Brottsskadeförordning (2014:327)

SFS nr
2014:327
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
2014-05-15

Förordningens tillämpningsområde

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om
brottsskadeersättning och europeisk brottsskadeersättning.

Brottsskadeersättning

2 § En ansökan om brottsskadeersättning görs på en särskild
blankett. Ansökan ges in till Brottsoffermyndigheten.

Till ansökan bör brottsanmälan, läkarutlåtande och andra
handlingar som behövs för prövningen bifogas. Om
skadevållaren har dömts för brott som avses med ansökan eller
dömts att betala skadestånd, bör också domen bifogas. Om
polisutredning inte har ägt rum, ska annan utredning om
skadans uppkomst lämnas.

3 § Brottsoffermyndigheten får meddela föreskrifter om
beloppet på det grundavdrag som enligt 13 § första stycket
brottsskadelagen (2014:322) ska göras vid bestämmande av
brottsskadeersättning. Beloppet ska beräknas med ledning av
de lägsta självriskbelopp som tillämpas här i landet vid
konsumentförsäkring som innefattar skydd mot skada till följd
av brott.

4 § Brottsoffermyndigheten betalar ut brottsskadeersättning
och ersättning för kostnader enligt brottsskadelagen
(2014:322).

5 § Innan brottsskadeersättning betalas ut till någon som
inte har fyllt 18 år, ska Brottsoffermyndigheten underrätta
överförmyndaren.

Europeisk brottsskadeersättning

Biståndsmyndighet

6 § Brottsoffermyndigheten är biståndsmyndighet enligt
artikel 3 i rådets direktiv 2004/80/EG av den 29 april 2004
om ersättning till brottsoffer, i den ursprungliga
lydelsen.

7 § Som biståndsmyndighet ska
Brottsoffermyndigheten på begäran

1. lämna den enskilde grundläggande information om hur man i
en annan medlemsstat i Europeiska unionen ansöker om
ersättning av den staten för skada till följd av brott,

2. tillhandahålla de särskilda ansökningsformulär som i ett
sådant ärende kan föreskrivas av den andra statens
myndigheter, och

3. ge vägledning i fråga om hur formulären ska fyllas i och
vilka handlingar som bör bifogas ansökan.

8 § Om en ansökan om brottsskadeersättning ska behandlas som
en ansökan om europeisk brottsskadeersättning enligt 36 §
brottsskadelagen (2014:322), ska Brottsoffermyndigheten vidta
de åtgärder som behövs för att den enskildes ansökan ska
kunna behandlas av en myndighet i den andra staten.

9 § Enligt 37 § första stycket brottsskadelagen (2014:322)
ska Brottsoffermyndigheten överlämna en ansökan om europeisk
brottsskadeersättning till den myndighet i den andra staten
som är behörig att handlägga ärendet. Vid överlämnandet ska
en särskild blankett användas.

Om den utländska myndigheten begär kompletterande
upplysningar av sökanden, ska Brottsoffermyndigheten på
begäran hjälpa honom eller henne med att lämna sådana
upplysningar och ge in dem till den utländska myndigheten.

10 § Om den utländska myndigheten beslutar att hålla
sammanträde i ärendet, ska Brottsoffermyndigheten på begäran
lämna den utländska myndigheten sådant bistånd att sökanden
kan höras per telefon eller genom videokonferens.

Beslutsmyndighet

11 § Brottsoffermyndigheten är beslutsmyndighet enligt
artikel 3 i rådets direktiv 2004/80/EG av den 29 april 2004
om ersättning till brottsoffer, i den ursprungliga
lydelsen.

12 § När Brottsoffermyndigheten tar emot en
ansökan om brottsskadeersättning som har översänts från en
biståndsmyndighet i en annan medlemsstat i Europeiska
unionen, ska Brottsoffermyndigheten snarast

1. lämna uppgift om namnet på den tjänsteman som handlägger
ärendet,

2. utfärda ett bevis om att ansökan har tagits emot, och

3. lämna uppgift om den handläggningstid som ärendet kan
komma att kräva.

Uppgifterna och beviset enligt första stycket ska sändas till
den enskilde och den utländska myndigheten.

13 § Brottsoffermyndigheten ska underrätta den enskilde och
biståndsmyndigheten i den andra medlemsstaten om innehållet i
det beslut genom vilket ärendet avgörs. Vid underrättelsen
ska en särskild blankett användas.