Lag (2014:268) om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet

SFS nr
2014:268
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2014-04-30

Lagens innehåll och syfte

1 § I denna lag finns bestämmelser om att
kostnads-nyttoanalyser ska utföras i vissa fall för att
utreda potentialen för användning av högeffektiv kraftvärme,
fjärrvärme eller fjärrkyla och spillvärme från industrin.

Lagens syfte är att främja en effektiv energiförsörjning.

Ord och uttryck

2 § Med omfattande uppgradering avses i denna lag en sådan
uppgradering vars kostnad överskrider 50 procent av
investeringskostnaderna för en ny jämförbar anläggning.

Som en omfattande uppgradering avses dock inte installation
av utrustning för avskiljning av koldioxid vid en
förbränningsanläggning.

Skyldigheten att utföra en kostnads-nyttoanalys

3 § En kostnads-nyttoanalys enligt denna lag ska utföras vid
planeringen av

1. en ny termisk elproduktionsanläggning med en total
tillförd effekt på mer än 20 megawatt,

2. en ny industrianläggning med en total tillförd effekt på
mer än 20 megawatt som genererar användbar spillvärme,

3. ett nytt nät för fjärrvärme eller fjärrkyla, eller

4. en ny energiproduktionsanläggning med en total tillförd
effekt på mer än 20 megawatt inom ett befintligt nät för
fjärrvärme eller fjärrkyla.

En kostnads-nyttoanalys ska även utföras vid planeringen av
en omfattande uppgradering av en sådan befintlig anläggning
som avses i första stycket 1, 2 och 4.

Kostnads-nyttoanalysen ska utföras av den som bedriver eller
avser att bedriva verksamheten i den anläggning som omfattas
av analysen.

Vad en kostnads-nyttoanalys ska innehålla

4 § En kostnads-nyttoanalys ska innehålla en utvärdering av
de kostnader och fördelar som skulle uppstå genom att i fråga
om

1. en termisk elproduktionsanläggning driva anläggningen som
en högeffektiv kraftvärmeanläggning,

2. en industrianläggning driva anläggningen så att spillvärme
tillvaratas för elproduktion eller i ett nät för fjärrvärme
eller fjärrkyla, eller

3. ett nytt nät för fjärrvärme eller fjärrkyla eller en
energiproduktionsanläggning inom ett sådant nät utnyttja
spillvärme från närliggande industrianläggningar.

Bemyndiganden

5 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela

1. ytterligare föreskrifter om skyldigheten att utföra en
kostnads-nyttoanalys enligt 3 §,

2. föreskrifter om vad som avses med en högeffektiv
kraftvärmeanläggning,

3. ytterligare föreskrifter om vad en kostnads-nyttoanalys
ska innehålla enligt 4 §,

4. föreskrifter om hur en kostnads-nyttoanalys ska utföras,

5. föreskrifter om hur en kostnads-nyttoanalys ska redovisas,
och

6. föreskrifter om undantag från skyldigheterna i 3 och 4 §§.

Tillsyn

6 § Den myndighet som regeringen bestämmer utövar tillsyn
över att denna lag och föreskrifter som har meddelats i
anslutning till lagen följs.

7 § Tillsynsmyndigheten får besluta de förelägganden som
behövs för tillsynen.

Ett föreläggande får förenas med vite.

Prövning av kostnads-nyttoanalys

8 § Tillsynsmyndigheten ska pröva om en kostnads-nyttoanalys
uppfyller kraven i denna lag eller i föreskrifter meddelade
med stöd av lagen.

Ett ärende om prövning av kostnads-nyttoanalys ska handläggas
skyndsamt.

9 § I ett fall som avses i 3 § får arbetet med att bygga
eller uppgradera den planerade anläggningen inte påbörjas
innan tillsynsmyndigheten har godkänt en kostnads-nyttoanalys
avseende anläggningen.

Avgifter

10 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om avgifter för prövning och tillsyn
enligt denna lag eller enligt föreskrifter som meddelats med
stöd av lagen.

Överklagande

11 § En tillsynsmyndighets beslut enligt 7 och 8 §§ får
överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.