Förordning (2014:298) om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation

SFS nr
2014:298
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2014-05-08

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag
till utrustning för elektronisk kommunikation. Statsbidraget
lämnas till landsting.

Vad som sägs i förordningen om landsting gäller också
kommuner som inte ingår i något landsting.

Om flera landsting samverkar och bildar ett kommunalförbund
för att tillhandahålla utrustning för personer med
dövblindhet, lämnas statsbidrag till det förbundet.

Syftet med statsbidraget

2 § Syftet med statsbidraget är att stimulera landstingen att
tillhandahålla utrustning för elektronisk kommunikation till
döva eller gravt hörselskadade personer och personer med
dövblindhet, talskada eller språkstörning.

Förutsättningar för statsbidrag

3 § Bidrag lämnas för kostnaden för

1. utrustning som möjliggör en dialog i realtid via ett
kommunikationsnät och som ska användas av döva eller gravt
hörselskadade personer och personer med dövblindhet, talskada
eller språkstörning som inte kan, eller endast med betydande
svårighet kan, kommunicera utan sådan utrustning,

2. utrustning enligt första punkten om den ska användas av
närstående till personer som avses där,

3. anpassning och iordningställande av utrustning samt
utbildning för den som har fått utrustning enligt första
eller andra punkten, och

4. stöd och utbildning till den som själv har införskaffat
sådan utrustning som avses i första punkten och hör till den
krets av personer som enligt första och andra punkten avses
använda utrustningen.

Bidrag enligt första stycket 1 lämnas även för utrustning som
möjliggör en dialog som inte är i realtid om sådan utrustning
på ett mer ändamålsenligt sätt tillgodoser individens behov
av att fjärrkommunicera med andra personer.

Med utrustning avses även mjukvara eller en kombination av
hårdvara och mjukvara, som produkt eller tjänst.

4 § Bidrag lämnas även för kostnader som landstinget har för
nödvändig service och reparation samt nödvändigt byte av
sådan utrustning som anges i 3 §.

5 § Bidrag lämnas endast i mån av tillgång på medel.

Fördelning och utbetalning av statsbidrag

6 § Statsbidraget fördelas av Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen ska fastställa statsbidraget och betala ut
det utan rekvisition i början av januari, april, juli och
oktober med en fjärdedel av det beräknade statsbidraget för
det löpande kalenderåret.

Uppföljning och redovisning

7 § På Socialstyrelsens eller Riksrevisionens begäran är
landstinget skyldigt att tillhandahålla det underlag som
behövs för dessa myndigheters granskning.

8 § Ett landsting som fått statsbidrag enligt denna
förordning ska senast den 30 juni varje år redovisa till
Socialstyrelsen hur mycket av statsbidraget som förbrukats
föregående kalenderår. I redovisningen ska landstinget även
ange andra uppgifter som ger Socialstyrelsen information om
hur statsbidraget har använts.

Överklagande

9 § Socialstyrelsens beslut om fördelningen av statsbidraget
får inte överklagas.

Bemyndiganden

10 § Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om
verkställigheten av denna förordning.