Förordning (2014:299) om statsbidrag för samordning av landstingens arbete med utrustning för elektronisk kommunikation

SFS nr
2014:299
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2014-05-08

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag
till ett landsting för samordning mellan och
kompetensutveckling i samtliga landsting inom området
elektronisk kommunikation för döva och hörselskadade personer
och personer med dövblindhet, talskada eller språkstörning.

Vad som sägs i förordningen om landsting gäller också
kommuner som inte ingår i något landsting.

I förordningen (2014:298) om statsbidrag till utrustning för
elektronisk kommunikation finns bestämmelser om statsbidrag
till individuella kommunikationshjälpmedel för personer som
avses i första stycket.

Med utrustning avses i denna förordning detsamma som i
förordningen om statsbidrag till utrustning för elektronisk
kommunikation.

2 § Socialstyrelsen prövar frågor om statsbidrag enligt denna
förordning.

Syftet med statsbidraget

3 § Syftet med statsbidraget är att ge stöd till att
utveckla, förvalta och sprida metoder och teknik för
elektronisk kommunikation, och att tillvarata befintlig
kunskap om sådana metoder och tekniker.

4 § Bidrag lämnas endast i mån av tillgång på medel.

5 § Statsbidrag får lämnas endast för sådan verksamhet i ett
landsting som har till syfte att utveckla kompetens bland
samtliga landstings personal som arbetar med utrustning för
elektronisk kommunikation, och som består av att

1. minst en konferens per år anordnas för landstingens
förskrivare och annan personal som jobbar med utrustning för
elektronisk kommunikation,

2. det tas fram och sprids metoder för att utifrån individens
behov och möjligheter samt i samråd med individen välja och
anpassa lämplig utrustning,

3. det tas fram och sprids goda exempel på hur utrustning
underlättar elektronisk kommunikation för personer som utgör
målgruppen för statsbidraget som delas ut enligt förordningen
(2014:298) om statsbidrag till utrustning för elektronisk
kommunikation,

4. det samordnas och drivs träffar för erfarenhetsutbyte med
personal som är inblandad i landstingens upphandling av
utrustning för elektronisk kommunikation, och

5. användningen stimuleras både av utrustning som tagits fram
i avsikt att underlätta för enskilda personer med
funktionsnedsättning och av utrustning som tagits fram för
användning av vem som helst men vars funktion medför att den
kan användas för de ändamål som landsting får statsbidrag för
enligt förordningen om statsbidrag till utrustning för
elektronisk kommunikation.

Kunskapen ska spridas genom ett permanent nationellt nätverk
för den landstingsprofession som arbetar med utrustning för
elektronisk kommunikation.

Bidraget får inte användas för kostnader i landstingets
ordinarie verksamhet.

Ansökan

6 § Ansökan om bidrag ska göras skriftligen till
Socialstyrelsen.

7 § Ansökan ska innehålla en beskrivning av

1. landstingets verksamhet inom området elektronisk
kommunikation – ibland kallat alternativ telefoniverksamhet
eller text- och bildtelefoniverksamhet – vilka
personalresurser som finns, personalens kompetens, erfarenhet
av arbete med personer med de olika funktionsnedsättningar
som området berör, och

2. hur arbetet med att säkra att denna förordnings syfte
enligt 3 § och krav enligt 5 § ska utföras om landstinget
beviljas statsbidrag enligt denna förordning.

Beslut och utbetalning

8 § Socialstyrelsen ska vid sin tilldelning av statsbidraget
i första hand lämna statsbidrag till det landsting som bedöms
ha bäst förutsättningar att uppfylla det syfte som anges i 3 §
och övriga förutsättningar enligt denna förordning.

9 § I ett beslut om statsbidrag enligt denna förordning ska
det anges för vilken verksamhet bidraget lämnas. Beslutet får
förenas med villkor. Dessa ska framgå av beslutet. I beslutet
ska det även anges vilken dag en redovisning enligt 13 § ska
vara Socialstyrelsen till handa.

10 § Statsbidrag får meddelas för en period om 3 år.

11 § Socialstyrelsen får besluta att upphäva ett beslut om
beviljat statsbidrag enligt denna förordning helt eller
delvis om någon av de grunder som anges i 14 § föreligger.

12 § Socialstyrelsen betalar ut statsbidraget. Statsbidraget
betalas ut vid ett tillfälle per bidragsår. Det första
statsbidraget ska betalas ut snarast möjligt efter
Socialstyrelsens beslut att bevilja statsbidrag. För
bidragsår två och tre betalar Socialstyrelsen ut medel så
snart landstinget kommit in med en redovisning enligt 13 §.

Redovisning

13 § Ett landsting som tagit emot statsbidrag enligt denna
förordning är skyldigt att varje år till Socialstyrelsen
lämna en ekonomisk redovisning och redogörelse i sak för den
verksamhet som bedrivs eller har bedrivits med stöd av
bidraget. Socialstyrelsen anger i beslutet om statsbidrag vid
vilken tidpunkt som redovisningen och redogörelsen ska
lämnas.

Återbetalning

14 § Ett landsting som fått bidrag enligt denna förordning är
återbetalningsskyldigt om

1. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats,

2. bidraget inte har använts för det ändamål som det har
beviljats för,

3. landstinget inte har lämnat sådan redovisning eller sådant
underlag som avses i 13 §, eller

4. villkor i beslutet inte har följts.

Bemyndigande

15 § Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om
verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

16 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.