Lag (2014:267) om energimätning i byggnader

SFS nr
2014:267
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2014-04-30

Lagens syfte

1 § Denna lag syftar till att energikostnader ska kunna
fördelas efter faktisk energianvändning genom energimätning i
enskilda lägenheter, varigenom incitamenten ökar för
slutanvändare att minska energianvändningen i byggnader.

Mätning av el och naturgas vid uppförande av en byggnad och
vid ombyggnad

2 § Den som för egen räkning uppför eller låter uppföra en
byggnad ska se till att varje lägenhets elförbrukning kan
mätas.

Detsamma gäller i samband med en ombyggnad. Skyldigheten
gäller då den som för egen räkning utför eller låter utföra
ombyggnaden.

3 § Den som för egen räkning uppför eller låter uppföra en
byggnad ska se till att varje lägenhets naturgasförbrukning
kan mätas.

Detsamma gäller i samband med en ombyggnad. Skyldigheten
gäller då den som för egen räkning utför eller låter utföra
ombyggnaden.

4 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om undantag från skyldigheterna
enligt 2 och 3 §§.

Mätning av värme, kyla och tappvarmvatten vid uppförande av
en byggnad och vid ombyggnad

5 § /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
Den som för egen räkning uppför eller låter uppföra en
byggnad ska se till att den energi som används för att
påverka inomhusklimatet (värme eller kyla) i varje lägenhet
kan mätas, om detta är kostnadseffektivt.

Detsamma gäller i samband med en ombyggnad, om detta är
tekniskt genomförbart och kostnadseffektivt. Skyldigheten
gäller då den som för egen räkning utför eller låter utföra
ombyggnaden.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om i vilka fall som kostnadseffektivitet
respektive teknisk genomförbarhet ska anses föreligga, samt
om vilka mätmetoder som ska tillämpas.

6 § /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
Den som för egen räkning uppför eller låter uppföra en
byggnad ska se till att varje lägenhets användning av
tappvarmvatten kan mätas, om detta är kostnadseffektivt.

Detsamma gäller i samband med en ombyggnad, om detta är
tekniskt genomförbart och kostnadseffektivt. Skyldigheten
gäller då den som för egen räkning utför eller låter utföra
ombyggnaden.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om i vilka fall som kostnadseffektivitet
respektive teknisk genomförbarhet ska anses föreligga.

Mätsystem i vissa fall för värme, kyla och tappvarmvatten i
befintlig bebyggelse

7 § /Träder i kraft I:2016-06-01/
Den som äger en byggnad ska även i andra fall än som
följer av 5 § se till att den energi som används för en
lägenhets inomhusklimat kan mätas, om det är tekniskt
genomförbart och kostnadseffektivt att installera system för
individuell mätning och debitering.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om i vilka fall som kostnadseffektivitet
respektive teknisk genomförbarhet ska anses föreligga, samt
om vilka mätmetoder som ska tillämpas.

8 § /Träder i kraft I:2016-06-01/
Den som äger en byggnad ska även i andra fall än som
följer av 6 § se till att en lägenhets förbrukning av
tappvarmvatten kan mätas, om det är tekniskt genomförbart och
kostnadseffektivt att installera system för individuell
mätning och debitering.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om i vilka fall som kostnadseffektivitet
respektive teknisk genomförbarhet ska anses föreligga.

Tredimensionella fastigheter

9 § Om en samfällighetsförening ansvarar för el-, naturgas-,
värme-, kyl- eller tappvarmvattensystemet i ett
byggnadskomplex som består av tredimensionella fastigheter,
ska det som sägs i denna lag om ägaren till en byggnad i
stället tillämpas på föreningen.

Tillsyn och tillsynsuppgifter

10 § Den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter
inom plan- och byggområdet (byggnadsnämnden) har tillsyn över
att de skyldigheter som anges i 2, 3 och 5–8 §§ fullgörs.

Regeringen får meddela föreskrifter om tillsyn enligt första
stycket.

11 § Om system för individuell mätning ska installeras, ska
byggnadsnämnden ge de upplysningar som behövs för att de
skyldigheter som anges i 2, 3 och 5–8 §§ ska fullgöras och
bestämma vilka handlingar som ska lämnas till nämnden.

12 § Den som har en skyldighet enligt 2, 3 och 5–8 §§ ska
lämna byggnadsnämnden de handlingar och uppgifter i övrigt
som behövs för nämndens tillsyn enligt 10 §.

13 § Byggnadsnämnden får besluta de förelägganden som behövs
för att de skyldigheter som följer av 2, 3, 5–8 och 12 §§ ska
fullgöras.

Ett sådant föreläggande får förenas med vite.

14 § Kommunen får ta ut avgifter för sin tillsyn enligt 10 §.

Kommunen får meddela föreskrifter om avgifternas storlek.

Överklagande

15 § Byggnadsnämndens beslut om föreläggande enligt 13 § får
överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Övergångsbestämmelser

2014:267

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer i
fråga om 5 och 6 §§, den 1 juni 2016 i fråga om 7 och 8 §§ och
i övrigt den 1 juni 2014.