Förordning (2014:349) om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet

SFS nr
2014:349
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2014-05-15

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser som ansluter
till lagen (2014:268) om vissa kostnads-nyttoanalyser på
energiområdet.

I denna förordning har ord och uttryck samma betydelse som i
lagen om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet.

2 § Med högeffektiv kraftvärmeanläggning avses en termisk
elproduktionsanläggning vars kraftvärmeproduktion uppfyller
de kriterier som anges i bilaga II till Europaparlamentets
och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om
energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och
2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och
2006/32/EG, i lydelsen enligt rådets direktiv 2013/12/EU.

3 § Statens energimyndighet är tillsynsmyndighet enligt lagen
(2014:268) om vissa kostnads-nyttoanalyser på
energiområdet.

Undantag från skyldigheten att utföra en
kostnads-nyttoanalys

4 § Skyldigheten att utföra en kostnads-nyttoanalys enligt
lagen (2014:268) om vissa kostnads-nyttoanalyser på
energiområdet omfattar inte

1. de toppbelastnings- och reservanläggningar för
elproduktion som planeras vara i drift högst 1 500
driftstimmar per år som ett rullande medelvärde över en
period av fem år,

2. kärnkraftsanläggningar, och

3. anläggningar som behöver vara placerade nära en anläggning
för geologisk lagring av koldioxid som omfattas av tillstånd
enligt miljöbalken eller enligt föreskrifter meddelade med
stöd av balken.

Statens energimyndighet får meddela närmare föreskrifter om
undantagen enligt första stycket 1 och 3.

5 § Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om
tröskelvärden, uttryckta som mängden tillgänglig nyttiggjord
spillvärme, efterfrågan på värme eller avstånden mellan
industrianläggningar och fjärrvärmenäten, i syfte att undanta
enskilda anläggningar från bestämmelserna i 3 § första
stycket 2–4 lagen (2014:268) om vissa kostnads-nyttoanalyser
på energiområdet.

Avgifter

6 § Avgift ska med tillämpning av 10–14 §§
avgiftsförordningen (1992:191) tas ut för prövning av ärenden
enligt lagen (2014:268) om vissa kostnads-nyttoanalyser på
energiområdet. Avgiftsklass 6 ska tillämpas.

Bemyndigande

7 § Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om

1. skyldigheten att utföra en kostnads-nyttoanalys,

2. vad en kostnads-nyttoanalys ska innehålla, och

3. hur en kostnads-nyttoanalys ska utföras och redovisas.