Förordning (2014:397) om viss verksamhet med konsumentkrediter

SFS nr
2014:397
Departement/myndighet
Finansdepartementet B
Utfärdad
2014-05-28

Registerfrågor

1 § Finansinspektionen är personuppgiftsansvarig enligt
personuppgiftslagen (1998:204) för det register som förs
enligt 15 § lagen (2014:275) om viss verksamhet med
konsumentkrediter.

2 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om
rättelse och skadestånd tillämpas på motsvarande sätt vid
behandling av personuppgifter enligt denna förordning.

3 § I registret ska uppgifter antecknas för varje företag som
har tillstånd enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med
konsumentkrediter. Registret ska innehålla uppgifter om

1. firma,

2. organisationsnummer eller motsvarande identitetsuppgift,

3. postadress och telefonnummer, samt

4. datum för registrering.

Om ett tillstånd har återkallats, ska uppgift om det
antecknas i registret.

4 § Registret får innehålla uppgifter om uppdragsavtal enligt
14 § lagen (2014:275) om viss verksamhet med
konsumentkrediter och om godkänd bolagsordning eller godkända
stadgar.

5 § Finansinspektionen ska anteckna i registret när
myndigheten har förelagt någon enligt 24 § första stycket
lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter att
upphöra med verksamheten.

Bemyndiganden

6 § När det gäller lagen (2014:275) om viss verksamhet med
konsumentkrediter får Finansinspektionen meddela föreskrifter
om

1. vilket innehåll en ansökan om att få driva verksamhet
enligt lagen ska ha,

2. hur kravet på sundhet som avses i 12 § lagen kan
uppfyllas, och

3. vilka upplysningar ett företag som driver verksamhet
enligt lagen ska lämna till Finansinspektionen för dess
tillsynsverksamhet enligt 17 och 18 §§.