Förordning (2014:375) om statsbidrag för utveckling av lärande på arbetsplatser

SFS nr
2014:375
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2014-05-28

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag
för utveckling av kvaliteten i det lärande på arbetsplatser
som

1. sker inom ramen för den arbetsplatsförlagda delen av

a) utbildning i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan,

b) kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för
vuxna, eller

2. avser yrkesintroduktionsavtal.

Statsbidrag lämnas i den mån det finns tillgång på medel.

2 § Med yrkesintroduktionsavtal avses i denna förordning ett
centralt kollektivavtal om yrkesintroduktion som reglerar
anställningar som innehåller en andel med utbildning eller
handledning och som gäller personer som saknar relevant
yrkeserfarenhet eller är arbetslösa.

Förutsättningar för statsbidrag

Statsbidrag för insatser som avser arbetsplatsförlagt
lärande

3 § Statsbidrag får lämnas till arbetsgivar- och
arbetstagarorganisationer, organisationer som är gemensamma
för arbetsgivare och arbetstagare samt intresseorganisationer
i näringslivet. Statsbidrag till sådana organisationer får
lämnas för insatser som syftar till att stödja juridiska
eller fysiska personer som tillhandahåller den
arbetsplatsförlagda delen av sådan utbildning som anges i 1 §
första stycket 1.

Statsbidrag för insatser som avser yrkesintroduktionsavtal

4 § Statsbidrag får lämnas till arbetsgivar- och
arbetstagarorganisationer och till organisationer som är
gemensamma för arbetsgivare och arbetstagare för insatser som
avser yrkesintroduktionsavtal och som syftar till att
utveckla

1. kompetensprofiler och valideringsmodeller för
anställningsbarhet i branscher och yrken,

2. system för certifiering av aktörer som kan bistå
arbetsplatser med att upprätta utbildningsplaner och följa
upp lärande på arbetsplatsen,

3. branschkriterier för handledarutbildningar och upprätta
certifiering av handledarutbildningar som motsvarar
branschens kriterier, eller

4. regional samverkan för att stödja lärande på
arbetsplatser.

Statsbidrag till sådana organisationer som avses i första
stycket får även lämnas för andra insatser som bedöms stödja
uppbyggnaden av en stödstruktur för lärande inom ramen för
yrkesintroduktionsavtal.

5 § Mottagaren av statsbidrag för insatser som avses i 4 §
ska hålla resultaten av insatserna tillgängliga för samtliga
aktörer inom den bransch som insatserna avser.

6 § Statsbidrag för insatser som avses i 4 § lämnas i
enlighet med de villkor som anges i kommissionens förordning
(EG) nr 800/2008 av den 6 augusti 2008 genom vilken vissa
kategorier av stöd förklaras förenliga med den gemensamma
marknaden enligt artiklarna 87 och 88 i fördraget (allmän
gruppundantagsförordning).

Ansökan om statsbidrag

7 § Ansökan om statsbidrag ges in till Statens skolverk.

Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer får endast
gemensamt ansöka om bidrag enligt 4 §. En sådan ansökan ska
vara undertecknad av organisationerna.

I en ansökan om bidrag för insatser som avses i 4 § ska det
anges på vilket sätt resultaten av insatserna kommer att
hållas tillgängliga enligt 5 §.

Beslut om statsbidrag

8 § Statens skolverk prövar frågor om och betalar ut
statsbidrag.

Bidrag för insatser som avses i 4 § lämnas för högst 50
procent av de stödberättigande kostnaderna.

I ett beslut om att bevilja bidrag ska sista dagen för
redovisning enligt 13 § anges. Beslutet får förenas med
villkor. Villkoren ska framgå av beslutet.

9 § Statsbidrag får inte lämnas

1. till organisationer som har skulder för svenska skatter
eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i
likvidation eller försatta i konkurs, eller

2. för insatser som statsbidrag lämnas för på annat sätt
eller som annan särskild ersättning lämnas för.

Fördelning av statsbidrag

10 § Statens skolverk ska vid sin fördelning av statsbidrag
för sådana insatser som avses i 3 § ta hänsyn till

1. i vilken grad insatserna kan bidra till att öka kvaliteten
i det arbetsplatsförlagda lärandet,

2. om insatserna kan antas få effekter och leda till resultat
även efter det att den statliga finansieringen avslutats,
och

3. behovet av att sprida insatserna mellan branscher.

11 § Statens skolverk ska vid sin fördelning av statsbidrag
för sådana insatser som avses i 4 § ta hänsyn till

1. insatsernas förväntade effekt på förutsättningarna för ett
framgångsrikt lärande inom ramen för ett
yrkesintroduktionsavtal,

2. om insatserna kan antas få effekter och leda till resultat
även efter det att den statliga finansieringen avslutats,
och

3. behovet av att sprida insatserna mellan branscher.

Uppföljning och redovisning

12 § Statens skolverk ska följa upp hur statsbidraget har
använts.

Skolverket ska i samband med sin årsredovisning lämna en
redovisning till Regeringskansliet av hur bidraget har
använts.

13 § Mottagaren av statsbidrag är skyldig att lämna sådan
ekonomisk och annan redovisning till Statens skolverk som
verket begär.

Återbetalning och återkrav

14 § Mottagaren av statsbidrag enligt denna förordning är
återbetalningsskyldig, om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på
något annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats
felaktigt eller med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller
med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte
har använts för det ändamål det har lämnats för,

4. sådan redovisning som avses i 13 § inte har lämnats,
eller

5. mottagaren inte har följt villkor i beslutet om bidrag.

15 § Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva
tillbaka ett statsbidrag om någon är återbetalningsskyldig
enligt 14 §.

Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket helt
eller delvis efterge återkrav.

16 § På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från
och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om
återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje
tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två
procentenheter.

Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk
helt eller delvis efterge krav på ränta.

Bemyndigande

17 § Statens skolverk får meddela de föreskrifter som behövs
för verkställighet av denna förordning.

Överklagande

18 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.