Lag (2014:340) om skatteavtal mellan Sverige och Georgien

SFS nr
2014:340
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2014-05-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1046

1 § Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och
förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst
och på förmögenhet som Sverige och Georgien undertecknade den
6 november 2013 ska, tillsammans med det protokoll som är
fogat till avtalet och som utgör en del av detta, gälla som
lag här i landet. Avtalet och protokollet är avfattade på
svenska, georgiska och engelska. Den svenska och engelska
texten framgår av bilaga till denna lag.

2 § Avtalets beskattningsregler ska tillämpas endast till den
del dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i
Sverige som annars skulle föreligga.

Övergångsbestämmelser

2014:340

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2. Lagen ska tillämpas i fråga om

a) källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den
1 januari det år som följer närmast efter den dag då lagen
träder i kraft eller senare, och

b) andra skatter på inkomst och på förmögenhet, på skatt som
tas ut för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som
följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller
senare.

Bilaga

Avtal mellan Sveriges regering och Georgiens regering för
undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av
skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på
förmögenhet

Sveriges regering och Georgiens regering, som önskar ingå ett
avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av
skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på
förmögenhet, har kommit överens om följande:

Artikel 1

Personer på vilka avtalet tillämpas

1. Detta avtal tillämpas på personer som har hemvist i en
avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna.

2. Inkomst som förvärvas av eller genom en person vars
inkomst enligt lagstiftningen i endera avtalsslutande staten
är föremål för delägarbeskattning, ska anses förvärvad av en
person med hemvist i en av staterna till den del som
inkomsten, enligt skattelagstiftningen i denna stat,
behandlas som inkomst hos en person med hemvist i staten i
fråga.

Artikel 2

Skatter som omfattas av avtalet

1. Detta avtal tillämpas på skatter på inkomst och på
förmögenhet som påförs för en avtalsslutande stats, dess
politiska underavdelningars eller lokala myndigheters
räkning, oberoende av det sätt på vilket skatterna tas ut.

2. Med skatter på inkomst och på förmögenhet förstås alla
skatter som tas ut på inkomst eller på förmögenhet i dess
helhet eller på delar av inkomst eller förmögenhet, däri
inbegripet skatter på vinst på grund av överlåtelse av lös
eller fast egendom, samt skatter på värdestegring.

3. De skatter på vilka detta avtal tillämpas är:

a) i Georgien:

1) vinstskatten,

2) inkomstskatten, och

3) egendomsskatten,

(i det följande benämnd ”georgisk skatt”);

b) i Sverige:

1) den statliga inkomstskatten,

2) kupongskatten,

3) den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta,

4) den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta
artister m.fl.,

5) den kommunala inkomstskatten, och

6) den statliga förmögenhetsskatten,

(i det följande benämnd ”svensk skatt”).

4. Avtalet tillämpas även på skatter av samma eller i
huvudsak likartat slag, som efter undertecknandet av avtalet
tas ut vid sidan av eller i stället för de skatter som anges
i punkt 3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande
staterna ska meddela varandra de väsentliga ändringar som
gjorts i deras skattelagstiftning.

Artikel 3

Allmänna definitioner

1. Om inte sammanhanget föranleder annat, har vid
tillämpningen av detta avtal följande uttryck nedan angiven
betydelse:

a) ”Georgien” avser det territorium såsom detta definieras i
georgisk lagstiftning, innefattande det landområde, dess
underlag och luftrummet över detta område, samt inre vatten
och territorialhav, havsbottnen, dess underlag och luftrummet
över dessa områden, inom vilket Georgien utövar suveränitet,
och den angränsande zonen, den exklusiva ekonomiska zonen och
kontinentalsockeln som gränsar till territorialhavet, inom
vilka Georgien utövar suveräna rättigheter eller jurisdiktion
i överensstämmelse med folkrättens regler,

b) ”Sverige” avser Konungariket Sverige och, när uttrycket
används i geografisk betydelse, innefattar Sveriges
territorium, Sveriges territorialhav och andra havsområden
över vilka Sverige i överensstämmelse med folkrättens regler
utövar suveräna rättigheter eller jurisdiktion,

c) ”en avtalsslutande stat” och ”den andra avtalsslutande
staten” avser Georgien eller Sverige, beroende på
sammanhanget,

d) ”person” inbegriper fysisk person, bolag och annan
sammanslutning,

e) ”bolag” avser juridisk person eller annan som vid
beskattningen behandlas såsom juridisk person,

f) ”företag” avser bedrivandet av varje form av rörelse,

g) ”företag i en avtalsslutande stat” och ”företag i den
andra avtalsslutande staten” avser företag som bedrivs av en
person med hemvist i en avtalsslutande stat, respektive
företag som bedrivs av person med hemvist i den andra
avtalsslutande staten,

h) ”internationell trafik” avser transport med skepp eller
luftfartyg som används av ett företag i en avtalsslutande
stat, utom då skeppet eller luftfartyget används uteslutande
mellan platser i den andra avtalsslutande staten,

i) ”medborgare”, i förhållande till en avtalsslutande stat,
avser:

1) fysisk person som har medborgarskap i en avtalsslutande
stat,

2) juridisk person, handelsbolag eller annan sammanslutning
som bildats enligt den lagstiftning som gäller i en
avtalsslutande stat,

j) ”behörig myndighet” avser:

1) i Georgien: finansdepartementet eller dettas
befullmäktigade ombud,

2) i Sverige: finansministern, dennes befullmäktigade ombud
eller den myndighet åt vilken uppdras att vara behörig
myndighet vid tillämpningen av detta avtal,

k) ”rörelse” innefattar utövandet av fritt yrke och annan
självständig verksamhet.

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar avtalet vid någon
tidpunkt anses, såvida inte sammanhanget föranleder annat,
varje uttryck som inte definierats i avtalet ha den betydelse
som uttrycket har vid denna tidpunkt enligt den statens
lagstiftning i fråga om sådana skatter på vilka avtalet
tillämpas, och den betydelse som uttrycket har enligt
tillämplig skattelagstiftning i denna stat äger företräde
framför den betydelse uttrycket ges i annan lagstiftning i
denna stat.

Artikel 4

Hemvist

1. Vid tillämpningen av detta avtal avser uttrycket ”person
med hemvist i en avtalsslutande stat” person som enligt
lagstiftningen i denna stat är skattskyldig där på grund av
domicil, bosättning, plats för företagsledning eller annan
liknande omständighet och innefattar också denna stat, dess
offentligrättsliga organ eller institutioner, politiska
underavdelningar eller lokala myndigheter. Detta uttryck
inbegriper emellertid inte person som är skattskyldig i denna
stat endast för inkomst från källa i denna stat eller för
förmögenhet belägen där.

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 fysisk person har
hemvist i båda avtalsslutande staterna, bestäms hans hemvist
på följande sätt:

a) han anses ha hemvist endast i den stat där han har en
bostad som stadigvarande står till hans förfogande. Om han
har en sådan bostad i båda staterna, anses han ha hemvist
endast i den stat med vilken hans personliga och ekonomiska
förbindelser är starkast (centrum för levnadsintressena),

b) om det inte kan avgöras i vilken stat han har centrum för
sina levnadsintressen eller om han inte i någondera staten
har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande,
anses han ha hemvist endast i den stat där han stadigvarande
vistas,

c) om han stadigvarande vistas i båda staterna eller om han
inte vistas stadigvarande i någon av dem, anses han ha
hemvist endast i den stat där han är medborgare,

d) om han är medborgare i båda staterna eller om han inte är
medborgare i någon av dem, ska de behöriga myndigheterna i de
avtalsslutande staterna avgöra frågan genom ömsesidig
överenskommelse.

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 annan person än
fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, ska
de behöriga myndigheterna söka avgöra frågan genom ömsesidig
överenskommelse.

Artikel 5

Fast driftställe

1. Vid tillämpningen av detta avtal avser uttrycket ”fast
driftställe” en stadigvarande plats för affärsverksamhet,
från vilken ett företags verksamhet helt eller delvis
bedrivs.

2. Uttrycket ”fast driftställe” innefattar särskilt:

a) plats för företagsledning,

b) filial,

c) kontor,

d) fabrik,

e) verkstad, och

f) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller annan plats
för utvinning av naturtillgångar.

3. Plats för byggnads-, anläggnings-, monterings- eller
installationsverksamhet eller verksamhet som består av
övervakning i anslutning därtill utgör fast driftställe
endast om verksamheten pågår längre tid än tolv månader.

4. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel
anses uttrycket ”fast driftställe” inte innefatta:

a) användningen av anordningar uteslutande för lagring,
utställning eller utlämnande av företaget tillhöriga varor,

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager
uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande,

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager
uteslutande för bearbetning eller förädling genom ett annat
företags försorg,

d) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet
uteslutande för inköp av varor eller inhämtande av
upplysningar för företaget,

e) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet
uteslutande för att för företaget bedriva annan verksamhet av
förberedande eller biträdande art,

f) ett installationsprojekt som ett företag i en
avtalsslutande stat bedriver i den andra avtalsslutande
staten, om projektet bedrivs i samband med företagets
leverans av maskiner eller utrustning,

g) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet
uteslutande för någon kombination av verksamheter som anges i
a) till f) ovan, under förutsättning att hela den verksamhet
som bedrivs från den stadigvarande platsen för
affärsverksamhet på grund av denna kombination är av
förberedande eller biträdande art.

5. Om en person – som inte är en sådan oberoende representant
på vilken punkt 6 tillämpas – är verksam för ett företag samt
i en avtalsslutande stat har och där regelmässigt använder
fullmakt att sluta avtal i företagets namn, anses detta
företag – utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1 och 2 –
ha fast driftställe i denna stat i fråga om varje verksamhet
som personen driver för företaget. Detta gäller dock inte, om
den verksamhet som personen bedriver är begränsad till sådan
som anges i punkt 4 och som, om den bedrevs från en
stadigvarande plats för affärsverksamhet, inte skulle göra
denna stadigvarande plats för affärsverksamhet till fast
driftställe enligt bestämmelserna i nämnda punkt.

6. Företag anses inte ha fast driftställe i en avtalsslutande
stat endast på den grund att företaget bedriver
affärsverksamhet i denna stat genom förmedling av mäklare,
kommissionär eller annan oberoende representant, under
förutsättning att sådan person därvid bedriver sin sedvanliga
affärsverksamhet.

7. Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en
avtalsslutande stat kontrollerar eller kontrolleras av ett
bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller ett
bolag som bedriver affärsverksamhet i denna andra stat
(antingen från fast driftställe eller på annat sätt) medför
inte i sig att någotdera bolaget utgör fast driftställe för
det andra.

Artikel 6

Inkomst av fast egendom

1. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat
förvärvar av fast egendom (däri inbegripet inkomst av
lantbruk eller skogsbruk) belägen i den andra avtalsslutande
staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Uttrycket ”fast egendom” har den betydelse som uttrycket
har enligt lagstiftningen i den avtalsslutande stat där
egendomen är belägen. Uttrycket inbegriper dock alltid
tillbehör till fast egendom, levande och döda inventarier i
lantbruk och skogsbruk, rättigheter på vilka bestämmelserna i
privaträtten om fast egendom tillämpas, byggnader,
nyttjanderätt till fast egendom samt rätt till föränderliga
eller fasta ersättningar för nyttjandet av eller rätten att
nyttja mineralförekomst, källa eller annan naturtillgång.
Skepp, båtar och luftfartyg anses inte vara fast egendom.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på inkomst som
förvärvas genom omedelbart brukande, genom uthyrning eller
annan användning av fast egendom.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 tilllämpas även på
inkomst av fast egendom som tillhör företag.

Artikel 7

Inkomst av rörelse

1. Inkomst av rörelse, som företag i en avtalsslutande stat
förvärvar, beskattas endast i denna stat, såvida inte
företaget bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten
från där beläget fast driftställe. Om företaget bedriver
rörelse på nyss angivet sätt, får företagets inkomst
beskattas i den andra staten, men endast så stor del därav
som är hänförlig till det fasta driftstället.

2. Om företag i en avtalsslutande stat bedriver rörelse i den
andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe
hänförs, om inte bestämmelserna i punkt 3 föranleder annat, i
vardera avtalsslutande staten till det fasta driftstället den
inkomst som det kan antas att driftstället skulle ha
förvärvat, om det varit ett fristående företag som bedrivit
verksamhet av samma eller liknande slag under samma eller
liknande villkor och självständigt avslutat affärer med det
företag till vilket driftstället hör.

3. Vid bestämmande av fast driftställes inkomst medges avdrag
för utgifter som uppkommit för det fasta driftställets
verksamhet, härunder inbegripna utgifter för företagets
ledning och allmänna förvaltning, oavsett om utgifterna
uppkommit i den stat där det fasta driftstället är beläget
eller annorstädes.

4. Inkomst hänförs inte till fast driftställe endast av den
anledningen att varor inköps genom det fasta driftställets
försorg för företaget.

5. Vid tillämpningen av föregående punkter bestäms inkomst
som är hänförlig till det fasta driftstället genom samma
förfarande år från år, såvida inte goda och tillräckliga skäl
föranleder annat.

6. Ingår i inkomst av rörelse inkomst som behandlas särskilt
i andra artiklar av detta avtal, berörs bestämmelserna i
dessa artiklar inte av bestämmelserna i denna artikel.

Artikel 8

Sjöfart och luftfart

1. Inkomst som förvärvas av företag i en avtalsslutande stat
genom användningen av skepp eller luftfartyg i internationell
trafik beskattas endast i denna stat.

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på inkomst som
förvärvas av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System
(SAS) men endast i fråga om den del av inkomsten som
motsvarar den andel av konsortiet som innehas av SAS Sverige
AB, den svenske delägaren i SAS.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas även på inkomst som
förvärvas genom deltagande i en pool, ett gemensamt företag
eller en internationell driftsorganisation.

Artikel 9

Företag med intressegemenskap

1. I fall då

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt
deltar i ledningen eller kontrollen av ett företag i den
andra avtalsslutande staten eller äger del i detta företags
kapital, eller

b) samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen
eller kontrollen av såväl ett företag i en avtalsslutande
stat som ett företag i den andra avtalsslutande staten eller
äger del i båda dessa företags kapital, iakttas följande.

Om mellan företagen i fråga om handelsförbindelser eller
finansiella förbindelser avtalas eller föreskrivs villkor,
som avviker från dem som skulle ha avtalats mellan av
varandra oberoende företag, får all inkomst, som utan sådana
villkor skulle ha tillkommit det ena företaget men som på
grund av villkoren i fråga inte tillkommit detta företag,
inräknas i detta företags inkomst och beskattas i
överensstämmelse därmed.

2. I fall då en avtalsslutande stat i inkomsten för ett
företag i denna stat inräknar – och i överensstämmelse därmed
beskattar – inkomst, för vilken ett företag i den andra
avtalsslutande staten beskattats i denna andra stat, samt den
sålunda inräknade inkomsten är sådan som skulle ha tillkommit
företag i den förstnämnda staten om de villkor som avtalats
mellan företagen hade varit sådana som skulle ha avtalats
mellan av varandra oberoende företag, ska denna andra stat
genomföra vederbörlig justering av det skattebelopp som
påförts inkomsten där. Vid sådan justering iakttas övriga
bestämmelser i detta avtal och de behöriga myndigheterna i de
avtalsslutande staterna överlägger vid behov med varandra.

Artikel 10

Utdelning

1. Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat
till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får
beskattas i denna andra stat.

2. Utdelningen får emellertid beskattas även i den
avtalsslutande stat där bolaget som betalar utdelningen har
hemvist, enligt lagstiftningen i denna stat, men om den som
har rätt till utdelningen har hemvist i den andra
avtalsslutande staten får skatten inte överstiga:

a) 0 procent av utdelningens bruttobelopp om den som har rätt
till utdelningen är ett bolag (med undantag för handelsbolag)
som innehar minst 10 procent av det utdelande bolagets
kapital eller röstetal,

b) 10 procent av utdelningens bruttobelopp i övriga fall.

Denna punkt berör inte bolagets beskattning för den vinst av
vilken utdelningen betalas.

3. Med uttrycket ”utdelning” förstås i denna artikel inkomst
av aktier eller andra rättigheter, som inte är fordringar,
med rätt till andel i vinst, samt inkomst av andra
rättigheter i bolag som enligt lagstiftningen i den stat där
det utdelande bolaget har hemvist vid beskattningen behandlas
på samma sätt som inkomst av aktier.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tilllämpas inte, om den
som har rätt till utdelningen har hemvist i en avtalsslutande
stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten,
där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, från där
beläget fast driftställe, samt den andel på grund av vilken
utdelningen betalas äger verkligt samband med det fasta
driftstället. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i
artikel 7.

5. Om bolag med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar
inkomst från den andra avtalsslutande staten, får denna andra
stat inte beskatta utdelning som bolaget betalar, utom i den
mån utdelningen betalas till person med hemvist i denna andra
stat eller i den mån den andel på grund av vilken utdelningen
betalas äger verkligt samband med fast driftställe i denna
andra stat, och ej heller på bolagets icke utdelade vinst ta
ut en skatt som utgår på bolagets icke utdelade vinst, även
om utdelningen eller den icke utdelade vinsten helt eller
delvis utgörs av inkomst som uppkommit i denna andra stat.

Artikel 11

Ränta

1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande stat och som en
person med hemvist i den andra avtalsslutande staten har rätt
till, beskattas endast i denna andra stat.

2. Med uttrycket ”ränta” förstås i denna artikel inkomst av
varje slags fordran, antingen den säkerställts genom
inteckning i fast egendom eller inte och antingen den medför
rätt till andel i gäldenärens vinst eller inte. Uttrycket
avser särskilt inkomst av värdepapper som utfärdats av staten
och inkomst av obligationer eller debentures, däri inbegripet
agiobelopp och vinster som hänför sig till sådana
värdepapper, obligationer eller debentures. Straffavgift på
grund av sen betalning anses inte som ränta vid tillämpningen
av denna artikel.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte om den som har
rätt till räntan har hemvist i en avtalsslutande stat och
bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från
vilken räntan härrör, från där beläget fast driftställe, samt
den fordran för vilken räntan betalas äger verkligt samband
med det fasta driftstället. I sådant fall tillämpas
bestämmelserna i artikel 7.

4. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren
och den som har rätt till räntan eller mellan dem båda och
annan person räntebeloppet, med hänsyn till den fordran för
vilken räntan betalas, överstiger det belopp som skulle ha
avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan
om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas
bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I
sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt
lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med
iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

Artikel 12

Royalty

1. Royalty, som härrör från en avtalsslutande stat och som en
person med hemvist i den andra avtalsslutande staten har rätt
till, beskattas endast i denna andra stat.

2. Med uttrycket ”royalty” förstås i denna artikel varje
slags betalning som tas emot såsom ersättning för nyttjandet
av eller för rätten att nyttja upphovsrätt till litterärt,
konstnärligt eller vetenskapligt verk, häri inbegripet
biograffilm och filmer eller band för radio- eller
televisionsutsändning, patent, varumärke, mönster eller
modell, ritning, hemligt recept eller hemlig
tillverkningsmetod, eller för upplysning om erfarenhetsrön av
industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte om den som har
rätt till royaltyn har hemvist i en avtalsslutande stat och
bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från
vilken royaltyn härrör, från där beläget fast driftställe,
samt den rättighet eller egendom i fråga om vilken royaltyn
betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället. I
sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7.

4. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren
och den som har rätt till royaltyn eller mellan dem båda och
annan person royaltybeloppet, med hänsyn till det nyttjande,
den rättighet eller den upplysning för vilken royaltyn
betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan
utbetalaren och den som har rätt till royaltyn om sådana
förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna
artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas
överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera
avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser
i detta avtal.

Artikel 13

Realisationsvinst

1. Vinst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat
förvärvar på grund av överlåtelse av sådan fast egendom som
avses i artikel 6 och som är belägen i den andra
avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Vinst på grund av överlåtelse av lös egendom som utgör del
av rörelsetillgångarna i fast driftställe, vilket ett företag
i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande
staten, får beskattas i denna andra stat. Detsamma gäller
vinst på grund av överlåtelse av sådant fast driftställe (för
sig eller tillsammans med hela företaget).

3. Vinst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat
förvärvar på grund av överlåtelse av skepp eller luftfartyg
som används i internationell trafik eller lös egendom som är
hänförlig till användningen av sådana skepp eller luftfartyg,
beskattas endast i denna stat.

Bestämmelserna i denna punkt tillämpas i fråga om vinst som
förvärvas av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System
(SAS), men endast i fråga om den del av vinsten som motsvarar
den andel i konsortiet som innehas av SAS Sverige AB, den
svenske delägaren i SAS.

4. Vinst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat
förvärvar på grund av överlåtelse av andelar vars värde till
mer än 50 procent, direkt eller indirekt, kan hänföras till
fast egendom som är belägen i den andra avtalsslutande
staten, får beskattas i denna andra stat.

5. Vinst på grund av överlåtelse av annan egendom än sådan
som avses i punkterna 1, 2, 3 och 4 beskattas endast i den
avtalsslutande stat där överlåtaren har hemvist.

6. Vinst, på grund av avyttring av tillgång, som förvärvas av
en fysisk person som har haft hemvist i en avtalsslutande
stat och fått hemvist i den andra avtalsslutande staten får –
utan hinder av bestämmelserna i punkt 5 – beskattas i den
förstnämnda staten om överlåtelsen av tillgången inträffar
vid något tillfälle under de tio år som följer närmast efter
den tidpunkt då personen upphört att ha hemvist i den
förstnämnda staten.

Artikel 14

Inkomst av anställning

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 15, 17 och 18
föranleder annat, beskattas lön och annan liknande ersättning
som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på
grund av anställning, endast i denna stat, såvida inte
arbetet utförs i den andra avtalsslutande staten. Om arbetet
utförs i denna andra stat, får ersättning som uppbärs för
arbetet beskattas där.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 beskattas
ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat
uppbär för arbete i den andra avtalsslutande staten, endast i
den förstnämnda staten, om:

a) mottagaren vistas i den andra staten under tidsperiod
eller tidsperioder som sammanlagt inte överstiger 183 dagar
under en tolvmånadersperiod som börjar eller slutar under
beskattningsåret i fråga,

b) ersättningen betalas av arbetsgivare som inte har hemvist
i den andra staten eller på dennes vägnar, och

c) ersättningen inte belastar fast driftställe som
arbetsgivaren har i den andra staten.

3. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel får
ersättning för arbete som utförs ombord på skepp eller
luftfartyg som används i internationell trafik av ett företag
i en avtalsslutande stat, beskattas i denna stat. Om en
person med hemvist i Sverige uppbär ersättning för arbete
utfört ombord på luftfartyg som används i internationell
trafik av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System
(SAS), ska sådan ersättning beskattas endast i Sverige.

Artikel 15

Styrelsearvode

Styrelsearvode och annan liknande ersättning, som person med
hemvist i en avtalsslutande stat uppbär i egenskap av medlem
i styrelse eller annat liknande organ i bolag med hemvist i
den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra
stat.

Artikel 16

Artister och sportutövare

1. Utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 7 och 14 får
inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat
förvärvar genom sin personliga verksamhet i den andra
avtalsslutande staten i egenskap av artist, såsom teater-
eller filmskådespelare, radio- eller televisionsartist eller
musiker, eller i egenskap av sportutövare, beskattas i denna
andra stat.

2. I fall då inkomst genom personlig verksamhet som artist
eller sportutövare bedriver i denna egenskap inte tillfaller
artisten eller sportutövaren själv utan annan person, får
denna inkomst, utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 7
och 14, beskattas i den avtalsslutande stat där artisten
eller sportutövaren bedriver verksamheten.

3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tilllämpas inte på
inkomst som en artist eller sportutövare förvärvar genom sin
personliga verksamhet i en avtalsslutande stat, om artistens
eller sportutövarens besök i denna stat i sin helhet
finansieras av allmänna medel från den andra avtalsslutande
staten. I sådant fall beskattas inkomsten endast i den
avtalsslutande stat där artisten eller sportutövaren har
hemvist.

Artikel 17

Pensioner, livräntor och liknande betalningar

1. Pension och annan liknande ersättning, utbetalning enligt
socialförsäkringslagstiftningen och livränta, som härrör från
en avtalsslutande stat och betalas till en person med hemvist
i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i den
förstnämnda avtalsslutande staten.

2. Med uttrycket ”livränta” förstås ett fastställt belopp,
som utbetalas periodiskt på fastställda tider under en
persons livstid eller under angiven eller fastställbar
tidsperiod och som utgår på grund av förpliktelse att
verkställa dessa utbetalningar som ersättning för däremot
fullt svarande vederlag i pengar eller pengars värde.

Artikel 18

Offentlig tjänst

1. a) Lön och annan liknande ersättning, med undantag för
pension, som betalas av en avtalsslutande stat, en av dess
politiska underavdelningar eller lokala myndigheter till
fysisk person på grund av arbete som utförts i denna stats,
underavdelnings eller myndighets tjänst, beskattas endast i
denna stat.

b) Sådan lön och annan liknande ersättning beskattas
emellertid endast i den andra avtalsslutande staten om
arbetet utförs i denna andra stat och personen i fråga har
hemvist i denna stat och:

1) är medborgare i denna stat, eller

2) inte fick hemvist i denna stat uteslutande för att utföra
arbetet.

2. Bestämmelserna i artiklarna 14, 15 och 16 tillämpas på
ersättning som betalas på grund av arbete som utförts i
samband med rörelse som bedrivs av en avtalsslutande stat, en
av dess politiska underavdelningar eller lokala
myndigheter.
Artikel 19

Studerande

1. Studerande eller affärspraktikant som har eller omedelbart
före vistelsen i en avtalsslutande stat hade hemvist i den
andra avtalsslutande staten och som vistas i den förstnämnda
staten uteslutande för sin undervisning eller praktik,
beskattas inte i denna stat för belopp som han erhåller för
sitt uppehälle, sin undervisning eller praktik, om beloppen
härrör från källa utanför denna stat.

2. Såvitt avser bidrag, stipendier och ersättning från
anställning som inte omfattas av bestämmelserna i punkt 1,
ska en student eller affärspraktikant som avses i nämnda
punkt, under tiden för sådan undervisning eller praktik, vara
berättigad till samma befrielser, lättnader och förmåner vid
beskattningen som gäller för en person med hemvist i den stat
där han vistas, under förutsättning att studenten eller
praktikanten vistas i denna stat under en period som
överstiger sex månader.

Artikel 20

Annan inkomst

1. Inkomst som person med hemvist i en avtalsslutande stat
förvärvar och som inte behandlas i föregående artiklar av
detta avtal beskattas endast i denna stat, oavsett varifrån
inkomsten härrör.

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte på inkomst, med
undantag av inkomst av fast egendom som avses i artikel 6
punkt 2, om mottagaren av inkomsten har hemvist i en
avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra
avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe, samt
den rättighet eller egendom i fråga om vilken inkomsten
betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället. I
sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7.

Artikel 21

Förmögenhet

1. Förmögenhet bestående av sådan fast egendom som avses i
artikel 6, som en person med hemvist i en avtalsslutande stat
innehar och som är belägen i den andra avtalsslutande staten,
får beskattas i denna andra stat.

2. Förmögenhet bestående av lös egendom, som utgör del av
rörelsetillgångarna i fast driftställe vilket ett företag i
en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten,
får beskattas i denna andra stat.

3. Förmögenhet bestående av skepp och luftfartyg som används
i internationell trafik av ett företag i en avtalsslutande
stat och av lös egendom som är hänförlig till användningen av
sådana skepp och luftfartyg, beskattas endast i denna stat.

Bestämmelserna i denna punkt tillämpas i fråga om förmögenhet
som ägs av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System
(SAS), men endast i fråga om den del av förmögenheten som
motsvarar den andel i konsortiet som innehas av SAS Sverige
AB, den svenske delägaren i SAS.

4. Alla andra slag av förmögenhet som person med hemvist i en
avtalsslutande stat innehar, beskattas endast i denna stat.

5. Om, i enlighet med punkt 4 i denna artikel, rätten att
beskatta förmögenhet som innehas av person med hemvist i en
avtalsslutande stat, tillfaller endast denna stat, får denna
förmögenhet beskattas i den andra avtalsslutande staten, om
förmögenheten inte är föremål för en allmän förmögenhetsskatt
enligt lagstiftningen i den förstnämnda staten.

Artikel 22

Undanröjande av dubbelbeskattning

1. a) Om en person med hemvist i Georgien förvärvar inkomst
eller innehar förmögenhet som i enlighet med bestämmelserna i
detta avtal får beskattas i Sverige, ska Georgien:

1) från den personens inkomstskatt avräkna ett belopp
motsvarande den inkomstskatt som har erlagts i Sverige,

2) från den personens förmögenhetsskatt avräkna ett belopp
motsvarande den förmögenhetsskatt som har erlagts i
Sverige.
Sådan avräkning ska emellertid inte i något fall
överstiga den skatt som skulle ha belöpt på inkomsten och
förmögenheten i enlighet med tillämpliga regler och
skattesatser i Georgien.

b) Om i enlighet med någon av bestämmelserna i detta avtal en
person med hemvist i Georgien förvärvar inkomst eller innehar
förmögenhet som är undantagen från beskattning i Georgien får
Georgien likväl, vid beräkningen av skatten på den personens
övriga inkomst eller förmögenhet, beakta den undantagna
inkomsten eller förmögenheten.

2. Beträffande Sverige ska dubbelbeskattning undvikas på
följande sätt:

a) Om en person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst som
enligt georgisk lagstiftning och i enlighet med
bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Georgien, ska
Sverige – med beaktande av bestämmelserna i svensk
lagstiftning beträffande avräkning av utländsk skatt (även i
den lydelse de framdeles kan få genom att ändras utan att den
allmänna princip som anges här ändras) – från den svenska
skatten på inkomsten avräkna ett belopp motsvarande den
georgiska skatt som erlagts på inkomsten.

b) Om en person med hemvist i Sverige erhåller inkomst som i
enlighet med detta avtal beskattas endast i Georgien, får
Sverige, vid fastställande av skattesatsen för svensk
progressiv skatt beakta den inkomst som ska beskattas endast
i Georgien.

c) Utan hinder av bestämmelserna i a) i denna punkt är
utdelning från bolag med hemvist i Georgien till bolag med
hemvist i Sverige undantagen från svensk skatt enligt
bestämmelserna i svensk lag om skattebefrielse för utdelning
som betalas till svenska bolag från bolag i utlandet.

d) Om en person med hemvist i Sverige innehar förmögenhet,
som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i
Georgien, ska Sverige från skatten på denna persons
förmögenhet avräkna ett belopp motsvarande den
förmögenhetsskatt som erlagts i Georgien. Avräkningsbeloppet
ska emellertid inte överstiga den del av den svenska
förmögenhetsskatten, beräknad utan sådan avräkning, som
belöper på den förmögenhet som får beskattas i Georgien.

Artikel 23

Förbud mot diskriminering

1. Medborgare i en avtalsslutande stat ska inte i den andra
avtalsslutande staten bli föremål för beskattning eller
därmed sammanhängande krav som är av annat slag eller mer
tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav
som medborgare i denna andra stat under samma förhållanden är
eller kan bli underkastad. Utan hinder av bestämmelserna i
artikel 1 tillämpas denna bestämmelse även på person som inte
har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda
avtalsslutande staterna.

2. Beskattningen av fast driftställe, som företag i en
avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten,
ska i denna andra stat inte vara mindre fördelaktig än
beskattningen av företag i denna andra stat, som bedriver
verksamhet av samma slag. Denna bestämmelse anses inte
medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att medge
personer med hemvist i den andra avtalsslutande staten sådant
personligt avdrag vid beskattningen, sådan skattebefrielse
eller skattenedsättning på grund av civilstånd eller
försörjningsplikt som medges personer med hemvist i den egna
staten.

3. Utom i de fall då bestämmelserna i artikel 9 punkt 1,
artikel 11 punkt 4 eller artikel 12 punkt 4 tillämpas, är
ränta, royalty och annan betalning från företag i en
avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra
avtalsslutande staten avdragsgilla vid bestämmandet av den
beskattningsbara inkomsten för sådant företag på samma
villkor som betalning till person med hemvist i den
förstnämnda staten. På samma sätt är skuld som företag i en
avtalsslutande stat har till person med hemvist i den andra
avtalsslutande staten avdragsgill vid bestämmande av sådant
företags beskattningsbara förmögenhet på samma villkor som
skuld till person med hemvist i den förstnämnda staten.

4. Företag i en avtalsslutande stat, vars kapital helt eller
delvis ägs eller kontrolleras, direkt eller indirekt, av en
eller flera personer med hemvist i den andra avtalsslutande
staten, ska inte i den förstnämnda staten bli föremål för
beskattning eller därmed sammanhängande krav som är av annat
slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed
sammanhängande krav som annat liknande företag i den
förstnämnda staten är eller kan bli underkastat.

5. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 2 tillämpas
bestämmelserna i denna artikel på skatter av varje slag och
beskaffenhet.

Artikel 24

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1. Om en person anser att en avtalsslutande stat eller båda
avtalsslutande staterna vidtagit åtgärder som för honom
medför eller kommer att medföra beskattning som strider mot
bestämmelserna i detta avtal, kan han, utan att det påverkar
hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa
staters interna rättsordningar, lägga fram saken för den
behöriga myndigheten i den avtalsslutande stat där han har
hemvist eller, om fråga är om tillämpning av artikel 23 punkt
1, i den avtalsslutande stat där han är medborgare. Saken ska
läggas fram inom tre år från den tidpunkt då personen i fråga
fick vetskap om den åtgärd som givit upphov till beskattning
som strider mot bestämmelserna i avtalet.

2. Om den behöriga myndigheten finner invändningen grundad
men inte själv kan få till stånd en tillfredsställande
lösning, ska myndigheten söka lösa frågan genom ömsesidig
överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra
avtalsslutande staten i syfte att undvika beskattning som
strider mot avtalet. Överenskommelse som träffats genomförs
utan hinder av tidsgränser i de avtalsslutande staternas
interna lagstiftning.

3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna ska
genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller
tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolkningen eller
tillämpningen av avtalet. De kan även överlägga i syfte att
undanröja dubbelbeskattning i fall som inte omfattas av detta
avtal.

4. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan
träda i direkt förbindelse med varandra i syfte att träffa
överenskommelse i de fall som angivits i föregående
punkter.

Artikel 25

Utbyte av upplysningar

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna ska
utbyta sådana upplysningar som kan antas vara relevanta vid
tillämpningen av bestämmelserna i detta avtal eller för
administration eller verkställighet av intern lagstiftning i
fråga om skatter av varje slag och beskaffenhet som tas ut
för de avtalsslutande staterna eller för deras politiska
underavdelningar eller lokala myndigheter, om beskattningen
enligt denna lagstiftning inte strider mot avtalet. Utbytet
av upplysningar begränsas inte av artiklarna 1 och 2.

2. Upplysningar som en avtalsslutande stat tagit emot enligt
punkt 1 ska behandlas som hemliga på samma sätt som
upplysningar som erhållits enligt den interna lagstiftningen
i denna stat och får yppas endast för personer eller
myndigheter (däri inbegripet domstolar och förvaltningsorgan)
som fastställer, uppbär eller driver in de skatter som
åsyftas i punkt 1 eller handlägger åtal eller överklagande i
fråga om dessa skatter eller som utövar tillsyn över nämnda
verksamheter. Dessa personer eller myndigheter får använda
upplysningar bara för sådana ändamål. De får yppa
upplysningarna vid offentlig rättegång eller i
domstolsavgöranden.

3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 medför inte skyldighet
för en avtalsslutande stat att:

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftning
och administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i
den andra avtalsslutande staten,

b) lämna upplysningar som inte är tillgängliga enligt
lagstiftning eller sedvanlig administrativ praxis i denna
avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande
staten,
c) lämna upplysningar som skulle röja
affärshemlighet, industri-, handels- eller yrkeshemlighet
eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt eller
upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna
hänsyn (ordre public).

4. Då en avtalsslutande stat begär upplysningar enligt denna
artikel ska den andra avtalsslutande staten använda de medel
som denna stat förfogar över för att inhämta de begärda
upplysningarna, även om denna andra stat inte har behov av
upplysningarna för sina egna beskattningsändamål.
Förpliktelsen i föregående mening begränsas av bestämmelserna
i punkt 3, men detta medför inte en rätt för en
avtalsslutande stat att vägra lämna upplysningar uteslutande
därför att denna stat inte har något eget intresse av sådana
upplysningar.

5. Bestämmelserna i punkt 3 medför inte rätt för en
avtalsslutande stat att vägra att lämna upplysningar
uteslutande därför att upplysningarna innehas av en bank,
annan finansiell institution, ombud, representant eller
förvaltare eller därför att upplysningarna gäller äganderätt
i en person.

Artikel 26

Begränsning av förmåner

Utan hinder av övriga bestämmelser i detta avtal, om

a) bolag med hemvist i en avtalsslutande stat huvudsakligen
förvärvar sina inkomster från andra stater

1) från aktiviteter sådana som bank-, sjöfarts-, finans-
eller försäkringsverksamhet, eller

2) genom att vara huvudkontor, coordination centre eller
liknande enhet som tillhandahåller administrativa eller andra
tjänster till en grupp av bolag som bedriver rörelse
huvudsakligen i andra stater, och

b) sådan inkomst beskattas väsentligt lägre enligt
lagstiftningen i denna stat än inkomster från liknande
verksamhet som bedrivs inom denna stat eller genom att vara
huvudkontor, coordination centre eller liknande enhet som
tillhandahåller administrativa eller andra tjänster till en
grupp av bolag som bedriver rörelse i denna stat,

ska de bestämmelser i detta avtal som medger undantag från
eller nedsättning av skatt inte tillämpas på inkomst som
sådant bolag förvärvar och inte heller på utdelning som
betalas av sådant bolag.

Artikel 27

Medlemmar av diplomatisk beskickning och konsulat

Bestämmelserna i detta avtal berör inte de privilegier vid
beskattningen som enligt folkrättens allmänna regler eller
bestämmelser i särskilda överenskommelser tillkommer
medlemmar av diplomatisk beskickning och konsulat.

Artikel 28

Ikraftträdande

1. De avtalsslutande staterna ska skriftligen på diplomatisk
väg underrätta varandra när de åtgärder vidtagits som enligt
respektive stats lagstiftning krävs för att detta avtal ska
träda i kraft.

2. Avtalet träder i kraft den trettionde dagen efter det att
den sista av dessa underrättelser tagits emot och ska
därefter tillämpas

a) i fråga om källskatter, på belopp som betalas eller
tillgodoförs den 1 januari det år som följer närmast efter
den dag då avtalet träder i kraft eller senare,

b) i fråga om andra skatter på inkomst, och skatter på
förmögenhet, på skatt som påförs för beskattningsår som
börjar den 1 januari det år som följer närmast efter den dag
då avtalet träder i kraft eller senare.

Artikel 29

Upphörande

Detta avtal förblir i kraft till dess att det sägs upp av en
avtalsslutande stat. Vardera avtalsslutande staten kan på
diplomatisk väg skriftligen säga upp avtalet genom
underrättelse härom minst sex månader före utgången av något
kalenderår. I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att
gälla

a) i fråga om källskatter, på belopp som betalas eller
tillgodoförs den 1 januari det år som följer närmast efter
utgången av sexmånadersperioden eller senare,

b) i fråga om andra skatter på inkomst, och skatter på
förmögenhet, på skatt som påförs för beskattningsår som
börjar 1 januari det år som följer närmast efter utgången av
sexmånadersperioden eller senare.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill
vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal.

Som skedde i Tbilisi den 6 november 2013, i två exemplar på
svenska, georgiska och engelska språken, vilka äger lika
vitsord. I händelse av skiljaktigheter ska den engelska
texten ha företräde.

För Sveriges regering

Diana Janse

För Georgiens regering

Nodar Khaduri

Protokoll

Vid tillfället för undertecknandet av avtalet mellan Sveriges
regering och Georgiens regering för undvikande av
dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande
skatter på inkomst och på förmögenhet, har de avtalsslutande
staterna kommit överens om att följande bestämmelse ska
utgöra en integrerande del av avtalet:

Med hänvisning till avtalet:

Såvitt avser Georgien ska med uttrycket ”politiska
underavdelningar och lokala myndigheter” förstås
”administrative-territorial units” och ”local self governing
authorities”.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill
vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta protokoll.

Som skedde i Tbilisi den 6 november 2013, i två exemplar på
svenska, georgiska och engelska språken, vilka äger lika
vitsord. I händelse av skiljaktigheter ska den engelska
texten ha företräde.

För Sveriges regering

Diana Janse

För Georgiens regering

Nodar Khaduri

Convention between the Government of Sweden and the
Government of Georgia for the avoidance of double taxation
and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on
income and on capital

The Government of Sweden and the Government of Georgia,
desiring to conclude a Convention for the avoidance of double
taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to
taxes on income and on capital, have agreed as follows:

Article 1

Persons covered

1. This Convention shall apply to persons who are residents
of one or both of the Contracting States.

2. In the case of an item of income derived by or through a
person that is fiscally transparent under the laws of either
Contracting State, such item shall be considered to be
derived by a resident of a State to the extent that the item
is treated for the purposes of the taxation law of such State
as the income of a resident.

Article 2

Taxes covered

1. This Convention shall apply to taxes on income and on
capital imposed on behalf of a Contracting State or of its
political subdivisions or local authorities, irrespective of
the manner in which they are levied.

2. There shall be regarded as taxes on income and on capital
all taxes imposed on total income, on total capital, or on
elements of income or of capital, including taxes on gains
from the alienation of movable or immovable property, as well
as taxes on capital appreciation.

3. The taxes to which the Convention shall apply are:

a) in Georgia:

(i) profit tax;

(ii) income tax, and

(iii) property tax

(hereinafter referred to as “Georgian tax”);

(b) in Sweden:

(i) the national income tax (den statliga inkomstskatten);

(ii) the withholding tax on dividends (kupongskatten);

(iii) the income tax on non-residents (den särskilda
inkomstskatten för utomlands bosatta);

(iv) the income tax on non-resident artistes and athletes
(den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister
m.fl.);

(v) the municipal income tax (den kommunala inkomstskatten),
and

(vi) the net wealth tax (den statliga förmögenhetsskatten)

(hereinafter referred to as ”Swedish tax”).

4. The Convention shall apply also to any identical or
substantially similar taxes that are imposed after the date
of signature of the Convention in addition to, or in place
of, the taxes referred to in paragraph 3. The competent
authorities of the Contracting States shall notify each other
of any significant changes that have been made in their
taxation laws.

Article 3

General definitions

1. For the purposes of this Convention, unless the context
otherwise requires:

a) the term “Georgia” means the territory defined by Georgian
legislation, including land territory, its subsoil and the
air space above it, internal waters and territorial sea, the
sea bed, its sub-soil and the air space above them, in
respect of which Georgia exercises sovereignty, as well as
the contiguous zone, the exclusive economic zone and
continental shelf adjacent to its territorial sea, in respect
of which Georgia may exercise its sovereign rights and/or
jurisdiction in accordance with the international law;

b) the term “Sweden” means the Kingdom of Sweden and, when
used in a geographical sense, includes the national
territory, the territorial sea of Sweden as well as other
maritime areas over which Sweden in accordance with
international law exercises sovereign rights or
jurisdiction;

c) the terms “a Contracting State” and “the other Contracting
State” mean Georgia or Sweden, as the context requires;

d) the term “person” includes an individual, a company and
any other body of persons;

e) the term “company” means any body corporate or any entity
that is treated as a body corporate for tax purposes;

f) the term “enterprise” applies to the carrying on of any
business;

g) the terms “enterprise of a Contracting State” and
“enterprise of the other Contracting State” mean respectively
an enterprise carried on by a resident of a Contracting State
and an enterprise carried on by a resident of the other
Contracting State;

h) the term “international traffic” means any transport by a
ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting
State, except when the ship or aircraft is operated solely
between places in the other Contracting State;

i) the term “national”, in relation to a Contracting State,
means:

(i) any individual possessing the nationality or citizenship
of that Contracting State; and

(ii) any legal person, partnership or association deriving
its status as such from the laws in force in that Contracting
State;

j) the term “competent authority” means:

(i) in Georgia: the Ministry of Finance or its authorised
representative;

(ii) in Sweden: the Minister of Finance, his authorized
representative or the authority which is designated as a
competent authority for the purposes of this Convention;

k) the term “business” includes the performance of
professional services and of other activities of an
independent character.

2. As regards the application of the Convention at any time
by a Contracting State, any term not defined therein shall,
unless the context otherwise requires, have the meaning that
it has at that time under the law of that State for the
purposes of the taxes to which the Convention applies, any
meaning under the applicable tax laws of that State
prevailing over a meaning given to the term under other laws
of that State.

Article 4

Resident

1. For the purposes of this Convention, the term “resident of
a Contracting State” means any person who, under the laws of
that State, is liable to tax therein by reason of his
domicile, residence, place of management or any other
criterion of a similar nature, and also includes that State
and any governmental body or agency, political subdivision or
local authority thereof. This term, however, does not include
any person who is liable to tax in that State in respect only
of income from sources in that State or capital situated
therein.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an
individual is a resident of both Contracting States, then his
status shall be determined as follows:

a) he shall be deemed to be a resident only of the State in
which he has a permanent home available to him; if he has a
permanent home available to him in both States, he shall be
deemed to be a resident only of the State with which his
personal and economic relations are closer (centre of vital
interests);

b) if the State in which he has his centre of vital interests
cannot be determined, or if he has not a permanent home
available to him in either State, he shall be deemed to be a
resident only of the State in which he has an habitual
abode;

c) if he has an habitual abode in both States or in neither
of them, he shall be deemed to be a resident only of the
State of which he is a national;

d) if he is a national of both States or of neither of them,
the competent authorities of the Contracting States shall
settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person
other than an individual is a resident of both Contracting
States, the competent authorities of the Contracting States
shall endeavour to settle the question by mutual agreement.

Article 5

Permanent establishment

1. For the purposes of this Convention, the term “permanent
establishment” means a fixed place of business through which
the business of an enterprise is wholly or partly carried
on.

2. The term ”permanent establishment” includes especially:

a) a place of management;

b) a branch;

c) an office;

d) a factory;

e) a workshop, and

f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of
extraction of natural resources.

3. A building site or construction, assembly or installation
project or supervisory activities in connection therewith
constitutes a permanent establishment only if it lasts more
than twelve months.

4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article,
the term “permanent establishment” shall be deemed not to
include:

a) the use of facilities solely for the purpose of storage,
display or delivery of goods or merchandise belonging to the
enterprise;

b) the maintenance of a stock of goods or merchandise
belonging to the enterprise solely for the purpose of
storage, display or delivery;

c) the maintenance of a stock of goods or merchandise
belonging to the enterprise solely for the purpose of
processing by another enterprise;

d) the maintenance of a fixed place of business solely for
the purpose of purchasing goods or merchandise or of
collecting information, for the enterprise;

e) the maintenance of a fixed place of business solely for
the purpose of carrying on, for the enterprise, any other
activity of a preparatory or auxiliary character;

f) an installation project carried on by an enterprise of a
Contracting State in the other Contracting State in
connection with delivery of machinery or equipment by that
enterprise;

g) the maintenance of a fixed place of business solely for
any combination of activities mentioned in subparagraphs a)
to f), provided that the overall activity of the fixed place
of business resulting from this combination is of a
preparatory or auxiliary character.

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2,
where a person – other than an agent of an independent status
to whom paragraph 6 applies – is acting on behalf of an
enterprise and has, and habitually exercises, in a
Contracting State an authority to conclude contracts in the
name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to
have a permanent establishment in that State in respect of
any activities which that person undertakes for the
enterprise, unless the activities of such person are limited
to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through
a fixed place of business, would not make this fixed place of
business a permanent establishment under the provisions of
that paragraph.

6. An enterprise shall not be deemed to have a permanent
establishment in a Contracting State merely because it
carries on business in that State through a broker, general
commission agent or any other agent of an independent status,
provided that such persons are acting in the ordinary course
of their business.

7. The fact that a company which is a resident of a
Contracting State controls or is controlled by a company
which is a resident of the other Contracting State, or which
carries on business in that other State (whether through a
permanent establishment or otherwise), shall not of itself
constitute either company a permanent establishment of the
other.

Article 6

Income from immovable property

1. Income derived by a resident of a Contracting State from
immovable property (including income from agriculture or
forestry) situated in the other Contracting State may be
taxed in that other State.

2. The term “immovable property” shall have the meaning which
it has under the law of the Contracting State in which the
property in question is situated. The term shall in any case
include property accessory to immovable property, livestock
and equipment used in agriculture and forestry, rights to
which the provisions of general law respecting landed
property apply, buildings, usufruct of immovable property and
rights to variable or fixed payments as consideration for the
working of, or the right to work, mineral deposits, sources
and other natural resources; ships, boats and aircraft shall
not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income
derived from the direct use, letting, or use in any other
form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to
the income from immovable property of an enterprise.

Article 7

Business profits

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall
be taxable only in that State unless the enterprise carries
on business in the other Contracting State through a
permanent establishment situated therein. If the enterprise
carries on business as aforesaid, the profits of the
enterprise may be taxed in the other State but only so much
of them as is attributable to that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an
enterprise of a Contracting State carries on business in the
other Contracting State through a permanent establishment
situated therein, there shall in each Contracting State be
attributed to that permanent establishment the profits which
it might be expected to make if it were a distinct and
separate enterprise engaged in the same or similar activities
under the same or similar conditions and dealing wholly
independently with the enterprise of which it is a permanent
establishment.

3. In determining the profits of a permanent establishment,
there shall be allowed as deductions expenses which are
incurred for the purposes of the business of the permanent
establishment, including executive and general administrative
expenses so incurred, whether in the State in which the
permanent establishment is situated or elsewhere.

4. No profits shall be attributed to a permanent
establishment by reason of the mere purchase by that
permanent establishment of goods or merchandise for the
enterprise.

5. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits
to be attributed to the permanent establishment shall be
determined by the same method year by year unless there is
good and sufficient reason to the contrary.

6. Where profits include items of income which are dealt with
separately in other Articles of this Convention, then the
provisions of those Articles shall not be affected by the
provisions of this Article.

Article 8

Shipping and air transport

1. Profits of an enterprise of a Contracting State from the
operation of ships or aircraft in international traffic shall
be taxable only in that State.

2. With respect to profits derived by the air transport
consortium Scandinavian Airlines System (SAS) the provisions
of paragraph 1 shall apply only to such part of the profits
as corresponds to the participation held in that consortium
by SAS Sverige AB, the Swedish partner of SAS.

3. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits
from the participation in a pool, a joint business or an
international operating agency.

Article 9

Associated enterprises

1. Where

a) an enterprise of a Contracting State participates directly
or indirectly in the management, control or capital of an
enterprise of the other Contracting State, or

b) the same persons participate directly or indirectly in the
management, control or capital of an enterprise of a
Contracting State and an enterprise of the other Contracting
State,

and in either case conditions are made or imposed between the
two enterprises in their commercial or financial relations
which differ from those which would be made between
independent enterprises, then any profits which would, but
for those conditions, have accrued to one of the enterprises,
but, by reason of those conditions, have not so accrued, may
be included in the profits of that enterprise and taxed
accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an
enterprise of that State – and taxes accordingly – profits on
which an enterprise of the other Contracting State has been
charged to tax in that other State and the profits so
included are profits which would have accrued to the
enterprise of the first-mentioned State if the conditions
made between the two enterprises had been those which would
have been made between independent enterprises, then that
other State shall make an appropriate adjustment to the
amount of the tax charged therein on those profits. In
determining such adjustment, due regard shall be had to the
other provisions of this Convention and the competent
authorities of the Contracting States shall if necessary
consult each other.

Article 10

Dividends

1. Dividends paid by a company which is a resident of a
Contracting State to a resident of the other Contracting
State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the
Contracting State of which the company paying the dividends
is a resident and according to the laws of that State, but if
the beneficial owner of the dividends is a resident of the
other Contracting State, the tax so charged shall not
exceed:

a) 0 per cent of the gross amount of the dividends if the
beneficial owner is a company (other than a partnership)
which holds at least 10 per cent of the capital or the voting
power of the company paying the dividends;

b) 10 per cent of the gross amount of the dividends in all
other cases.

This paragraph shall not affect the taxation of the company
in respect of the profits out of which the dividends are
paid.

3. The term “dividends” as used in this Article means income
from shares or other rights, not being debt-claims,
participating in profits, as well as income from other
corporate rights which is subjected to the same taxation
treatment as income from shares by the laws of the State of
which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if
the beneficial owner of the dividends, being a resident of a
Contracting State, carries on business in the other
Contracting State of which the company paying the dividends
is a resident through a permanent establishment situated
therein and the holding in respect of which the dividends are
paid is effectively connected with such permanent
establishment. In such case the provisions of Article 7 shall
apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State
derives profits or income from the other Contracting State,
that other State may not impose any tax on the dividends paid
by the company, except insofar as such dividends are paid to
a resident of that other State or insofar as the holding in
respect of which the dividends are paid is effectively
connected with a permanent establishment situated in that
other State, nor subject the company’s undistributed profits
to a tax on the company’s undistributed profits, even if the
dividends paid or the undistributed profits consist wholly or
partly of profits or income arising in such other State.

Article 11

Interest

1. Interest arising in a Contracting State and beneficially
owned by a resident of the other Contracting State shall be
taxable only in that other State.

2. The term “interest” as used in this Article means income
from debt-claims of every kind, whether or not secured by
mortgage and whether or not carrying a right to participate
in the debtor’s profits, and in particular, income from
government securities and income from bonds or debentures,
including premiums and prizes attaching to such securities,
bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall
not be regarded as interest for the purpose of this
Article.

3. The provisions of paragraph 1 shall not apply if the
beneficial owner of the interest, being a resident of a
Contracting State, carries on business in the other
Contracting State in which the interest arises through a
permanent establishment situated therein and the debt-claim
in respect of which the interest is paid is effectively
connected with such permanent establishment. In such case the
provisions of Article 7 shall apply.

4. Where, by reason of a special relationship between the
payer and the beneficial owner or between both of them and
some other person, the amount of the interest, having regard
to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount
which would have been agreed upon by the payer and the
beneficial owner in the absence of such relationship, the
provisions of this Article shall apply only to the
last-mentioned amount. In such case, the excess part of the
payments shall remain taxable according to the laws of each
Contracting State, due regard being had to the other
provisions of this Convention.

Article 12

Royalties

1. Royalties arising in a Contracting State and beneficially
owned by a resident of the other Contracting State shall be
taxable only in that other State.

2. The term “royalties” as used in this Article means
payments of any kind received as a consideration for the use
of, or the right to use, any copyright of literary, artistic
or scientific work including cinematograph films and films or
tapes for radio or television broadcasting, any patent, trade
mark, design or model, plan, secret formula or process, or
for information concerning industrial, commercial or
scientific experience.

3. The provisions of paragraph 1 shall not apply if the
beneficial owner of the royalties, being a resident of a
Contracting State, carries on business in the other
Contracting State in which the royalties arise through a
permanent establishment situated therein and the right or
property in respect of which the royalties are paid is
effectively connected with such permanent establishment. In
such case the provisions of Article 7 shall apply.

4. Where, by reason of a special relationship between the
payer and the beneficial owner or between both of them and
some other person, the amount of the royalties, having regard
to the use, right or information for which they are paid,
exceeds the amount which would have been agreed upon by the
payer and the beneficial owner in the absence of such
relationship, the provisions of this Article shall apply only
to the last-mentioned amount. In such case, the excess part
of the payments shall remain taxable according to the laws of
each Contracting State, due regard being had to the other
provisions of this Convention.

Article 13

Capital gains

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from
the alienation of immovable property referred to in Article 6
and situated in the other Contracting State may be taxed in
that other State.

2. Gains from the alienation of movable property forming part
of the business property of a permanent establishment which
an enterprise of a Contracting State has in the other
Contracting State, including such gains from the alienation
of such a permanent establishment (alone or with the whole
enterprise), may be taxed in that other State.

3. Gains derived by a resident of a Contracting State from
the alienation of ships or aircraft operated in international
traffic or movable property pertaining to the operation of
such ships or aircraft, shall be taxable only in that
State.
With respect to gains derived by the air transport
consortium Scandinavian Airlines System (SAS), the provisions
of this paragraph shall apply only to such part of the gains
as corresponds to the participation held in that consortium
by SAS Sverige AB, the Swedish partner of SAS.

4. Gains derived by a resident of a Contracting State from
the alienation of shares deriving more than 50 per cent of
their value directly or indirectly from immovable property
situated in the other Contracting State may be taxed in that
other State.

5. Gains from the alienation of any property other than that
referred to in paragraphs 1, 2, 3 and 4, shall be taxable
only in the Contracting State of which the alienator is a
resident.

6. Notwithstanding the provisions of paragraph 5, gains from
the alienation of any property derived by an individual who
has been a resident of a Contracting State and who has become
a resident of the other Contracting State, may be taxed in
the first-mentioned State if the alienation of the property
occurs at any time during the ten years next following the
date on which the individual has ceased to be a resident of
the first-mentioned State.

Article 14

Income from employment

1. Subject to the provisions of Articles 15, 17 and 18,
salaries, wages and other similar remuneration derived by a
resident of a Contracting State in respect of an employment
shall be taxable only in that State unless the employment is
exercised in the other Contracting State. If the employment
is so exercised, such remuneration as is derived therefrom
may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1,
remuneration derived by a resident of a Contracting State in
respect of an employment exercised in the other Contracting
State shall be taxable only in the first-mentioned State
if:
a) the recipient is present in the other State for a
period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in
any twelve month period commencing or ending in the fiscal
year concerned, and

b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer
who is not a resident of the other State, and

c) the remuneration is not borne by a permanent establishment
which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article,
remuneration derived in respect of an employment exercised
aboard a ship or aircraft operated in international traffic
by an enterprise of a Contracting State may be taxed in that
State. Where a resident of Sweden derives remuneration in
respect of an employment exercised aboard an aircraft
operated in international traffic by the air transport
consortium Scandinavian Airlines System (SAS), such
remuneration shall be taxable only in Sweden.

Article 15

Directors’ fees

Directors’ fees and other similar payments derived by a
resident of a Contracting State in his capacity as a member
of the board of directors of a company which is a resident of
the other Contracting State may be taxed in that other
State.

Article 16

Artistes and sportsmen

1. Notwithstanding the provisions of Articles 7 and 14,
income derived by a resident of a Contracting State as an
artiste, such as a theatre, motion picture, radio or
television artiste, or a musician, or as a sportsman, from
his personal activities as such exercised in the other
Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Where income in respect of personal activities exercised
by an artiste or a sportsman in his capacity as such accrues
not to the artiste or sportsman himself but to another
person, that income may, notwithstanding the provisions of
Articles 7 and 14, be taxed in the Contracting State in which
the activities of the artiste or sportsman are exercised.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply to
income derived from activities exercised in a Contracting
State by an artiste or a sportsman if the visit to that State
is wholly supported by public funds of the other Contracting
State. In such case, the income shall be taxable only in the
Contracting State in which the artiste or sportsman is a
resident.

Article 17

Pensions, annuities and similar payments

1. Pensions and other similar remuneration, disbursements
under the Social Security legislation and annuities arising
in a Contracting State and paid to a resident of the other
Contracting State may be taxed in the first-mentioned
Contracting State.

2. The term “annuity” means a stated sum payable periodically
at stated times during life or during a specified or
ascertainable period of time under an obligation to make the
payments in return for adequate and full consideration in
money or money’s worth.

Article 18

Government service

1. a) Salaries, wages and other similar remuneration, other
than a pension, paid by a Contracting State or a political
subdivision or a local authority thereof to an individual in
respect of services rendered to that State or subdivision or
authority shall be taxable only in that State.

b) However, such salaries, wages and other similar
remuneration shall be taxable only in the other Contracting
State if the services are rendered in that State and the
individual is a resident of that State who:

(i) is a national of that State; or

(ii) did not become a resident of that State solely for the
purpose of rendering the services.

2. The provisions of Articles 14, 15 and 16 shall apply to
remuneration in respect of services rendered in connection
with a business carried on by a Contracting State or a
political subdivision or a local authority thereof.

Article 19

Students

1. Payments which a student or business apprentice who is or
was immediately before visiting a Contracting State a
resident of the other Contracting State and who is present in
the first-mentioned State solely for the purpose of his
education or training receives for the purpose of his
maintenance, education or training shall not be taxed in that
State, provided that such payments arise from sources outside
that State.

2. In respect of grants, scholarships and remuneration from
employment not covered by paragraph 1, a student or business
apprentice described in paragraph 1 shall, in addition, be
entitled during such education or training to the same
exemptions, reliefs or reductions in respect of taxes
available to residents of the State which he is visiting
provided that the student or business apprentice remains in
that State for a period of more than six months.

Article 20

Other income

1. Items of income of a resident of a Contracting State,
wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of
this Convention shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income,
other than income from immovable property as defined in
paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income,
being a resident of a Contracting State, carries on business
in the other Contracting State through a permanent
establishment situated therein and the right or property in
respect of which the income is paid is effectively connected
with such permanent establishment. In such case the
provisions of Article 7 shall apply.

Article 21

Capital

1. Capital represented by immovable property referred to in
Article 6, owned by a resident of a Contracting State and
situated in the other Contracting State, may be taxed in that
other State.

2. Capital represented by movable property forming part of
the business property of a permanent establishment which an
enterprise of a Contracting State has in the other
Contracting State may be taxed in that other State.

3. Capital represented by ships and aircraft operated in
international traffic by an enterprise of a Contracting State
and by movable property pertaining to the operation of such
ships and aircraft, shall be taxable only in that State.

With respect to capital owned by the air transport consortium
Scandinavian Airlines System (SAS), the provisions of this
paragraph shall apply only to such part of the capital as
corresponds to the participation held in that consortium by
SAS Sverige AB, the Swedish partner of SAS.

4. All other elements of capital of a resident of a
Contracting State shall be taxable only in that State.

5. If, pursuant to paragraph 4 of this Article, the right to
tax capital held by an individual who is resident of a
Contracting State, is vested only in that State, such capital
may be taxed in the other Contracting State, where the net
capital is not subject to a general tax on net capital
according to the laws of the first-mentioned State.

Article 22

Elimination of double taxation

1. a) Where a resident of Georgia derives income or owns
capital which, in accordance with the provisions of this
Convention, may be taxed in Sweden, Georgia shall allow:

(i) as a deduction from the tax on the income of that
resident, an amount equal to the income tax paid in Sweden;

(ii) as a deduction from the tax on the capital of that
resident, an amount equal to the capital tax paid in
Sweden.
Such deduction in either case shall not, however,
exceed the sums of the tax which would have been accrued
according to the rules and rates on this income and capital
effective in Georgia.

b) Where in accordance with any provision of the Convention
income derived or capital owned by a resident of a Georgia is
exempt from tax in Georgia, Georgia may nevertheless, in
calculating the amount of tax on the remaining income or
capital of such resident, take into account the exempted
income or capital.

2. In the case of Sweden, double taxation shall be avoided as
follows:

a) Where a resident of Sweden derives income which under the
laws of Georgia and in accordance with the provisions of this
Convention may be taxed in Georgia, Sweden shall allow –
subject to the provisions of the laws of Sweden concerning
credit for foreign tax (as it may be amended from time to
time without changing the general principle hereof) – as a
deduction from the tax on such income, an amount equal to the
Georgian tax paid in respect of such income.

b) Where a resident of Sweden derives income which, in
accordance with the provisions of this Convention, shall be
taxable only in Georgia, Sweden may, when determining the
graduated rate of Swedish tax, take into account the income
which shall be taxable only in Georgia.

c) Notwithstanding the provisions of subparagraph a) of this
paragraph, dividends paid by a company which is a resident of
Georgia to a company which is a resident of Sweden shall be
exempt from Swedish tax according to the provisions of
Swedish law governing the exemption of tax on dividends paid
to Swedish companies by companies abroad.

d) Where a resident of Sweden owns capital which, in
accordance with the provisions of this Convention, may be
taxed in Georgia, Sweden shall allow as a deduction from the
tax on the capital of that resident an amount equal to the
capital tax paid in Georgia. Such deduction shall not,
however, exceed that part of the Swedish capital tax, as
computed before the deduction is given, which is attributable
to the capital which may be taxed in Georgia.

Article 23

Non-discrimination

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in
the other Contracting State to any taxation or any
requirement connected therewith, which is other or more
burdensome than the taxation and connected requirements to
which nationals of that other State in the same circumstances
are or may be subjected. This provision shall,
notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to
persons who are not residents of one or both of the
Contracting States.

2. The taxation on a permanent establishment which an
enterprise of a Contracting State has in the other
Contracting State shall not be less favourably levied in that
other State than the taxation levied on enterprises of that
other State carrying on the same activities. This provision
shall not be construed as obliging a Contracting State to
grant to residents of the other Contracting State any
personal allowances, reliefs and reductions for taxation
purposes on account of civil status or family
responsibilities which it grants to its own residents.

3. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9,
paragraph 4 of Article 11, or paragraph 4 of Article 12,
apply, interest, royalties and other disbursements paid by an
enterprise of a Contracting State to a resident of the other
Contracting State shall, for the purpose of determining the
taxable profits of such enterprise, be deductible under the
same conditions as if they had been paid to a resident of the
first-mentioned State. Similarly, any debts of an enterprise
of a Contracting State to a resident of the other Contracting
State shall, for the purpose of determining the taxable
capital of such enterprise, be deductible under the same
conditions as if they had been contracted to a resident of
the first-mentioned State.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which
is wholly or partly owned or controlled, directly or
indirectly, by one or more residents of the other Contracting
State, shall not be subjected in the first-mentioned State to
any taxation or any requirement connected therewith which is
other or more burdensome than the taxation and connected
requirements to which other similar enterprises of the
first-mentioned State are or may be subjected.

5. The provisions of this Article shall, notwithstanding the
provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and
description.

Article 24

Mutual agreement procedure

1. Where a person considers that the actions of one or both
of the Contracting States result or will result for him in
taxation not in accordance with the provisions of this
Convention, he may, irrespective of the remedies provided by
the domestic law of those States, present his case to the
competent authority of the Contracting State of which he is a
resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article
23, to that of the Contracting State of which he is a
national. The case must be presented within three years from
the first notification of the action resulting in taxation
not in accordance with the provisions of the Convention.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection
appears to it to be justified and if it is not itself able to
arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by
mutual agreement with the competent authority of the other
Contracting State, with a view to the avoidance of taxation
which is not in accordance with the Convention. Any agreement
reached shall be implemented notwithstanding any time limits
in the domestic law of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Contracting States shall
endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or
doubts arising as to the interpretation or application of the
Convention. They may also consult together for the
elimination of double taxation in cases not provided for in
the Convention.

4. The competent authorities of the Contracting States may
communicate with each other directly for the purpose of
reaching an agreement in the sense of the preceding
paragraphs.

Article 25

Exchange of information

1. The competent authorities of the Contracting States shall
exchange such information as is foreseeably relevant for
carrying out the provisions of this Convention or to the
administration or enforcement of the domestic laws concerning
taxes of every kind and description imposed on behalf of the
Contracting States, or of their political subdivisions or
local authorities, insofar as the taxation thereunder is not
contrary to the Convention. The exchange of information is
not restricted by Articles 1 and 2.

2. Any information received under paragraph 1 by a
Contracting State shall be treated as secret in the same
manner as information obtained under the domestic laws of
that State and shall be disclosed only to persons or
authorities (including courts and administrative bodies)
concerned with the assessment or collection of, the
enforcement or prosecution in respect of, the determination
of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph
1, or the oversight of the above. Such persons or authorities
shall use the information only for such purposes. They may
disclose the information in public court proceedings or in
judicial decisions.

3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be
construed so as to impose on a Contracting State the
obligation:

a) to carry out administrative measures at variance with the
laws and administrative practice of that or of the other
Contracting State;

b) to supply information which is not obtainable under the
laws or in the normal course of the administration of that or
of the other Contracting State;

c) to supply information which would disclose any trade,
business, industrial, commercial or professional secret or
trade process, or information, the disclosure of which would
be contrary to public policy (ordre public).

4. If information is requested by a Contracting State in
accordance with this Article, the other Contracting State
shall use its information gathering measures to obtain the
requested information, even though that other State may not
need such information for its own tax purposes. The
obligation contained in the preceding sentence is subject to
the limitations of paragraph 3 but in no case shall such
limitations be construed to permit a Contracting State to
decline to supply information solely because it has no
domestic interest in such information.

5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be
construed to permit a Contracting State to decline to supply
information solely because the information is held by a bank,
other financial institution, nominee or person acting in an
agency or a fiduciary capacity or because it relates to
ownership interests in a person.

Article 26

Limitations of benefits

Notwithstanding any other provisions of this Convention,
where

a) a company that is a resident of a Contracting State
derives its income primarily from other States

(i) from activities such as banking, shipping, financing or
insurance or

(ii) from being the headquarters, co-ordination centre or
similar entity providing administrative services or other
support to a group of companies which carry on business
primarily in other States; and

b) such income would bear a significantly lower tax under the
laws of that State than income from similar activities
carried out within that State or from being the headquarters,
co-ordination centre or similar entity providing
administrative services or other support to a group of
companies which carry on business in that State, as the case
may be,

any provisions of this Convention conferring an exemption or
a reduction of tax shall not apply to the income of such
company and to the dividends paid by such company.

Article 27

Members of diplomatic missions and consular posts

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges
of members of diplomatic missions or consular posts under the
general rules of international law or under the provisions of
special agreements.

Article 28

Entry into force

1. Each of the Contracting States shall notify in written
form the other through diplomatic channels of the completion
of the procedures required by its law for the entry into
force of this Convention.

2. The Convention shall enter into force on the thirtieth day
after the receipt of the later of these notifications and
shall thereupon have effect

a) in respect of taxes withheld at source, for amounts paid
or credited on or after the first day of January of the year
next following the date on which the Convention enters into
force;

b) in respect of other taxes on income, and taxes on capital,
on taxes chargeable for any tax year beginning on or after
the first day of January of the year next following the date
on which the Convention enters into force.

Article 29

Termination

This Convention shall remain in force until terminated by a
Contracting State. Either Contracting State may terminate the
Convention, through diplomatic channels, by giving written
notice of termination at least six months before the end of
any calendar year. In such case, the Convention shall cease
to have effect:

a) in respect of taxes withheld at source, for amounts paid
or credited on or after the first day of January of the year
next following the end of the six month period;

b) in respect of other taxes on income, and taxes on capital,
on taxes chargeable for any tax year beginning on or after
the first day of January of the year next following the end
of the six month period.

In witness whereof the undersigned being duly authorised
thereto have signed this Convention.

Done at Tbilisi this 6th day of November 2013, in two copies,
in the Swedish, Georgian and English languages, each text
being equally authentic. In case of any divergence, the
English text shall prevail.

For the Government of Sweden

Diana Janse

For the Government of Georgia

Nodar Khaduri

Protocol

At the moment of signing the Convention between the
Government of Sweden and the Government of Georgia for the
avoidance of double taxation and the prevention of fiscal
evasion with respect to taxes on income and on capital, the
Contracting States have agreed that the following provisions
shall form an integral part of the Convention:

With reference to the Convention:

In the case of Georgia, the term “political subdivisions or
local authorities” means “administrative-territorial units”
or “local self governing authorities”.

In witness whereof the undersigned being duly authorised
thereto have signed this Protocol.

Done at Tbilisi this 6th day of November 2013, in two copies,
in the Swedish, Georgian and English languages, each text
being equally authentic. In case of any divergence, the
English text shall prevail.

For the Government of Sweden

Diana Janse

For the Government of Georgia

Nodar Khaduri