Lag (2014:414) om nomineringar till Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna

SFS nr
2014:414
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2014-05-28

1 § Denna lag gäller för beredningen av ärenden om nominering
av domare och generaladvokater i Europeiska unionens domstol
och av domare i Europeiska domstolen för de mänskliga
rättigheterna.

2 § Ärenden enligt 1 § ska beredas enligt lagen (2010:1390)
om utnämning av ordinarie domare.

Bestämmelsen i 8 § i den lagen ska dock inte tillämpas.

3 § Om en domare som tjänstgör vid Europeiska unionens
domstol ställer sig till förfogande för fortsatt
tjänstgöring, får han eller hon nomineras utan att ärendet
har beretts enligt 2 §.

4 § Regeringen ska utse en person med särskilda kunskaper om
arbetet i den domstol ärendet avser som ska närvara och få
yttra sig i Domarnämnden.

Regeringen får överlåta åt Regeringskansliet att utse den
person som avses i första stycket.

Övergångsbestämmelser

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.

2. Lagen ska inte tillämpas på ärenden som påbörjats före
ikraftträdandet.