Lag (2014:341) om beslut i särskilda regeringsärenden

SFS nr
2014:341
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2014-05-15

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om när beslut i ett
regeringsärende får fattas av ett statsråd i enlighet med 7
kap. 3 § andra stycket regeringsformen.

2 § I 3 § anges i vilka frågor beslut får fattas enligt denna
lag. Ett sådant beslut får fattas endast om ärendet är
brådskande och beslutsformen inte är olämplig med hänsyn till
det som ärendet avser eller av andra skäl.

3 § Beslut enligt denna lag får fattas i frågor om

1. Försvarsmaktens krigsorganisering och mobilisering,

2. totalförsvarspliktigas inkallelse och tjänstgöring i
Försvarsmakten,

3. utbildning i utlandet enligt lagen (1994:588) om
utbildning för freds- främjande verksamhet,

4. svenska örlogsbesök i utlandet och flygningar till
utlandet med svenska militära luftfartyg,

5. tillträde till svenskt territorium för utländska
statsfartyg, statsluftfartyg och militära fordon samt
uppehåll på svenskt territorium för utländska statsfartyg,
och

6. övningar av en främmande stats militära styrka på svenskt
territorium samt undantag från vapenlagen (1996:67) enligt 11
kap. 3 § vapenlagen.