Lag (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter

SFS nr
2014:275
Departement/myndighet
Finansdepartementet B
Utfärdad
2014-04-30

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om viss yrkesmässig
verksamhet med konsumentkrediter som består i att lämna eller
förmedla krediter till konsumenter.

Lagen gäller inte verksamhet med konsumentkrediter som drivs
med tillstånd enligt andra författningar.

2 § Denna lag gäller även för utländska företags verksamhet
med konsumentkrediter i Sverige. För verksamhet genom filial
gäller i övrigt lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

3 § Bestämmelser om skyldighet för företag som driver
verksamhet med konsumentkrediter att medverka till att
förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism finns i
lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering
av terrorism.

Tillståndsplikt

4 § För att driva verksamhet med konsumentkrediter enligt
denna lag krävs tillstånd av Finansinspektionen. Tillstånd
får ges endast till ett svenskt aktiebolag, en svensk
ekonomisk förening eller motsvarande utländskt företag.

Undantag från tillståndsplikt

5 § Tillstånd enligt denna lag behövs inte för

1. företag som har tillstånd enligt

a) lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

b) lagen (2010:751) om betaltjänster, eller

c) lagen (2011:755) om elektroniska pengar,

2. företag som avses i 2 kap. 3 § första stycket 2–7 lagen om
bank- och finansieringsrörelse,

3. statliga och kommunala myndigheter, eller

4. juridiska personer som driver verksamhet med
konsumentkrediter i mindre omfattning utan vinstsyfte.

Undantagen enligt första stycket gäller även för motsvarande
utländska företag och utländska statliga, kommunala och andra
offentliga myndigheter.

Förutsättningar för tillstånd

6 § Tillstånd till verksamhet enligt denna lag ska ges ett
svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening, om

1. bolagsordningen eller stadgarna inte strider mot denna lag
eller någon annan författning,

2. det finns skäl att anta att den planerade verksamheten
kommer att drivas i enlighet med denna lag och andra
författningar som reglerar företagets verksamhet,

3. den som har eller kan förväntas komma att få ett
kvalificerat innehav i företaget bedöms som lämplig att utöva
ett väsentligt inflytande över ledningen i företaget, och

4. den som ska ingå i företagets styrelse eller vara
verkställande direktör, eller vara ersättare för någon av
dem, har tillräcklig insikt och erfarenhet för att delta i
ledningen och även i övrigt är lämplig för en sådan
uppgift.

Med kvalificerat innehav avses ett direkt eller
indirekt ägande i ett företag, om innehavet, beräknat på det
sätt som anges i 1 kap. 5 a § lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse, representerar tio procent eller mer av
kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett
väsentligt inflytande över ledningen av företaget.

7 § Vid bedömningen enligt 6 § 3 av om en innehavare är
lämplig ska innehavarens anseende beaktas. Det ska också
beaktas om det finns skäl att anta att

1. innehavaren kommer att motverka att företagets verksamhet
drivs på ett sätt som är förenligt med kraven i denna lag och
andra författningar som reglerar företagets verksamhet, eller

2. innehavet har samband med eller kan öka risken för

a) penningtvätt som avses i 1 kap. 5 § 6 lagen (2009:62) om
åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism,
eller

b) brott enligt 2 § 2, 3 § eller 4 § lagen (2002:444) om
straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i
vissa fall, såvitt avser brott enligt 2 § lagen (2003:148) om
straff för terroristbrott.

Om företaget har eller kan förväntas komma att få nära
förbindelser med någon annan, får tillstånd ges bara om
förbindelserna inte hindrar en effektiv tillsyn av
företaget.

8 § Ett utländskt företag får ges tillstånd att driva
verksamhet enligt denna lag från filial i Sverige. Tillstånd
ska ges, om

1. företaget driver motsvarande verksamhet i det land där det
har sitt säte,

2. företaget står under betryggande tillsyn av en behörig
myndighet i det land där det har sitt säte och den
myndigheten har tillåtit att företaget etablerar sig i
Sverige, och

3. det finns skäl att anta att verksamheten här i landet
kommer att drivas i enlighet med denna lag och andra
författningar som reglerar företagets verksamhet.

9 § Ett svenskt företag som driver verksamhet enligt denna
lag får efter tillstånd av Finansinspektionen inrätta filial
i ett annat land. Ett sådant tillstånd ska ges om det finns
skäl att anta att den planerade verksamheten kommer att
drivas i enlighet med denna lag och andra författningar som
reglerar företagets verksamhet.

Ägarförändringar

10 § Bestämmelserna om ägarprövning i kreditinstitut i 14
kap. lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ska
tillämpas även för företag som driver verksamhet enligt denna
lag.

Godkännande av bolagsordning eller stadgar

11 § Företagets bolagsordning eller stadgar ska godkännas i
samband med att det får tillstånd att driva verksamhet enligt
denna lag.

Ett företag som beslutat att ändra sin bolagsordning eller
sina stadgar ska ansöka om godkännande av ändringen.
Ändringen ska godkännas om bolagsordningen eller stadgarna
inte strider mot denna lag och andra författningar av
betydelse för verksamheten samt i övrigt innehåller de
särskilda bestämmelser som behövs med hänsyn till
omfattningen och arten av verksamheten.

Ett beslut om ändring av bolagsordning eller stadgar får inte
registreras innan det har godkänts.

Sundhet

12 § Ett företag som driver verksamhet enligt denna lag ska
driva den på ett sätt som är sunt.

Tystnadsplikt

13 § Enskildas förhållanden till ett företag som driver
verksamhet enligt denna lag får inte obehörigen röjas.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna
i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Ansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken ska inte följa för den
som bryter mot förbudet i första stycket.

I 5 a § kreditupplysningslagen (1973:1173) finns bestämmelser
om att det som gäller om tystnadsplikt enligt första stycket
inte hindrar att uppgifter i vissa fall utväxlas för
kreditupplysningsändamål.

Uppdragsavtal

14 § Ett företag som driver verksamhet enligt denna lag får
uppdra åt någon annan att utföra ett visst arbete eller vissa
operativa funktioner som ingår i denna verksamhet. Företaget
ska anmäla sådana uppdragsavtal till Finansinspektionen.

Uppdrag åt någon annan att utföra sådana funktioner som är av
väsentlig betydelse för verksamheten får ges bara om
företaget ansvarar för att

1. verksamheten drivs av uppdragstagaren under kontrollerade
och säkerhetsmässigt betryggande former, och

2. uppdraget inte väsentligt försämrar kvaliteten på
verksamhetens internkontroll och Finansinspektionens
möjligheter att övervaka att företaget följer de regler som
gäller för den.

Register

15 § Finansinspektionen ska föra ett register över företag
som har tillstånd att driva verksamhet enligt denna lag.

Tillsyn

16 § Finansinspektionen har tillsyn över företag som driver
verksamhet enligt denna lag. Tillsynen omfattar att
företagets verksamhet drivs enligt

1. denna lag,

2. andra författningar som reglerar verksamheten,

3. företagets bolagsordning eller stadgar, och

4. företagets interna instruktioner som har sin grund i
författningar som reglerar verksamheten.

Finansinspektionens tillsyn omfattar inte
konsumentkreditlagen (2010:1846).

Upplysningar från och undersökningar hos ett företag som
driver verksamhet enligt denna lag

17 § Ett företag som driver verksamhet enligt denna lag ska
lämna Finansinspektionen de upplysningar om sin verksamhet
och därmed sammanhängande omständigheter som inspektionen
begär.

Finansinspektionen får, när inspektionen anser att det är
nödvändigt, genomföra en undersökning hos ett företag som
driver verksamhet enligt denna lag.

Upplysningar från och undersökningar hos andra företag

18 § Om ett företag som driver verksamhet enligt denna lag
ingår i en koncern, ska de övriga företagen i koncernen lämna
Finansinspektionen de upplysningar om sin verksamhet och
därmed sammanhängande omständigheter som inspektionen behöver
för sin tillsyn över företaget.

19 § Har ett företag fått i uppdrag av ett företag som driver
verksamhet enligt denna lag att utföra ett visst arbete eller
vissa funktioner, ska företaget lämna Finansinspektionen de
upplysningar om sin verksamhet och därmed sammanhängande
omständigheter som inspektionen begär.

Finansinspektionen får genomföra undersökningar hos ett
sådant företag, om det behövs för tillsynen över företaget
som driver verksamhet enligt denna lag.

Ingripanden mot företag som driver verksamhet enligt denna
lag

20 § Om ett företag åsidosätter sina skyldigheter enligt
denna lag, andra författningar som reglerar företagets
verksamhet, bolagsordning, stadgar eller interna
instruktioner som har sin grund i en författning som reglerar
verksamheten, ska Finansinspektionen ingripa.

Finansinspektionen ska då utfärda ett föreläggande att inom
viss tid begränsa verksamheten, minska riskerna i den eller
vidta någon annan åtgärd för att komma till rätta med
situationen, ett förbud att verkställa beslut eller en
anmärkning. Om överträdelsen är allvarlig ska företagets
tillstånd återkallas eller, om det är tillräckligt, varning
meddelas.

Finansinspektionen får avstå från ingripande om en
överträdelse är ringa eller ursäktlig, om företaget gör
rättelse eller om någon annan myndighet har vidtagit åtgärder
mot företaget och dessa åtgärder bedöms tillräckliga.

21 § Om någon som ingår i styrelsen i ett företag som driver
verksamhet enligt denna lag, eller är dess verkställande
direktör, inte uppfyller de krav som anges i 6 § 4, ska
Finansinspektionen återkalla företagets tillstånd. Det får
dock bara ske om inspektionen först beslutat att påtala att
personen ingår i styrelsen eller är verkställande direktör
och om han eller hon, sedan en av inspektionen bestämd tid om
högst tre månader har gått, fortfarande ingår i styrelsen
eller är verkställande direktör.

I stället för att återkalla tillståndet, får
Finansinspektionen besluta att en styrelseledamot eller
verkställande direktör inte längre får vara det. Inspektionen
får då förordna en ersättare. Ersättarens uppdrag gäller till
dess företaget har utsett en ny styrelseledamot eller
verkställande direktör.

Det som anges om verkställande direktör i första och andra
styckena gäller också en ställföreträdare eller ersättare för
verkställande direktör.

22 § Finansinspektionen ska återkalla tillståndet för ett
företag som driver verksamhet enligt denna lag, om företaget

1. har fått tillståndet genom att lämna oriktiga uppgifter
eller på något annat otillbörligt sätt,

2. inte inom ett år från det tillstånd beviljades har börjat
driva sådan verksamhet som tillståndet avser,

3. under en sammanhängande tid av sex månader inte har drivit
sådan verksamhet som tillståndet avser,

4. har förklarat sig avstå från tillståndet,

5. har överlåtit hela sin verksamhet, eller

6. har försatts i konkurs eller om beslut har fattats om att
företaget ska gå i tvångslikvidation.

I fall som avses i första stycket 1–3 får i stället varning
meddelas, om det är tillräckligt.

Om Konsumentverket har fattat beslut enligt 51 §
konsumentkreditlagen (2010:1846) om att förelägga ett företag
att upphöra med att lämna krediter och beslutet har vunnit
laga kraft, får Finansinspektionen återkalla tillståndet för
företaget.

23 § Om tillståndet återkallas, får Finansinspektionen
besluta om hur avvecklingen av verksamheten enligt denna lag
ska ske.

Ett beslut om återkallelse får förenas med förbud att
fortsätta verksamheten.

Ingripande mot den som saknar tillstånd

24 § Om någon driver verksamhet enligt denna lag utan att
vara berättigad till det, ska Finansinspektionen förelägga
denne att upphöra med verksamheten. Inspektionen får besluta
hur avvecklingen av verksamheten ska ske.

Finansinspektionen får förelägga den som driver verksamheten
att lämna de upplysningar om verksamheten som inspektionen
behöver för att bedöma om lagen är tillämplig på en viss
verksamhet.

Sanktionsavgift

25 § Om ett företag som driver verksamhet enligt denna lag
har fått anmärkning eller varning enligt 20 §, får
Finansinspektionen besluta att företaget ska betala en
sanktionsavgift.

Avgiften tillfaller staten.

26 § Sanktionsavgiften ska uppgå till lägst 5 000 kronor och
högst 50 miljoner kronor. Avgiften får inte överstiga tio
procent av företagets omsättning det närmast föregående
räkenskapsåret.

Om överträdelsen har skett under företagets första
verksamhetsår eller om uppgifter om omsättningen annars
saknas eller är bristfälliga, får omsättningen uppskattas.

För ett företag som även driver annan verksamhet än den
tillståndspliktiga enligt denna lag ska omsättningen enligt
första stycket avse endast verksamheten med
konsumentkrediter.

27 § När sanktionsavgiftens storlek beslutas, ska särskild
hänsyn tas till hur allvarlig den överträdelse är som
föranlett anmärkningen eller varningen och hur länge
överträdelsen har pågått.

Förseningsavgift

28 § Om ett företag inte i tid lämnar de upplysningar som det
är skyldigt att lämna enligt föreskrifter som meddelats med
stöd av 34 § 3, får Finansinspektionen besluta att företaget
ska betala en förseningsavgift på högst 100 000 kronor.

Avgiften tillfaller staten.

Verkställighet av sanktionsavgift och förseningsavgift

29 § Sanktionsavgiften eller förseningsavgiften ska betalas
till Finansinspektionen inom trettio dagar efter det att
beslutet om att ta ut avgiften har vunnit laga kraft eller
den längre tid som anges i beslutet.

30 § Finansinspektionens beslut om sanktionsavgift eller
förseningsavgift får verkställas enligt utsökningsbalkens
bestämmelser, om avgiften inte har betalats inom den tid som
anges i 29 §.

Om sanktionsavgiften eller förseningsavgiften inte betalas i
tid, ska Finansinspektionen lämna den obetalda avgiften för
indrivning. Bestämmelser om indrivning av statliga fordringar
finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar
m.m.

31 § En sanktionsavgift eller förseningsavgift faller bort i
den utsträckning verkställighet inte har skett inom fem år
från det att beslutet att ta ut avgiften vann laga kraft.

Vite

32 § Finansinspektionens föreläggande eller förbud enligt
denna lag får förenas med vite.

Avgifter till Finansinspektionen

33 § Företag som driver verksamhet enligt denna lag ska
bekosta Finansinspektionens verksamhet enligt denna lag med
årliga avgifter.

Finansinspektionen får ta ut avgifter för prövning av
ansökningar och anmälningar enligt denna lag.

Bemyndiganden

34 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om

1. vilket innehåll en ansökan om att få driva verksamhet
enligt denna lag ska ha,

2. hur kravet på sundhet som avses i 12 § kan uppfyllas,

3. vilka upplysningar ett företag som driver verksamhet
enligt denna lag ska lämna till Finansinspektionen för dess
tillsynsverksamhet enligt 17 och 18 §§, och

4. sådana avgifter som avses i 33 §.

Överklagande

35 § Finansinspektionens beslut enligt 24 § andra stycket får
inte överklagas.

Finansinspektionens beslut i övrigt enligt denna lag får
överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Detta gäller dock
inte beslut i ärenden som avses i 20 § första stycket 5
förvaltningslagen (1986:223).

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till
kammarrätten.

Finansinspektionen får bestämma att ett beslut
om förbud, föreläggande eller återkallelse ska gälla
omedelbart.

Övergångsbestämmlser

2014:275

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

2. En fysisk eller juridisk person som vid tidpunkten för
lagens ikraftträdande lämnar konsumentkrediter enligt 7 kap.
1 § andra stycket 2 lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse såsom annan finansiell verksamhet enligt
lagen (1996:1006) om anmälningsplikt för viss finansiell
verksamhet, får fortsätta att driva verksamheten enligt äldre
bestämmelser till den 1 januari 2015 utan krav på tillstånd
eller, om ansökan om tillstånd till Finansinspektionen har
kommit in inom denna tid, till dess att ansökan har prövats
slutligt.

3. Sanktionsavgift enligt 25 § får tas ut endast för
överträdelser som har skett efter ikraftträdandet.