Förordning (2014:405) om Polismyndighetens elimineringsdatabas

SFS nr
2014:405
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2014-05-28
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1189

Inledande bestämmelse

1 § I denna förordning finns kompletterande föreskrifter till
lagen (2014:400) om Polismyndighetens elimineringsdatabas.
Begrepp och uttryck som används har samma innebörd och
tillämpningsområde som i lagen. Förordning (2014:1189).

Skyldighet att lämna prov

2 § Skyldigheten att lämna prov för DNA-analys enligt 8 §
lagen (2014:400) om Polismyndighetens elimineringsdatabas
omfattar den som är anställd vid Polismyndigheten och arbetar

1. vid Nationellt forensiskt centrum,

2. vid myndighetens forensiska sektioner, enheter eller
grupper, och

3. som lokal brottsplatsundersökare.
Förordning (2014:1189).

3 § Utöver de som anges i 2 § är även andra som regelbundet
vistas i lokaler som tillhör Nationellt forensiskt centrum
eller myndighetens forensiska sektioner, enheter eller
grupper skyldiga att lämna prov för DNA-analys enligt 8 §
lagen (2014:400) om Polismyndighetens elimineringsdatabas.

Första stycket gäller också anställda hos tillverkare eller
leverantörer av förbrukningsmaterial som används vid
DNA-analyser.

Polismyndigheten får meddela närmare föreskrifter om vilka
som är skyldiga att lämna prov för DNA-analys enligt denna
paragraf. Förordning (2014:1189).

4 § Polismyndigheten beslutar om vilka som omfattas av
skyldigheten att lämna prov för DNA-analys enligt 9 § lagen
(2014:400) om Polismyndighetens elimineringsdatabas.
Förordning (2014:1189).

Tillgången till personuppgifter

Sökning

5 § Sökning i elimineringsdatabasen får endast göras av
särskilt angivna tjänstemän vid Nationellt forensiskt centrum
som är behöriga att göra sökningar i de register över
DNA-profiler som regleras i 4 kap. polisdatalagen
(2010:361). Förordning (2014:1189).

Förfarandet vid överensstämmelser

6 § Av 4 § lagen (2014:400) om Polismyndighetens
elimineringsdatabas framgår när DNA-profiler får jämföras med
DNA-profiler i elimineringsdatabasen.

En uppgift om överensstämmelse mellan en DNA-profil i
elimineringsdatabasen och en annan DNA-profil får endast
behandlas av de särskilt angivna tjänstemän vid Nationellt
forensiskt centrum som har till uppgift att utreda
kontamineringar vid DNA-analyser. Förordning (2014:1189).

7 § Om en DNA-profil som har tagits fram under utredning av
brott överensstämmer med en DNA-profil i
elimineringsdatabasen, ska Nationellt forensiskt centrum
lämna information om detta till den som har begärt
DNA-analysen och till förundersökningsledaren. Uppgift om vem
DNA-profilen avser får inte lämnas. Förordning (2014:1189).

Ytterligare föreskrifter

8 § Polismyndigheten ska löpande föra en förteckning över de
tjänstemän som utför uppgifter enligt 5 och 6 §§.
Förordning (2014:1189).

9 § Polismyndigheten får meddela de ytterligare föreskrifter
som behövs för verkställighet av denna förordning.
Förordning (2014:1189).