Lag (2014:227) om färdigställandeskydd

SFS nr
2014:227
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2014-04-16

När färdigställandeskydd krävs

1 § Om en näringsidkare har åtagit sig att för en konsuments
räkning utföra arbeten som avser en- eller tvåbostadshus
(småhus), ska det i den omfattning som anges i 2 och 3 §§
finnas ett färdigställandeskydd, som består av en försäkring
eller en bankgaranti.

2 § Ett färdigställandeskydd ska finnas vid en

1. nybyggnad, och

2. tillbyggnad eller åtgärd som är anmälningspliktig enligt
föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 8 § plan-
och bygglagen (2010:900), om det finns behov av ett sådant
skydd.

Ett färdigställandeskydd behövs dock inte, om åtgärden enligt
9 kap. 4 § plan- och bygglagen inte kräver bygglov.

3 § Den eller de nämnder som fullgör kommunens uppgifter
enligt plan- och bygglagen (2010:900) (byggnadsnämnden)
prövar behovet av ett färdigställandeskydd enligt 2 § första
stycket 2. Om ett småhus inte ska användas för permanent
bruk, får nämnden trots 2 § första stycket 1 besluta att
något färdigställandeskydd inte behövs.

Vid behovsprövningen ska byggnadsnämnden särskilt beakta de
beräknade kostnaderna för näringsidkarens åtaganden och
kostnaderna för färdigställandeskyddet.

4 § Konsumenten ska se till att det finns ett
färdigställandeskydd, om det krävs ett sådant enligt denna
lag.

Vad ett färdigställandeskydd ska omfatta

5 § Ett färdigställandeskydd ska omfatta skälig ersättning
för

1. extra kostnader för att slutföra arbetena,

2. kostnader för att avhjälpa fel som en besiktningsman har
anmärkt på vid en slutbesiktning enligt 53 §
konsumenttjänstlagen (1985:716), och

3. kostnader för att avhjälpa skador på byggnaden som har
orsakats av fel som avses i 2.

Färdigställandeskyddet får, till den del det avser ersättning
för kostnader enligt första stycket 1, tas i anspråk om
näringsidkaren hamnar i sådant dröjsmål som ger konsumenten
rätt att häva avtalet enligt 29 § konsumenttjänstlagen. Till
den del färdigställandeskyddet avser ersättning enligt första
stycket 2 eller 3 får det tas i anspråk om näringsidkaren har
gått i konkurs eller av annan anledning inte kan fullgöra
sitt åtagande.

Villkor om inskränkningar i konsumentens rätt till ersättning
m.m.

6 § Ett avtal om färdigställandeskydd får inte innehålla
villkor som, utöver vad som följer av 7 och 8 §§, inskränker
konsumentens rätt att ta färdigställandeskyddet i anspråk.
Avtalet får inte heller innehålla villkor om att konsumenten
ska svara för en viss självrisk.

7 § Ett avtal om färdigställandeskydd ska innehålla villkor
som säkerställer att belopp som tas i anspråk används för att
täcka sådana kostnader som avses i 5 § första stycket.

8 § Ett färdigställandeskydd får begränsas till ett visst
belopp. Det ska dock alltid motsvara minst tio procent av det
avtalade priset för den åtgärd som omfattas av skyddet.

9 § Om ett avtal om färdigställandeskydd innehåller ett
villkor som innebär att en begäran om att ta skyddet i
anspråk måste framställas inom en viss tid, får villkoret
inte begränsa konsumentens rätt att framställa en sådan
begäran mer än vad som framgår av andra stycket.

När det gäller ersättning enligt 5 § första stycket 1, får
ett villkor som avses i första stycket innebära att begäran
ska göras utan oskäligt dröjsmål efter det att konsumentens
rätt att häva avtalet med näringsidkaren har uppkommit. När
det gäller ersättning enligt 5 § första stycket 2 och 3, får
villkoret innebära att begäran ska göras inom ett år från den
dag då entreprenaden godkändes vid en slutbesiktning enligt
53 § konsumenttjänstlagen (1985:716).

Villkor om övertagande av rätt till ersättning

10 § Ett färdigställandeskydd ska innehålla villkor om att

1. den som svarar för färdigställandeskyddet och som har
betalat ut ersättning på grund av skyddet, övertar den rätt
till ersättning som konsumenten kan ha mot den som på grund
av avtal eller eget vållande eller på annan grund är
ersättningsskyldig med anledning av felet eller skadan,

2. konsumenten inte till nackdel för den som svarar för
färdigställandeskyddet genom avtal får avsäga sig den rätt
till ersättning som tillkommer honom eller henne enligt avtal
eller allmänna skadeståndsrättsliga bestämmelser.

Förbud mot ändring av villkor

11 § Den som svarar för färdigställandeskyddet och den som
har anskaffat det får, efter det att ett avtal om
färdigställandeskydd har ingåtts, inte träffa avtal som
medför att villkoren inte längre uppfyller kraven på ett
färdigställandeskydds innehåll enligt denna lag.

Villkor för byggstart

12 § Att byggnadsnämnden inte får besluta om startbesked för
byggnadsarbetet innan ett bevis om färdigställandeskydd har
visats upp för nämnden, framgår av 10 kap. 23 § plan- och
bygglagen (2010:900).

Överklagande

13 § Byggnadsnämndens beslut enligt denna lag får överklagas
hos länsstyrelsen.

Länsstyrelsens beslut får överklagas hos mark- och
miljödomstol.

Övergångsbestämmelser

2014:227

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2014. Genom lagen
upphävs lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring m.m.

2. Den upphävda lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring m.m.
gäller dock fortfarande för mål och ärenden om
färdigställandeskydd som har påbörjats före den 1 juni 2014
och mål och ärenden som avser överklagande av beslut i ett
sådant mål eller ärende till dess målet eller ärendet är
slutligt avgjort.

3. Bestämmelserna i 2–9 §§ den upphävda lagen (1993:320) om
byggfelsförsäkring m.m. gäller dock fortfarande för
byggfelsförsäkringar som har tecknats före den 1 juni 2014.

4. Bestämmelserna i 16–21 §§ den upphävda lagen (1993:320) om
byggfelsförsäkring m.m. gäller dock fortfarande för avtal om
färdigställandeskydd som har ingåtts före den 1 juni 2014.