Lag (2014:400) om Polismyndighetens elimineringsdatabas

SFS nr
2014:400
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2014-05-28
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:600

Ändamål

1 § Polismyndigheten får föra ett register över DNA-profiler
i syfte att stärka kvaliteten i den forensiska verksamheten
med DNA-analyser (elimineringsdatabasen) i enlighet med denna
lag.

Uppgifter i elimineringsdatabasen får endast behandlas för
att upptäcka och utreda kontamineringar vid DNA-analyser och
hanteringen av DNA-spår.

Begreppen DNA-profil och DNA-analys som används i lagen har
samma betydelse som i polisdatalagen (2010:361).
Lag (2014:600).

Förhållandet till personuppgiftslagen

2 § Denna lag gäller utöver personuppgiftslagen (1998:204).

Innehåll

3 § Elimineringsdatabasen får innehålla DNA-profiler från
personer som anges i 8 och 9 §§ och som genom att komma i
kontakt med material eller prover som ska bli föremål för
DNA-analys eller lokaler där sådana analyser utförs riskerar
att kontaminera dessa.

En DNA-profil som registreras i databasen får endast ge
information om identitet och inte om personliga egenskaper.

Utöver DNA-profiler får elimineringsdatabasen innehålla
uppgifter om vem DNA-profilen avser.

Behandling av uppgifter i databasen

4 § En DNA-profil som har tagits fram under utredning av
brott och som inte kan hänföras till en identifierbar person
får vid ett tillfälle jämföras med DNA-profiler i
elimineringsdatabasen. Jämförelsen ska göras innan jämförelse
görs med andra DNA-profiler i de DNA-register som regleras i
4 kap. polisdatalagen (2010:361).

En DNA-profil från prov som har tagits med stöd av 28 kap.
rättegångsbalken får vid ett tillfälle jämföras med
DNA-profiler i elimineringsdatabasen. Avser DNA-profilen en
misstänkt ska jämförelsen göras innan profilen läggs in i det
utredningsregister eller det DNA-register som regleras i 4
kap. polisdatalagen.

En DNA-profil som har tagits fram för att kvalitetssäkra den
forensiska verksamheten med DNA-analyser och som inte hänför
sig till brottsutredande verksamhet får jämföras med
DNA-profiler i elimineringsdatabasen.

Personuppgiftsansvar

5 § Polismyndigheten är personuppgiftsansvarig för behandling
av personuppgifter i elimineringsdatabasen. Lag (2014:600).

6 § Polismyndigheten ska utse ett eller flera
personuppgiftsombud för behandlingen av personuppgifter i
elimineringsdatabasen.

Myndigheten ska anmäla till tillsynsmyndigheten enligt
personuppgiftslagen (1998:204) när ett personuppgiftsombud
utses eller entledigas. Lag (2014:600).

Tillgången till uppgifter

7 § Tillgången till personuppgifter ska begränsas till vad
varje tjänsteman behöver för att fullgöra sina
arbetsuppgifter.

Provtagning

8 § Anställda vid Polismyndigheten och andra som återkommande
kan komma i kontakt med och därigenom riskerar att
kontaminera material som används vid DNA-analys, prover som
ska bli föremål för DNA-analys eller lokaler där sådana
analyser utförs, är skyldiga att lämna prov för DNA-analys i
syfte att DNA-profilen ska registreras i
elimineringsdatabasen. Provet tas i form av salivprov.
Lag (2014:600).

9 § För att få tillträde till en lokal där DNA-spår från
brottsplatser hanteras eller förvaras är även den som inte
omfattas av 8 § men som riskerar att kontaminera lokalen,
prover som ska bli föremål för DNA-analys eller material som
används för DNA-analys skyldig att lämna prov för DNA-analys
i syfte att DNA-profilen ska registreras i
elimineringsdatabasen. Provet tas i form av salivprov.

10 § Ett prov för DNA-analys som har tagits med stöd av 8
eller 9 § får inte användas för något annat ändamål än det
som provet togs för och ska förstöras senast sex månader
efter det att provet togs.

Gallring

11 § Uppgifter i elimineringsdatabasen ska gallras när de
inte längre behövs för att utreda om en persons DNA kan ha
kontaminerat material, prover eller lokaler.

Uppgifter som rör anställda vid Polismyndigheten ska gallras
senast två år efter det att det förhållande som grundade
skyldigheten att lämna prov upphörde.

Uppgifter som har registrerats med stöd av 9 § ska gallras
senast ett år efter det att uppgifterna registrerades.

Uppgifter som rör andra än de som anges i andra och tredje
styckena ska gallras senast ett år efter det att det
förhållande som grundade skyldigheten upphörde.
Lag (2014:600).

Rättelse och skadestånd

12 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om
rättelse och skadestånd tillämpas på motsvarande sätt vid
behandling av personuppgifter enligt denna lag eller enligt
föreskrifter som avses i 13 eller 14 §.

Ytterligare föreskrifter

13 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela ytterligare föreskrifter om vilka
personalkategorier vid Polismyndigheten och vilka andra
personkategorier enligt 8 § som är skyldiga att lämna prover
för DNA-analys till elimineringsdatabasen. Lag (2014:600).

14 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar föreskrifter om tillgången till
elimineringsdatabasen och förfarandet vid överensstämmelser
mellan en DNA-profil i elimineringsdatabasen och en annan
DNA-profil.

15 § Har upphävts genom lag (2014:600).

16 § Har upphävts genom lag (2014:600).

Övergångsbestämmelser

2014:400

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

2. En DNA-profil som har registrerats före den 1 juli 2014 i
syfte att upptäcka och utreda kontamineringar vid
DNA-analyser och hanteringen av DNA-spår får registreras i
elimineringsdatabasen om den registrerade samtycker till det.
De DNA-profiler som inte registreras i elimineringsdatabasen
ska gallras senast den 1 januari 2015.

3. DNA-profiler från anställda vid Rikspolisstyrelsen,
polismyndigheterna och Statens kriminaltekniska laboratorium
som registreras i elimineringsdatabasen får till och med den
31 december 2014 vid ett tillfälle jämföras med DNA-profiler
i spårregistret som regleras i 4 kap. polisdatalagen
(2010:361). En överensstämmelse mellan en DNA-profil i
elimineringsdatabasen och en DNA-profil i spårregistret får
inte utredas vidare.