Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

SFS nr
2014:406
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
2014-05-28

Folkmord

1 § För folkmord döms den som, i syfte att helt eller delvis
förinta en nationell, etnisk eller rasmässigt bestämd eller
religiös folkgrupp som sådan,

1. dödar en medlem av folkgruppen,

2. tillfogar en medlem av folkgruppen allvarlig smärta eller
skada eller utsätter denne för svårt lidande,

3. påtvingar medlemmar av folkgruppen levnadsvillkor som är
ägnade att medföra att folkgruppen helt eller delvis
förintas,

4. vidtar åtgärder som är ägnade att förhindra att barn föds
inom folkgruppen, eller

5. genom tvång för över ett barn som inte fyllt arton år från
folkgruppen till en annan grupp.

Straffet är fängelse på viss tid, lägst fyra och högst arton
år, eller på livstid.

Brott mot mänskligheten

2 § För brott mot mänskligheten döms, om gärningen utgör
eller ingår som ett led i ett omfattande eller systematiskt
angrepp riktat mot en grupp civila, den som

1. dödar en person som ingår i gruppen,

2. tillfogar en person som ingår i gruppen allvarlig smärta
eller skada eller utsätter denne för svårt lidande genom
tortyr eller annan omänsklig behandling,

3. utsätter en person som ingår i gruppen för ett allvarligt
sexuellt övergrepp genom våldtäkt, påtvingad prostitution
eller annan till sitt allvar jämförbar gärning,

4. i syfte att påverka den etniska sammansättningen av en
befolkning eller att föröva andra svåra överträdelser av
allmän folkrätt, frihetsberövar en kvinna som ingår i gruppen
och som med tvång gjorts havande,

5. förorsakar att en person som ingår i gruppen kommer i
sexuellt slaveri eller, i strid med allmän folkrätt, kommer i
tvångsarbete eller annat sådant tvångstillstånd,

6. i strid med allmän folkrätt deporterar eller
tvångsförflyttar en person som ingår i gruppen,

7. i strid med allmän folkrätt frihetsberövar någon som ingår
i gruppen,

8. utsätter personer som ingår i gruppen för förföljelse
genom att i strid med allmän folkrätt beröva dem
grundläggande rättigheter på grund av politiska, rasmässiga,
nationella, etniska, kulturella, religiösa, könsmässiga eller
andra enligt allmän folkrätt otillåtna motiv, eller

9. för en stats eller politisk organisations räkning, eller
med dess tillstånd, stöd eller samtycke, i syfte att undandra
en person i gruppen från rättsligt skydd under en längre
tid,

a) frihetsberövar denne om frihetsberövandet följs av en
vägran att erkänna detta eller att lämna information om
personens öde eller uppehållsort,

b) sedan ett frihetsberövande skett vägrar att erkänna detta
eller att lämna information om den frihetsberövades öde eller
uppehållsort, eller

c) sedan en sådan vägran skett vidmakthåller
frihetsberövandet.

Straffet är fängelse på viss tid, lägst fyra och högst arton
år, eller på livstid.

Krigsförbrytelser

Skyddad person

3 § Med skyddad person avses i denna lag den som såsom sårad,
sjuk, skeppsbruten, krigsfånge eller civil eller i annan
egenskap åtnjuter särskilt skydd enligt Genèvekonventionerna
den 12 augusti 1949, det första tilläggsprotokollet till
dessa från 1977 eller annars enligt allmän folkrätt som är
tilllämplig i väpnad konflikt eller under ockupation.

Krigsförbrytelse mot person

4 § För krigsförbrytelse döms, om gärningen ingår som ett led
i eller på annat sätt står i samband med en väpnad konflikt
eller ockupation, den som

1. dödar en skyddad person,

2. tillfogar en skyddad person allvarlig smärta eller skada
eller utsätter denne för svårt lidande genom tortyr eller
annan omänsklig behandling,

3. utsätter en skyddad person för medicinskt eller
vetenskapligt experiment som inte sker i personens intresse
och som innebär allvarlig fara för hans eller hennes liv
eller hälsa,

4. skadar en person som är försatt ur stridbart skick,

5. utsätter en skyddad person för allvarligt sexuellt
övergrepp genom våldtäkt, påtvingad prostitution, sexuellt
slaveri eller annan till sitt allvar jämförbar gärning,

6. i syfte att påverka den etniska sammansättningen av en
befolkning eller att föröva andra svåra överträdelser av
allmän folkrätt, frihetsberövar en skyddad person av
kvinnligt kön som med tvång gjorts havande,

7. utsätter en skyddad person för förödmjukande eller
nedsättande behandling som är ägnad att allvarligt kränka den
personliga värdigheten,

8. i strid med allmän folkrätt deporterar eller
tvångsförflyttar en skyddad person,

9. verkställer eller dömer ut ett straff mot en skyddad
person utan att han eller hon först fått en rättvis
rättegång,

10. i syfte att förmå en stat, person eller organisation att
utföra eller avstå från en handling, tar en skyddad person
som gisslan, eller

11. till nationella väpnade styrkor eller väpnade grupper
rekryterar eller för direkt deltagande i fientligheter
använder barn som inte fyllt femton år.

Straffet är fängelse i högst sex år.

5 § För krigsförbrytelse döms, om gärningen ingår som ett led
i eller på annat sätt står i samband med en internationell
väpnad konflikt eller ockupation, den som

1. för en ockupationsmakts räkning låter förflytta en del av
dess civilbefolkning till ett ockuperat område,

2. tvingar en medborgare i en stat som är motpart i
konflikten att delta i militära operationer mot den egna
staten eller tvingar en skyddad person att tjänstgöra i en
fientlig makts väpnade styrkor, eller

3. i strid med allmän folkrätt frihetsberövar en skyddad
person eller på ett oförsvarligt sätt dröjer med att sända
hem en krigsfånge eller en civil person som berövats
friheten.

Straffet är fängelse i högst sex år.

Krigsförbrytelse som avser egendom

6 § För krigsförbrytelse döms, om gärningen ingår som ett led
i eller på annat sätt står i samband med en väpnad konflikt
eller ockupation, den som plundrar eller, utan att det är
nödvändigt av militära skäl, i stor omfattning förstör,
tillägnar sig eller beslagtar någon annans egendom.

Straffet är fängelse i högst sex år.

Krigsförbrytelse genom upphävande av rätten till
domstolsprövning

7 § För krigsförbrytelse döms, om gärningen ingår som ett led
i eller på annat sätt står i samband med en internationell
väpnad konflikt eller ockupation, den som helt eller i
betydande omfattning upphäver motpartens medborgares rätt
till prövning i domstol av civila eller andra medborgerliga
rättigheter.

Straffet är fängelse i högst sex år.

Krigsförbrytelse som avser särskilt skyddade insatser eller
kännetecken

8 § För krigsförbrytelse döms, om gärningen ingår som ett led
i eller på annat sätt står i samband med en väpnad konflikt
eller ockupation, den som

1. riktar ett anfall mot personal, anläggningar, materiel,
enheter eller fordon som deltar i en humanitär biståndsinsats
eller i en fredsfrämjande insats i enlighet med Förenta
nationernas stadga, under förutsättning att dessa är
berättigade till det skydd som gäller för civila eller civil
egendom enligt allmän folkrätt,

2. riktar ett anfall mot personal, byggnader, utrustning,
medicinska enheter eller transporter som i enlighet med
allmän folkrätt har rätt att bära kännetecknen röda korset
eller röda halvmånen eller något annat på motsvarande sätt
erkänt internationellt kännetecken, eller

3. i strid med allmän folkrätt använder ett kännetecken som
avses under 2 för militära ändamål eller använder
parlamentärflagga, Förenta nationernas flagga, fiendens
flagga eller militära beteckningar eller uniform, på ett sätt
som leder till död eller allvarlig personskada.

Straffet är fängelse i högst sex år.

Krigsförbrytelse genom användande av förbjudna
stridsmetoder

9 § För krigsförbrytelse döms, om gärningen
ingår som ett led i eller på annat sätt står i samband med en
väpnad konflikt eller ockupation, den som

1. riktar ett anfall mot en civilbefolkning som sådan eller
mot enskilda civila som inte direkt deltar i
fientligheterna,

2. riktar ett anfall mot byggnader som är avsedda för
religion, undervisning, konst, vetenskap eller välgörande
ändamål, mot historiska minnesmärken, kulturegendom, sjukhus
eller uppsamlingsplatser för sjuka och sårade eller mot annan
civil egendom, under förutsättning att dessa inte utgör ett
militärt mål,

3. riktar ett anfall mot städer, byar, bostäder eller
byggnader som inte försvaras och som inte utgör ett militärt
mål,

4. riktar ett anfall mot ett militärt mål som kommer att leda
till att civila kommer att dödas eller skadas, civil egendom
förstöras eller den naturliga miljön förorsakas allvarliga
skador i en omfattning som saknar proportion i förhållande
till den konkreta och omedelbara övergripande militära fördel
som kan förväntas,

5. med användning av förrädiskt förfarande dödar eller skadar
någon som tillhör motpartens nationella väpnade styrkor eller
väpnade grupper,

6. beordrar eller hotar med att pardon inte kommer att ges,

7. använder en skyddad person för att genom hans eller hennes
närvaro motverka att motparten går till anfall mot vissa
platser eller områden eller mot nationella väpnade styrkor
eller väpnade grupper eller för att främja egna militära
operationer, eller

8. i avsikt att utnyttja utsvältning som stridsmetod berövar
en civilbefolkning livsnödvändiga förnödenheter.

Straffet är fängelse i högst sex år.

Krigsförbrytelse genom användande av förbjudna stridsmedel

10 § För krigsförbrytelse döms, om gärningen ingår som ett
led i eller på annat sätt står i samband med en väpnad
konflikt eller ockupation, den som

1. använder gift eller giftiga vapen,

2. använder biologiska eller kemiska vapen, eller

3. i strid med allmän folkrätt använder annat stridsmedel som
är av sådan beskaffenhet att det kan förorsaka överflödig
skada eller onödigt lidande eller som är urskillningslöst.

Straffet är fängelse i högst sex år.

Grov krigsförbrytelse

11 § Är brott som avses i 4–10 §§ att anse som grovt, döms
för grov krigsförbrytelse till fängelse på viss tid, lägst
fyra och högst arton år, eller på livstid. Vid bedömande av
om brottet är grovt ska särskilt beaktas om gärningen ingått
som ett led i en plan eller politik eller som en del av en
omfattande brottslighet eller om gärningen förorsakat död,
allvarlig smärta eller skada eller svårt lidande, omfattande
skada på egendom eller synnerligen allvarliga skador på den
naturliga miljön.

Subjektivt rekvisit avseende barns ålder

12 § Till ansvar som i 1 § första stycket 5 eller 4 § första
stycket 11 är föreskrivet för en gärning som begås mot ett
barn under viss ålder ska även den dömas som inte insåg men
hade skälig anledning att anta att barnet inte uppnått den
åldern.

Ansvar för förmän

Utvidgat gärningsmannaskap

13 § En militär eller civil förman som underlåter att vidta
de för honom eller henne möjliga åtgärder som är nödvändiga
och skäliga för att förhindra att folkmord, brott mot
mänskligheten eller krigsförbrytelse begås av en underlydande
som står under förmannens lydnad och effektiva kontroll ska
anses som gärningsman.

Underlåtenhet att utöva kontroll

14 § En militär eller civil förman som uppsåtligen eller av
grov oaktsamhet underlåter att utöva särskild tillsyn över en
underlydande som står under hans eller hennes lydnad och
effektiva kontroll ska dömas för underlåtenhet att utöva
kontroll till fängelse i högst fyra år, om den underlydande
har begått folkmord, brott mot mänskligheten eller
krigsförbrytelse som förmannen borde ha förutsett och hade
kunnat förhindra.

Underlåtenhet att anmäla brott

15 § En militär eller civil förman som, när det kan ske utan
fara för att förmannen avslöjar egen brottslighet, underlåter
att för undersökning och lagföring anmäla skälig misstanke om
att en underlydande som står under hans eller hennes lydnad
och effektiva kontroll har begått folkmord, brott mot
mänskligheten eller krigsförbrytelse ska dömas för
underlåtenhet att anmäla brott till fängelse i högst fyra år.

Försök m.m.

16 § För försök, förberedelse eller stämpling till och
underlåtenhet att avslöja folkmord, brott mot mänskligheten
och krigsförbrytelse döms det till ansvar enligt 23 kap.
brottsbalken.