Förordning (2014:35) om fastställande av intäktsram på naturgasområdet

SFS nr
2014:35
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2014-01-23

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter i anslutning
till naturgaslagen (2005:403) om naturgasföretagens intäkter
från överföring av naturgas, lagring av naturgas eller
tillträde till en förgasningsanläggning.

2 § Termer och uttryck som används i denna förordning har
samma betydelse som i naturgaslagen (2005:403).

3 § Med anläggningstillgång avses i denna förordning

1. en anläggning som används för överföring av naturgas,

2. en anläggning som används för lagring av naturgas,

3. en anläggning som används för förgasning av kondenserad
naturgas, för kondensering av naturgas samt för import och
lossning av kondenserad naturgas,

4. ett system som används för drift eller övervakning av en
anläggning som anges i 1–3, eller

5. en anläggning med tillhörande system som används för
mätning, beräkning och rapportering vid drift av en
anläggning som anges i 1–3.

Intäkter från anslutning till naturgasledning och andra
anläggningar

4 § Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om
hur avdraget enligt 6 kap. 10 § andra stycket naturgaslagen
(2005:403) ska beräknas.

Skäliga kostnader

5 § Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om
vilka kostnader som naturgasföretagen kan påverka och vilket
index som ska användas när kostnaderna räknas om med hänsyn
till förändringar i prisläget.

Beräkning av en rimlig avkastning

Tillgångar som ingår i kapitalbasen

6 § Om en anläggningstillgång börjar användas av
naturgasföretaget under tillsynsperioden, ska tillgången ingå
i kapitalbasen från det halvårsskifte som följer på den
tidpunkt då tillgången börjar användas.

När en anläggningstillgång inte längre används, ska
tillgången inte ingå i kapitalbasen från det halvårsskifte
som infaller närmast efter den tidpunkt då tillgången slutat
användas.

Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om vilka
tillgångar som ska ingå i kapitalbasen.

Värdering av anläggningstillgångar

Nuanskaffningsvärde

7 § En anläggningstillgång som ingår i kapitalbasen ska
åsättas ett nuanskaffningsvärde. Nuanskaffningsvärdet
beräknas med grund i utgiften för att förvärva eller
tillverka anläggningstillgången när den ursprungligen togs i
bruk med hänsyn tagen till förändringen i prisläget från den
anskaffningstidpunkten.

8 § Om det saknas förutsättningar att beräkna ett
nuanskaffningsvärde enligt 7 §, ska nuanskaffningsvärdet
beräknas utifrån anläggningstillgångens bokförda värde. Om
anläggningstillgången inte har något bokfört värde eller om
det finns synnerliga skäl, får nuanskaffningsvärdet i stället
bestämmas till vad som är skäligt med hänsyn till tillgångens
beskaffenhet.

Förändring i prisläget

9 § Vid beräkningen av kapitalbasen ska förändringen i
prisläget anses svara mot ett kostnadsindex som beräknas för
varje år. Indexet ska motsvara den årliga
kostnadsutvecklingen för det material som använts och för det
arbete som har utförts vid anläggningen av de tillgångar som
ingår i kapitalbasen. Energimarknadsinspektionen får meddela
föreskrifter om hur indexet ska beräknas.

Beräkning av kapitalförslitning

10 § Vid beräkning av en rimlig avkastning ska den del av
kapitalkostnaderna som motsvarar kapitalförslitning beräknas
som en fast andel av nuanskaffningsvärdet. Den fasta andelen
beräknas utifrån tillgångens ekonomiska livslängd.

Energimarknadsinspektionen får meddela närmare föreskrifter
om beräkningen enligt första stycket.

11 § Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om
hur anläggningstillgångarnas ålder ska bestämmas i de fall
åldersuppgifter saknas.

Dokumentation av tillgångar

12 § Naturgasföretaget ska löpande dokumentera uppgifter om
de anläggningstillgångar som ingår i kapitalbasen.

Av dokumentationen ska det framgå

1. vilka anläggningstillgångar som ingår i kapitalbasen,

2. var en anläggningstillgång är belägen,

3. när investeringar och utrangeringar avses genomföras eller
har genomförts under tillsynsperioden,

4. vilken metod naturgasföretaget har använt för att beräkna
en tillgångs nuanskaffningsvärde,

5. om naturgasföretaget äger tillgången eller har skaffat sig
rådighet över tillgången på annat sätt, och

6. om tillgången utgör reservmateriel i verksamheten.

13 § Energimarknadsinspektionen får meddela närmare
föreskrifter om dokumentation enligt 12 §.

Övriga bestämmelser

14 § Energimarknadsinspektionen får meddela närmare
föreskrifter om

1. skyldigheten för ett naturgasföretag att lämna in ett
förslag till intäktsram och att lämna uppgifter enligt 6 kap.
7 § naturgaslagen (2005:403),

2. vilka uppgifter som ska lämnas i en ansökan om omprövning
enligt 6 kap. 13 eller 15 § naturgaslagen, och

3. skyldigheten för ett naturgasföretag att lämna uppgifter
enligt 6 kap. 24 § naturgaslagen.