Tillkännagivande (2014:333) om befrielse i vissa fall för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader

SFS nr
2014:333
Departement/myndighet
Justitiedepartementet
Utfärdad
2014-05-15

Utländska medborgare och utländska juridiska personer är, i
den utsträckning som anges nedan, på grund av internationella
överenskommelser och åtaganden som avses i 5 § lagen
(1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa
säkerhet för rättegångskostnader, befriade från skyldigheten
att ställa säkerhet enligt nämnda lag och har samma rätt att
kräva säkerhet enligt den lagen som svenska medborgare och
svenska juridiska personer.

Befriade från skyldigheten att ställa säkerhet är

1. medborgare i Danmark med Färöarna och Grönland, Island
eller Japan,

2. medborgare i en stat som är ansluten till någon av
Haagkonventionerna den 17 juli 1905 och den 1 mars 1954
angående vissa till civilprocessen hörande ämnen samt
juridiska personer, bildade i en sådan stat enligt dess lag,
i mål eller ärenden som inte rör ansvar för brott, om
medborgaren eller den juridiska personen har hemvist i en
stat som är ansluten till någon av de nämnda
Haagkonventionerna,

3. medborgare i en stat som är ansluten till den europeiska
bosättningskonventionen den 13 december 1955,

4. den som vistas i en stat som är ansluten till New
York-konventionen den 20 juni 1956 om indrivning av
underhållsbidrag i utlandet, i mål eller ärenden angående
underhållsbidrag som har väckts enligt bestämmelserna i
nämnda konvention,

5. den som vistas i Amerikas förenta stater jämte Guam,
Jungfruöarna, Puerto Rico och Samoa, dock med undantag av
Alabama, District of Columbia och Mississippi, i mål eller
ärenden angående underhållsbidrag som har väckts genom
förmedling av Försäkringskassan,

6. fysiska och juridiska personer i rättegång som avser
tillämpning av lagen (1965:723) om erkännande och
verkställighet av vissa utländska domar och beslut angående
underhåll till barn eller tillämpning av lagen (1976:108) om
erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående
underhållsskyldighet,

7. den som är bosatt i en stat som är ansluten till
Haagkonventionen av den 23 november 2007 om internationell
indrivning av underhåll till barn och andra familjemedlemmar,
i mål eller ärenden angående underhållsbidrag som har väckts
enligt bestämmelserna i nämnda konvention,

8. medborgare i en stat som är ansluten till
Genève-konventionen den 19 maj 1956 om fraktavtalet vid
internationell godsbefordran på väg samt juridiska personer,
bildade i en sådan stat enligt dess lag, i rättegång med
anledning av godsbefordran som avses i konventionen, om
medborgaren eller den juridiska personen har hemvist eller
idkar rörelse med fast driftställe i en stat som är ansluten
till konventionen,

9. medborgare i en stat som är ansluten till den europeiska
konventionen den 24 november 1977 om migrerande arbetstagares
rättsställning, om han eller hon vistas i Sverige som
migrerande arbetstagare i konventionens mening,

10. fysiska och juridiska personer vid talan som grundas på
fördraget den 9 maj 1980 om internationell järnvägstrafik
(COTIF),

11. fysiska och juridiska personer med hemvist i en stat som
är ansluten till Haagkonventionen den 25 oktober 1980 om
internationell rättshjälp, i mål eller ärenden som inte rör
ansvar för brott.

Franska medborgare och sådana juridiska personer, som är
bildade i Frankrike enligt fransk lag och har hemvist i
Frankrike, har i rättegång som inte rör ansvar för brott
samma befogenhet att kräva säkerhet som tillkommer svenska
medborgare och svenska juridiska personer enligt lagen
(1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa
säkerhet för rättegångskostnader.