Förordning (2014:347) om energikartläggning i stora företag

SFS nr
2014:347
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2014-05-15

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser som ansluter
till lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag.

Med uttrycket kostnadseffektiv avses i denna förordning
tekniskt möjlig och ekonomiskt rimlig. Övriga termer och
uttryck i denna förordning har samma betydelse som i lagen om
energikartläggning i stora företag.

2 § Statens energimyndighet (Energimyndigheten) är
tillsynsmyndighet och prövar frågor enligt lagen (2014:266)
om energikartläggning i stora företag och enligt denna
förordning.

Omräkning av finansiella belopp

3 § Vid bedömning av om ett företag är att anse som ett stort
företag ska beloppen för årsomsättning och balansomslutning
räknas om till svenska kronor enligt den valutakurs som
gäller på dagen för räkenskapsårets utgång.

Krav på certifiering

4 § De miljöledningssystem och energiledningssystem som avses
i 4 § lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag
och den person som avses i 5 § samma lag ska ha certifierats
av någon som är ackrediterad för uppgiften i enlighet med
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av
den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och
marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och
upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 samt lagen
(2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll.

En certifiering enligt första stycket ska vara
tidsbegränsad.

5 § En person från ett annat land i Europeiska unionen eller
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska anses uppfylla
kraven i 4 § om han eller hon har certifierats eller på annat
sätt kvalificerats för att göra energikartläggningar i det
egna landet enligt bestämmelser som tagits fram med anledning
av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den
25 oktober 2012 om energieffektivitet.

6 § Energimyndigheten ska säkerställa att det finns en
förteckning över personer som är certifierade enligt 4 § för
att göra energikartläggningar. Om begäran inkommer från en
person som avses i 5 § ska myndigheten säkerställa att även
denne får ingå i förteckningen.

Förteckningen som avses i första stycket ska även innehålla
information om vem som har utfärdat certifikatet och enligt
vilka bestämmelser det har utfärdats.

Krav på oberoende

7 § Den person som avses i 5 § lagen (2014:266) om
energikartläggning i stora företag får inte vara närstående
till den som anlitar honom eller henne.

Om personen som avses i första stycket inte är anställd i
företaget som ska kartläggas, får han eller hon inte heller
ha eller ha haft uppdrag hos den som anlitar honom eller
henne, om det finns risk för att bedömningarna vid
energikartläggningen därigenom påverkas.

Om personen som avses i första stycket är anställd i
företaget som ska kartläggas, får han eller hon inte vara
direkt delaktig i den verksamhet som ska kartläggas.

Energikartläggningens innehåll

8 § En energikartläggning ska innehålla uppgifter om

1. byggnadens eller byggnadernas totala energianvändning och
om verksamhetsenergi inklusive energianvändning för
transporter, och

2. förslag till kostnadseffektiva åtgärder såväl för att
spara energi som för att effektivisera energianvändningen.

Uppgifterna om energianvändning enligt första stycket 1 ska
vara aktuella, uppmätta och spårbara. Uppgifterna ska ge en
tillförlitlig bild av energianvändningen och kunna ligga till
grund för förslag enligt första stycket 2.

Åtgärdsförslagen enligt första stycket 2 ska bygga på en
analys av livscykelkostnaderna och, om detta inte är möjligt,
på återbetalningsperioder och bestå av detaljerade och
validerade beräkningar.

Uppföljning och utvärdering

9 § Vid uppföljning och utvärdering ska Energimyndigheten
begära in uppgifter om energianvändning enligt 8 § första
stycket 1 och om förslag till kostnadseffektiva åtgärder
enligt 8 § första stycket 2. Myndigheten får även begära in
andra uppgifter som behövs för uppföljningen och
utvärderingen.

Bemyndigande

10 § Energimyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter
om certifiering enligt 4 § och om särskilda krav på kompetens
hos organ som ackrediteras för certifiering enligt samma
paragraf.

Energimyndigheten får även meddela ytterligare föreskrifter
om oberoende enligt 7 § och om hur energikartläggningen ska
göras, vad den ska innehålla och hur uppgifterna ska
redovisas i rapporten från kartläggningen.

Överklagande

11 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut
än beslut enligt 5 § får dock inte överklagas.