som har tillstånd enligt
lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina.

Ansökan om deltagande

3 § Varje högskola som anordnar någon av de utbildningar som
avses i 1 § får ansöka om att delta i försöksverksamheten.

Om fler högskolor än vad som ryms inom tillgängliga medel
ansöker om deltagande i försöksverksamheten, beslutar
Universitets- och högskolerådet om urval bland de sökande.

4 § Universitets- och högskolerådet beslutar efter ansökan om
vilka högskolor som får delta i försöksverksamheten.

Universitets- och högskolerådet ska genast underrätta
Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) om ett beslut
att en högskola får delta i försöksverksamheten och om det
antal studenter vid högskolan som avses i 7 § andra
stycket.

Villkor för deltagande

5 § Inom ramen för försöksverksamheten ska studenter vid en
eller flera av de utbildningar som avses i 1 § fullgöra
huvuddelen av sin verksamhetsförlagda utbildning vid
särskilda övningsskolor eller övningsförskolor.

6 § Övningsskolor ska vara grundskolor eller gymnasieskolor
där det finns lärare som är handledare, och övningsförskolor
ska vara förskolor där det finns förskollärare som är
handledare. En handledare ska ha minst 7,5 högskolepoäng inom
området handledarskap eller motsvarande.

Högskolan ska sträva efter att det vid varje övningsskola
eller övningsförskola finns så många lärare eller
förskollärare som är handledare att var och en av dem
handleder endast ett fåtal lärar- eller
förskollärarstudenter. Om det inte finns tillräckligt många
utbildade handledare, ska högskolan bidra med
handledarutbildning.

Högskolan ska sträva efter att särskilt yrkesskickliga lärare
och förskollärare används i den verksamhetsförlagda
utbildningen och i högskolans lärar- eller
förskollärarutbildning i övrigt.

7 § Högskolan ska använda ett begränsat antal övningsskolor
eller övningsförskolor så att en hög koncentration av
studenter uppkommer vid varje skola.

Högskolan ska successivt bygga ut sin försöksverksamhet med
övningsskolor eller övningsförskolor så att verksamheten, när
den avslutas, omfattar minst hälften av högskolans studenter
vid de utbildningar som omfattas av högskolans deltagande i
försöksverksamheten.

Vid högskolan ska det finnas lärare som har till uppgift att
följa och bidra till studenternas utveckling under den
verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Sådana lärare ska
ge handledarna stöd för bedömning av studenterna under den
verksamhetsförlagda utbildningen.

8 § Högskolan ska genom avtal med huvudmännen för
övningsskolorna och övningsförskolorna reglera sina och
huvudmännens åtaganden med anledning av den
verksamhetsförlagda utbildningen inom ramen för deltagandet i
försöksverksamheten.

Högskolan ska särskilt försäkra sig om att

1. övningsskolornas eller övningsförskolornas ledning,
organisation, undervisning och kvalitets- och
utvecklingsarbete håller god kvalitet,

2. studenterna ges möjlighet att fullgöra verksamhetsförlagd
utbildning vid övningsskolor eller övningsförskolor med olika
förutsättningar, och

3. lärarna eller förskollärarna har nödvändig lärar- eller
förskollärarutbildning och handledarutbildning.

9 § En högskola som deltar i försöksverksamheten är skyldig
att medverka i uppföljning och utvärdering av
försöksverksamheten.

Övriga bestämmelser

Bemyndigande

10 § Universitets- och högskolerådet får meddela föreskrifter
som behövs för verkställighet av denna förordning.

Överklagandeförbud

11 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.