Lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag

SFS nr
2014:266
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2014-04-30

Lagens syfte

1 § Denna lag syftar till att främja förbättrad
energieffektivitet i stora företag.

Ord och uttryck

2 § I denna lag betyder

energieffektivitet: förhållandet mellan produktionen av
prestanda, tjänster, varor eller energi och insatsen av
energi,

energikartläggning: ett systematiskt förfarande i syfte att
få kunskap om den befintliga energianvändningen för en
byggnad eller en grupp av byggnader, en industriprocess, en
kommersiell verksamhet, en industrianläggning eller en
kommersiell anläggning, eller privata eller offentliga
tjänster och för att fastställa kostnadseffektiva åtgärder
och rapportera om resultaten,

energiledningssystem: beståndsdelar i en plan som anger
energieffektivitetsmål och en strategi för att nå det
målet,

förbättrad energieffektivitet: en ökning av
energieffektiviteten som ett resultat av tekniska,
beteendemässiga eller ekonomiska förändringar,

stora företag: företag som sysselsätter minst 250 personer
och som har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner euro
eller en balansomslutning som överstiger 43 miljoner euro per
år; företag ska definieras enligt avdelning I i bilagan till
kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om
definitionen av mikroföretag samt små och medelstora
företag.

Skyldighet att göra energikartläggningar

3 § I stora företag ska en energikartläggning göras senast
den 5 december 2015 och därefter minst vart fjärde år efter
den föregående kartläggningen.

4 § I stora företag som har ett miljöledningssystem eller ett
energiledningssystem behöver inte en energikartläggning
enligt 3 § göras om

1. systemet har certifierats enligt föreskrifter som har
meddelats i anslutning till denna lag, och

2. det inom systemet krävs att en energikartläggning
motsvarande kartläggningen i 6 § och i anslutande
föreskrifter ska göras.

Energikartläggningens genomförande

5 § Energikartläggningen enligt 3 § ska göras av en person
som uppfyller de krav på kompetens och oberoende som har
meddelats i anslutning till denna lag.

6 § En energikartläggning ska omfatta en ingående översyn av
energianvändningen i företaget och förslag på
kostnadseffektiva åtgärder såväl för att spara energi som för
att effektivisera energianvändningen.

Resultatet av energikartläggningen ska redovisas i en
rapport.

Skyldighet att spara uppgifter

7 § Företag som omfattas av skyldigheten att göra en
energikartläggning ska spara rapporten och övriga uppgifter
från kartläggningen i sju år från utgången av det kalenderår
som uppgifterna avser.

Tillsyn och skyldighet att lämna uppgifter

8 § Den myndighet som regeringen bestämmer ska utöva tillsyn
över att denna lag och föreskrifter som har meddelats i
anslutning till lagen följs.

9 § Företag som omfattas av skyldigheten att göra en
energikartläggning ska på tillsynsmyndighetens begäran lämna
de upplysningar och de handlingar som myndigheten behöver för
tillsynen. Sådana företag ska även lämna de uppgifter som
tillsynsmyndigheten begär för uppföljning och utvärdering.

10 § Tillsynsmyndigheten får besluta de förelägganden som
behövs för tillsynen.

Ett föreläggande får förenas med vite.

Bemyndigande

11 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om

1. uppgifter för prövning av huruvida ett företag är att anse
som ett stort företag,

2. certifiering enligt 4 § 1,

3. kompetens och oberoende enligt 5 §,

4. hur energikartläggningen ska göras och vilka uppgifter som
ska redovisas i rapporten från kartläggningen,

5. betydelsen av uttrycket kostnadseffektiva åtgärder i 6 §,
och

6. vilka uppgifter som ska lämnas för uppföljning och
utvärdering.

Överklagande

12 § Beslut om föreläggande enligt 10 § får överklagas till
allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.