Förordning (2014:214) om dammsäkerhet

SFS nr
2014:214
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2014-04-10

Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning är meddelad med stöd av

– 26 kap. 19 § miljöbalken i fråga om 2, 3, 9 §§ och 10 § 1,

– 26 kap. 19 a § miljöbalken i fråga om 4–8 §§ och 10 § 2–4,
och

– 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga
bestämmelser.
Konsekvensutredning

2 § Den som är skyldig att underhålla en damm ska se till att
det alltid finns en dokumenterad aktuell utredning och
bedömning av vilka konsekvenser som ett dammhaveri kan
medföra (konsekvensutredning).

En konsekvensutredning ska beskriva

1. hur ett dammhaveri antas ske,

2. vilka områden som kan översvämmas vid ett dammhaveri,
och
3. vad som kan skadas i de områden som skulle
översvämmas vid ett dammhaveri.

3 § En konsekvensutredning behöver dock inte utföras om

1. dammen är lägre än 5 meter, och

2. ett dammhaveri vid dammen inte skulle kunna innebära att
det vid haveritidpunkten okontrollerat strömmar ut mer än 100
000 kubikmeter vatten eller blandning av vatten och annat
material.

4 § Den som är skyldig att underhålla en damm som omfattas av
kravet på konsekvensutredning ska lämna denna till
tillsynsmyndigheten tillsammans med ett förslag till
klassificering enligt 11 kap. 24 och 25 §§ miljöbalken.

Säkerhetsledningssystem och rutiner för egenkontroll

5 § Den som är skyldig att underhålla en damm som är
klassificerad enligt 11 kap. 24 och 25 §§ miljöbalken ska för
verksamheten upprätta och arbeta efter ett
säkerhetsledningssystem. Säkerhetsledningssystemet ska
omfatta de metoder, rutiner och instruktioner som behöver
fastställas och tillämpas i fråga om

1. organisation och definierade uppgifter, ansvarsområden och
kompetenskrav för den personal som deltar i arbetet med
dammsäkerhet,

2. identifiering och bedömning av faror för allvarliga
olyckor,

3. drift, tillståndskontroll och underhåll,

4. hantering av förändringar,

5. planering för nödsituationer, och

6. revision och översyn.

Den som är skyldig att underhålla en damm ska upprätta ett
dokument som översiktligt beskriver
säkerhetsledningssystemet. Beskrivningen ska även innehålla
de övergripande målen och handlingsprinciperna för
verksamhetens arbete med säkerhet.

6 § Bestämmelsen i 5 § omfattar inte den som är
underhållsskyldig för en damm som utgör en riskanläggning
enligt 10 § förordningen (2013:319) om utvinningsavfall.

7 § Den som är skyldig att underhålla en damm som är
klassificerad enligt 11 kap. 24 och 25 §§ miljöbalken ska
vart tionde år utföra en helhetsbedömning av dammens
säkerhet. Bedömningen ska även avse verksamhetens
organisation. Resultatet av bedömningen ska dokumenteras.

Dammsäkerhetsrapport

8 § Den som är skyldig att underhålla en damm som är
klassificerad enligt 11 kap. 24 och 25 §§ miljöbalken ska
årligen till tillsynsmyndigheten lämna en rapport om dammens
egenskaper och de åtgärder som vidtas vid drift och underhåll
av dammen för att förhindra ett dammhaveri och för att
begränsa skador till följd av ett sådant haveri.

Bemyndigande för Affärsverket svenska kraftnät

9 § Affärsverket svenska kraftnät får meddela föreskrifter om
när en konsekvensutredning enligt 2 och 4 §§ senast ska ges
in till tillsynsmyndigheten.

10 § Affärsverket svenska kraftnät får meddela föreskrifter
om innehållet i samt omfattningen och dokumentationen av

1. konsekvensutredningen enligt 2 §,

2. säkerhetsledningssystemet enligt 5 §,

3. helhetsbedömningen enligt 7 §, och

4. rapporten enligt 8 §.