Lag (2014:421) om gymnasial lärlingsanställning

SFS nr
2014:421
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2014-05-28

Inledande bestämmelser

1 § I denna lag finns bestämmelser om avtal om tidsbegränsad
anställning (avtal om gymnasial lärlingsanställning) som inom
ramen för det arbetsplatsförlagda lärandet får ingås mellan

1. en elev som genomgår en sådan gymnasial lärlingsutbildning
som avses i 16 kap. 11 § skollagen (2010:800), och

2. den juridiska eller fysiska person som tillhandahåller den
arbetsplatsförlagda delen av en sådan utbildning enligt ett
utbildningskontrakt som anges i 16 kap. 11 a § skollagen.

Arbetstagare som omfattas av denna lag är enligt 1 § andra
stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd undantagna från
den lagens tillämpning.

I semesterlagen (1977:480) finns särskilda bestämmelser om
semester för arbetstagare i gymnasial lärlingsanställning.

2 § Ett avtal om gymnasial lärlingsanställning är ogiltigt i
den utsträckning det upphäver eller inskränker en
arbetstagares rättigheter enligt denna lag. Avvikelser från
lagen får dock göras genom kollektivavtal som har slutits
eller godkänts av en central arbetstagarorganisation.

En arbetsgivare som är bunden av ett kollektivavtal enligt
första stycket får tillämpa avtalet även på arbetstagare som
inte är medlemmar i den avtalsslutande
arbetstagarorganisationen men som sysselsätts i sådant arbete
som avses med avtalet.

Anställningsavtal

3 § Ett avtal om gymnasial lärlingsanställning får avse hela
eller en del av tiden för det arbetsplatsförlagda lärandet i
den gymnasiala lärlingsutbildningen.

4 § Senast en månad efter det att arbetstagaren har påbörjat
sin anställning ska arbetsgivaren lämna skriftlig information
till arbetstagaren om alla villkor som är av väsentlig
betydelse för anställningsavtalet eller
anställningsförhållandet. Om anställningstiden är kortare än
tre veckor, är arbetsgivaren inte skyldig att lämna sådan
information.

Informationen ska innehålla åtminstone följande uppgifter:

1. arbetsgivarens och arbetstagarens namn och adress,
anställningens tillträdesdag samt arbetsplatsen,

2. att anställningen avser en gymnasial lärlingsanställning
och en kort specificering eller beskrivning av arbetstagarens
arbetsuppgifter,

3. anställningens slutdag eller förutsättningar som gäller
för att anställningen ska upphöra,

4. begynnelselön, andra löneförmåner och hur ofta lönen ska
betalas ut,

5. längden på arbetstagarens betalda semester, att
semesterledighet ska avtalas särskilt och vad som gäller i
fråga om semesterersättning för semesterlön som tjänats in
men inte tagits ut,

6. längden på arbetstagarens normala arbetsdag eller
arbetsvecka, och

7. tillämpligt kollektivavtal, i förekommande fall.

De uppgifter om förutsättningarna för anställningens
upphörande som avses i andra stycket 3 samt uppgifter som
avses i andra stycket 4–6 får, om det är lämpligt, lämnas i
form av hänvisningar till annan författning, kollektivavtal
eller utbildningskontrakt som reglerar dessa frågor.

5 § Om förutsättningarna för anställningen ändras genom ett
beslut av arbetsgivaren eller genom en överenskommelse mellan
arbetsgivaren och arbetstagaren och ändringen gäller någon av
de uppgifter som arbetsgivaren har eller skulle ha informerat
om enligt 4 §, ska arbetsgivaren lämna skriftlig information
om ändringen inom en månad.

6 § Anställningen upphör när det arbetsplatsförlagda lärandet
enligt utbildningskontraktet avslutas. Anställningen upphör
dock dessförinnan om

1. den löper ut enligt avtalet om gymnasial
lärlingsanställning,

2. en part frånträder utbildningskontraktet i enlighet med
villkoren i det, eller

3. en part frånträder anställningen, men inte
utbildningskontraktet, i en situation där
utbildningskontraktet kan frånträdas i enlighet med villkoren
i det.

Skadestånd

7 § En arbetsgivare ska betala ersättning till arbetstagaren
för den förlust som uppkommer och för den kränkning som
inträffat om arbetsgivaren

1. avbryter den gymnasiala lärlingsanställningen i förtid,
eller

2. bryter mot skyldigheten att lämna skriftlig information
till arbetstagaren enligt 4 eller 5 §§.

Vad som sägs i första stycket 1 gäller inte i ett sådant fall
som avses i 6 § 2 eller 3.

Om det är skäligt, kan skadeståndet sättas ned eller helt
falla bort.

Preskription

8 § En arbetstagare som vill kräva skadestånd enligt 7 § ska
väcka talan inom sex månader från den tidpunkt då den
skadegörande handlingen företogs. Om inte talan väcks inom
den tiden, har arbetstagaren förlorat sin talan.

Rättegång

9 § Mål om tillämpning av denna lag handläggs enligt lagen
(1974:371) om rättegången i arbetstvister.