Lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

SFS nr
2014:307
Departement/myndighet
Justitiedepartementet
Utfärdad
2014-05-15
Ändring införd
t.o.m SFS 2014:628

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag innehåller straffrättsliga bestämmelser om
penningtvätt.

I lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och
finansiering av terrorism finns bestämmelser om åtgärder som
den som bedriver finansiell verksamhet och annan
näringsverksamhet är skyldig att vidta för att förhindra att
verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av
terrorism.

2 § Med brott i 3 och 4 §§ avses

1. gärning som utgör brott enligt svensk lag, eller

2. gärning som utgör brott enligt utländsk lag och som
motsvarar brott enligt svensk lag.

Ansvar

3 § För penningtvättsbrott döms, om åtgärden syftar till att
dölja att pengar eller annan egendom härrör från brott eller
brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för
någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde, den
som

1. överlåter, förvärvar, omsätter, förvarar eller vidtar
annan sådan åtgärd med egendomen, eller

2. tillhandahåller, förvärvar eller upprättar en handling som
kan ge en skenbar förklaring till innehavet av egendomen,
deltar i transaktioner som utförs för skens skull, uppträder
som bulvan eller vidtar annan sådan åtgärd.

Straffet är fängelse i högst två år.

4 § För penningtvättsbrott döms även den som, utan att
åtgärden har ett sådant syfte som anges i 3 §, otillbörligen
främjar möjligheterna för någon att omsätta pengar eller
annan egendom som härrör från brott eller brottslig
verksamhet.

5 § Är brott som avses i 3 eller 4 § grovt, döms för grovt
penningtvättsbrott till fängelse i lägst sex månader och
högst sex år.

Vid bedömande av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas
om gärningen avsett betydande värden, om de brottsliga
åtgärderna har ingått som ett led i en brottslighet som
utövats systematiskt eller i större omfattning eller i annat
fall varit av särskilt farlig art.

6 § Är brott som avses i 3 eller 4 § ringa, döms för
penningtvättsförseelse till böter eller fängelse i högst sex
månader.

För penningtvättsförseelse döms även den som i fall som avses
i 3 eller 4 § inte insåg men hade skälig anledning att anta
att egendomen härrörde från brott eller brottslig
verksamhet.

7 § Den som, i näringsverksamhet eller såsom led i en
verksamhet som bedrivs vanemässigt eller annars i större
omfattning, medverkar till en åtgärd som skäligen kan antas
vara vidtagen i sådant syfte som anges i 3 §, döms för
näringspenningtvätt till fängelse i högst två år.

Är brottet grovt, döms till fängelse i lägst sex månader och
högst sex år.

Är brottet ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex
månader. Till samma straff döms den som i annat fall än som
anges i första stycket medverkar till en åtgärd som skäligen
kan antas vara vidtagen i sådant syfte som anges i 3 §.

8 § För försök, förberedelse eller stämpling till
penningtvättsbrott, grovt penningtvättsbrott eller
näringspenningtvätt som inte är ringa, döms det till ansvar
enligt 23 kap. brottsbalken.

Förverkande

9 § Om det inte är uppenbart oskäligt, ska följande egendom
förklaras förverkad:

1. pengar eller annan egendom som varit föremål för brott
enligt 3, 4, 5 eller 6 § eller, med undantag för
näringspenningtvätt, 8 § eller värdet av sådan egendom,

2. utbyte av brott enligt denna lag, och

3. vad någon tagit emot som ersättning för kostnader i
samband med ett brott enligt denna lag eller värdet av det
mottagna, om mottagandet utgör brott enligt denna lag.

Att egendom som varit föremål för brott enligt 7 § eller
enligt 8 § som avser näringspenningtvätt kan tas i förvar
framgår av lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m.

10 § Egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt
denna lag får förklaras förverkad, om det behövs för att
förebygga brott eller om det finns andra särskilda skäl.
Detsamma gäller egendom som varit avsedd att användas som
hjälpmedel vid brott enligt denna lag, om brottet har
fullbordats eller om förfarandet har utgjort ett straffbart
försök eller en straffbar förberedelse eller stämpling. I
stället för sådan egendom får dess värde förklaras
förverkat.

11 § Förverkande av egendom eller dess värde enligt 9 och
10 §§ får ske hos

1. gärningsmannen eller någon annan som medverkat till
brottet,

2. den i vars ställe gärningsmannen eller någon annan
medverkande var,

3. den som genom brottet beretts vinning eller näringsidkare
som avses i 36 kap. 4 § brottsbalken,

4. den som efter brottet förvärvat egendomen

a) genom bodelning eller på grund av arv eller testamente
eller genom gåva, eller

b) på annat sätt och då haft vetskap om eller skälig
anledning att anta att egendomen hade samband med brottet.

Tillhörde egendomen vid brottet inte någon av dem som anges i
första stycket 1–3, får den inte förklaras förverkad.
Förverkande enligt 9 § första stycket 1 får dock ske hos
gärningsmannen eller någon annan som medverkat till brottet,
även om egendomen vid brottet tillhörde någon annan.

Egendom som enligt 36 kap. 1 c § brottsbalken ska anses som
utbyte får förklaras förverkad, om den egendom som den
förverkade egendomen trätt i stället för vid brottet
tillhörde någon av dem som anges i första stycket 1–3.

Penningbeslag

12 § Egendom i form av pengar, fordran eller annan rättighet
som skäligen kan antas vara föremål för brott enligt denna
lag, eller ett motsvarande värde, får tas i beslag
(penningbeslag).

Penningbeslag får beslutas endast om skälen för åtgärden
uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär
för den misstänkte eller för något annat motstående
intresse.

13 § Undersökningsledaren eller åklagaren beslutar om
penningbeslag. Penningbeslag får avse endast sådan egendom
som finns tillgänglig.

Avser penningbeslaget en fordran eller annan rättighet, ska
gäldenären eller annan förpliktad meddelas förbud att
fullgöra sin förpliktelse till någon annan än
Polismyndigheten.

För penningbeslag gäller i övrigt bestämmelserna om beslag i
rättegångsbalken. Lag (2014:628).