Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel

SFS nr
2014:425
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2014-05-28
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:375

1 kap. Gemensamma bestämmelser

1 § /Upphör att gälla U:2015-07-14/
Denna förordning innehåller bestämmelser om godkännande
och hantering av bekämpningsmedel i form av växtskyddsmedel
eller biocidprodukter. Förordningen är meddelad med stöd av

– 14 kap. 8 § miljöbalken i fråga om 1 kap. 4 a §, 2 kap.
4, 5, 17–19, 21 och 22 §§, 23 § första och andra styckena,
26 §, 28 § första stycket, 32 § första stycket, 33–35 §§,
36 § första och andra styckena, 37, 38, 40–42, 47, 48, 51
och 52 §§, 53 § första stycket, 55 § första stycket, 56 §,
57 § första stycket, 58 § första stycket, 59 § första
stycket och 60–62 §§, 3 kap. 7, 11–15, 18 och 19 §§ och 20 §
första stycket samt 4 kap. 1, 3 och 3 a §§, 16 § första
stycket, 23 § första och andra styckena och 24–27 och 30 §§,

– 14 kap. 9 § miljöbalken i fråga om 2 kap. 49 § och 3 kap.
2 §,

– 14 kap. 11 § miljöbalken i fråga om 2 kap. 23 § första
stycket samt 4 kap. 4 § andra stycket, 5–14 och 18–22 §§,

– 14 kap. 19 § miljöbalken i fråga om 2 kap. 10, 29, 45 och
46 §§, 3 kap. 9 och 10 §§ samt 4 kap. 7, 13, 25 och 28 §§,
och

– 8 kap. 7 och 11 §§ regeringsformen i fråga om övriga
bestämmelser. Förordning (2015:140).

1 § /Träder i kraft I:2015-07-14/
Denna förordning innehåller bestämmelser om godkännande
och hantering av bekämpningsmedel i form av växtskyddsmedel
eller biocidprodukter. Förordningen är meddelad med stöd av

– 14 kap. 8 § miljöbalken i fråga om 1 kap. 4 a §, 2 kap. 4,
8, 9, 17–19, 21 och 22 §§, 23 § första och andra styckena,
24, 26 och 27 §§, 28 § första stycket, 30 §, 32 § första
stycket, 33–35 §§, 36 § första och andra styckena, 37–42 §§,
43 § första stycket, 44 § första stycket, 47 § första
stycket, 50–52 §§, 53 § första stycket, 54 §, 55 § första
stycket, 56 §, 57 § första stycket, 58 § första och andra
styckena, 59 § första stycket, 60–62 §§ och 63 § första
stycket, 3 kap. 1 § andra stycket, 5, 7, 8, 11–15 och 17 §§,
18 § första stycket och andra stycket första meningen, 19 §
första stycket, 20 § första stycket och 21 § första stycket
första meningen och andra stycket samt 4 kap. 1 och 3–4 §§,
16 § första stycket, 23–27 §§ och 30 § första meningen,

– 14 kap. 11 § miljöbalken i fråga om 4 kap. 4–14, 16 och
18–22 §§,

– 14 kap. 19 § miljöbalken i fråga om 2 kap. 5, 10, 29, 30,
45 och 46 §§, 3 kap. 9 och 10 §§ samt 4 kap. 25, 28 och
29 §§,

– 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 2 kap. 14 och 25 §§,
och

– 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.
Förordning (2015:375).

2 § Denna förordning kompletterar

1. miljöbalken,

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009
av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på
marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och
91/414/EEG, och

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012
av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och
användning av biocidprodukter.

Bestämmelser om bekämpningsmedel som innehåller nematoder,
insekter eller spindeldjur finns i förordningen (2000:338) om
biocidprodukter som innehåller nematoder, insekter eller
spindeldjur och förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel
som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur.

Uttryck i förordningen

3 § Om annat inte särskilt anges i denna förordning, har
uttryck i förordningen samma betydelse som i 14 kap.
miljöbalken, förordning (EG) nr 1107/2009 och förordning (EU)
nr 528/2012.

4 § I denna förordning avses med

distributör: grossist, detaljhandlare, säljare, leverantör
eller annan fysisk eller juridisk person som tillhandahåller
ett växtskyddsmedel på marknaden,

kemiskt växtskyddsmedel: kemisk produkt som är ett
växtskyddsmedel enligt förordning (EG) nr 1107/2009,

kommunal nämnd: nämnd som fullgör kommunens uppgifter inom
miljö- och hälsoskyddsområdet,

tillhandahålla på marknaden: att yrkesmässigt mot betalning
eller gratis leverera för distribution eller användning, om
leveransen inte enbart avser transport för någon annans
räkning,

tillsynsmyndighet: statlig myndighet eller kommunal nämnd som
utövar den operativa tillsynen enligt
miljötillsynsförordningen (2011:13),

utbildningsbevis: bevis som styrker tillräckliga kunskaper i
de ämnen som ingår i en kursplan enligt denna förordning,

utrustning som används för spridning av växtskyddsmedel:
apparat som är särskilt avsedd för spridning av
växtskyddsmedel, inklusive munstycken, manometrar, filter,
silar, anordningar för tankrengöring och andra tillbehör som
är nödvändiga för att apparaten ska fungera effektivt, och

vägområde: mark eller utrymme som har tagits i anspråk för en
väg, driften av en väg eller användningen av en väg.

Undantag från miljöbalkens krav på godkännande

4 a § Kravet på godkännande i 14 kap. 4 § miljöbalken gäller
inte kemiska produkter eller biotekniska organismer som
omfattas av krav på godkännande enligt förordning (EG) nr
1107/2009, i dess ursprungliga lydelse, eller förordning (EU)
nr 528/2012, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 334/2014. Förordning (2015:140).

Försvarets verksamheter

5 § I fråga om verksamheter och åtgärder inom Försvarsmakten,
Fortifikationsverket, Försvarets materielverk och Försvarets
radioanstalt ska de uppgifter som enligt denna förordning ska
fullgöras av den kommunala nämnden i stället fullgöras av
Generalläkaren.

Tillsyn, avgifter, överklagande och sanktioner

6 § Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i
miljötillsynsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det
operativa tillsynsansvar som hör samman med denna förordning
finns i 2 kap. 4, 19–21, 25 och 29–32 §§
miljötillsynsförordningen.

7 § Bestämmelser om avgifter för prövning och tillsyn finns i
förordningen (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter samt i
förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken.

8 § Bestämmelser om överklagande finns i 19 kap. 1 §
miljöbalken.

9 § Bestämmelser om straff och förverkande finns i 29 kap.
miljöbalken. Bestämmelser om miljösanktionsavgifter finns i
30 kap. miljöbalken och i förordningen (2012:259) om
miljösanktionsavgifter.

2 kap. Växtskyddsmedel

EU:s växtskyddsmedelsförordning

1 § I förordning (EG) nr 1107/2009 finns bestämmelser om
godkännande av växtskyddsmedel samt om utsläppande på
marknaden, användning och kontroll av växtskyddsmedel inom
Europeiska unionen.

2 § Kemikalieinspektionen prövar de frågor om tillstånd,
godkännande, dispens och andra åtgärder som ska prövas i
medlemsstaterna enligt förordning (EG) nr 1107/2009. Innan
Kemikalieinspektionen avgör en sådan fråga ska inspektionen
höra

1. Statens jordbruksverk och Livsmedelsverket, om det inte är
uppenbart onödigt, och

2. Skogsstyrelsen, om skogsmark berörs.

3 § Kemikalieinspektionen är behörig myndighet och
samordnande myndighet enligt artikel 75.1 och 75.2 i
förordning (EG) nr 1107/2009, i lydelsen enligt rådets
förordning (EU) nr 518/2013.

4 § Kemikalieinspektionen får meddela de föreskrifter som
behövs med anledning av förordning (EG) nr 1107/2009, i
lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr 518/2013.

Underrättelse om ändrad klassificering eller märkning

5 § Om ett växtskyddsmedels klassificering eller märkning
ändras enligt föreskrifter som Kemikalieinspektionen har
meddelat om klassificering och märkning eller enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om
klassificering, märkning och förpackning av ämnen och
blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG
och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006,
ska den som har det godkännande som gäller för
växtskyddsmedlet omedelbart underrätta Kemikalieinspektionen
om ändringen.

Tillgång till information i register

6 § I artikel 67.1 i förordning (EG) nr 1107/2009 finns
bestämmelser om skyldighet för tillverkare, leverantörer,
distributörer, importörer, exportörer och yrkesmässiga
användare av växtskyddsmedel att föra register och att på
begäran göra registret tillgängligt för den behöriga
myndigheten. Tillsynsmyndigheten är en sådan behörig
myndighet.

7 § Allmänheten kan, enligt artikel 67.1 i förordning (EG) nr
1107/2009, begära att få tillgång till information i ett
register som avses i 6 §. Om tillsynsmyndigheten får en sådan
begäran, ska tillsynsmyndigheten skyndsamt begära in
informationen från den som för registret.

Behörighetsklasser

8 § När ett växtskyddsmedel godkänns enligt förordning (EG)
nr 1107/2009 ska Kemikalieinspektionen bedöma medlets hälso-
och miljörisker med hänsyn till användningsområdet samt
hänföra medlet till

– klass 1, om det på grund av riskerna vid användningen
behövs särskild kunskap för att hantera medlet på ett säkert
sätt,

– klass 2, om det av andra skäl behövs särskild kunskap för
att hantera medlet på ett säkert sätt och medlet inte ska
hänföras till klass 1, och

– klass 3, om medlet inte ska hänföras till klass 1 eller
2.
9 § Kemikalieinspektionen får meddela närmare
föreskrifter om de kriterier som anges i 8 § för att hänföra
växtskyddsmedel till klasser.

Märkning på svenska

10 § Ett växtskyddsmedel som tillhandahålls på marknaden i
Sverige ska vara märkt på svenska.

Utbildning och utbildningsbevis

11 § Användare av växtskyddsmedel ska erbjudas utbildning som
ger tillräcklig kunskap om de ämnesområden som anges i bilaga
I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG av
den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för gemenskapens
åtgärder för att uppnå en hållbar användning av
bekämpningsmedel, i den ursprungliga lydelsen. Utbildningen
ska erbjudas av

1. Statens jordbruksverk, när det gäller användning

a) inom jordbruk, skogsbruk, parkskötsel eller
trädgårdsskötsel,

b) på tomtmark för flerfamiljshus,

c) på gårdar till skolor och förskolor,

d) på lekplatser som allmänheten har tillträde till,

e) inom idrotts- och fritidsanläggningar,

f) vid planerings- och anläggningsarbeten,

g) på vägområden och banvallar,

h) på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor, och

i) på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda
material,

2. Folkhälsomyndigheten, när det gäller användning i och
omkring lagerlokaler eller andra lagringsutrymmen, och

3. Arbetsmiljöverket, när det gäller annan användning.

12 § Utbildning enligt 11 § ska bestå av en grundutbildning
och en vidareutbildning och ska avslutas med ett
kunskapsprov. Utbildningen ska genomföras i enlighet med en
kursplan som beslutas av den myndighet som erbjuder
utbildningen.

Innan kursplanen beslutas, ska myndigheten höra
Kemikalieinspektionen och andra berörda myndigheter.

13 § Kemikalieinspektionen ska erbjuda sådan utbildning som
avses i 11 § till distributörer av växtskyddsmedel.
Utbildningen ska genomföras i enlighet med en kursplan som
beslutas av Kemikalieinspektionen och avslutas med ett
kunskapsprov.

Innan kursplanen beslutas ska Kemikalieinspektionen höra
Statens jordbruksverk och andra berörda myndigheter.

14 § Statens jordbruksverk och Kemikalieinspektionen får inom
sina respektive ansvarsområden meddela föreskrifter om att
länsstyrelsen ska erbjuda sådan utbildning som avses i 11 och
13 §§ och om hur länsstyrelsen ska genomföra utbildningen.

15 § Den myndighet eller länsstyrelse som har gett en
utbildning enligt 11, 13 eller 14 § ska utfärda ett
utbildningsbevis till den som har deltagit i en sådan
utbildning och avlagt ett kunskapsprov med godkänt
resultat.

16 § Den myndighet som erbjuder utbildning enligt
11 eller 13 § ska erkänna utbildningsbevis som har utfärdats
av en myndighet i ett annat land inom Europeiska unionen
eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om beviset
styrker tillräckliga kunskaper i de ämnen som ingår i den
kursplan som myndigheten har beslutat enligt 12 eller 13 §.

17 § Den myndighet som erbjuder utbildning enligt 11 eller 13 §
får inom sitt ansvarsområde meddela föreskrifter om

1. hur länge ett utbildningsbevis ska vara giltigt, och

2. vad som krävs för erkännande av ett utländskt
utbildningsbevis enligt 16 § och hur länge ett erkännande ska
vara giltigt.

Användningstillstånd för växtskyddsmedel

18 § Ett växtskyddsmedel som enligt 8 § hänförs till klass 1
får endast användas yrkesmässigt och endast av den som har
ett sådant användningstillstånd för växtskyddsmedel i klass 1
som omfattar den användning som medlet är godkänt för.

19 § Ett växtskyddsmedel som enligt 8 § hänförs till klass 2
får endast användas yrkesmässigt och endast av den som har
ett sådant användningstillstånd för växtskyddsmedel i klass 1
eller i klass 2 som omfattar den användning som medlet är
godkänt för.

20 § Frågor om användningstillstånd enligt 18 eller 19 §
prövas av

1. Statens jordbruksverk, när det gäller användning

a) inom jordbruk, skogsbruk, parkskötsel eller
trädgårdsskötsel,

b) på tomtmark för flerfamiljshus,

c) på gårdar till skolor och förskolor,

d) på lekplatser som allmänheten har tillträde till,

e) inom idrotts- och fritidsanläggningar,

f) vid planerings- och anläggningsarbeten,

g) på vägområden och banvallar,

h) på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor, och

i) på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda
material,

2. Folkhälsomyndigheten, när det gäller användning i och
omkring lagerlokaler eller andra lagringsutrymmen, och

3. Arbetsmiljöverket, när det gäller annan användning.

21 § Ett användningstillstånd enligt 18 eller 19 § får ges
endast till den som

1. har den särskilda kunskap som behövs för att hantera
medlet på ett säkert sätt, och

2. kan visa det med ett giltigt utbildningsbevis.

22 § Ett användningstillstånd enligt 18 eller 19 § får endast
ges för viss tid och ska förenas med de villkor som behövs
med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön.

23 § Den myndighet som enligt 20 § prövar frågor om
användningstillstånd får inom sitt ansvarsområde meddela
föreskrifter om

1. vilken kunskap som krävs enligt 21 § 1,

2. förutsättningar i övrigt för att ge tillstånd, samt

3. tillståndets giltighetstid.

Föreskrifterna får innebära att användaren ska ha uppnått
viss ålder.

Innan myndigheten meddelar sådana föreskrifter ska den höra
Kemikalieinspektionen och övriga berörda myndigheter.

24 § Den myndighet som enligt 20 § prövar frågor om
användningstillstånd får inom sitt ansvarsområde ge dispens
från kravet på utbildningsbevis i 21 § 2, om användaren
tidigare har haft behörighet att använda växtskyddsmedel i
klass 1 eller 2 och det i övrigt finns särskilda skäl. En
dispens ska tidsbegränsas och avse högst ett år.

25 § Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om att
tillstånds- och dispensfrågor som enligt 20 eller 24 § ska
prövas av Statens jordbruksverk i stället ska prövas av
länsstyrelsen.

Tillhandahållande av växtskyddsmedel

26 § /Träder i kraft I:2015-11-26/
En distributör får tillhandahålla växtskyddsmedel på
marknaden endast om

1. det hos distributören finns någon som har ett giltigt
utbildningsbevis, och

2. den som har utbildningsbeviset finns tillgänglig vid
försäljningen för att svara på frågor om användning av
medlet, hälso- och miljörisker vid användning samt åtgärder
för att hantera dessa risker.

27 § Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om
undantag från kravet på utbildningsbevis i 26 § 1 för mycket
små distributörer som endast säljer produkter för icke
yrkesmässig användning.

28 § /Träder i kraft I:2015-11-26/
Ett växtskyddsmedel som enligt 8 § hänförs till klass 1
eller 2 får överlåtas endast till den som

1. har ett användningstillstånd enligt 18 eller 19 § eller
har någon hos sig som har ett användningstillstånd, eller

2. avser att överlåta medlet vidare och har någon hos sig som
har ett giltigt utbildningsbevis.

Bestämmelser om överlåtelse av växtskyddsmedel som är
särskilt farliga kemiska produkter finns i förordningen
(2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer.

29 § Den som överlåter växtskyddsmedel till icke yrkesmässiga
användare ska lämna information om de risker för människors
hälsa och miljön som användning av växtskyddsmedel är förenad
med, särskilt om faror, exponering, korrekt lagring,
hantering, spridning och säkert bortskaffande samt om
lågriskalternativ.

30 § Kemikalieinspektionen får meddela de närmare
föreskrifter som behövs för verkställigheten av 26 och
29 §§.

Användning av växtskyddsmedel

31 § I artikel 55 i förordning (EG) nr 1107/2009 finns en
bestämmelse om att den som använder växtskyddsmedel ska följa
de allmänna principerna om integrerat växtskydd som

1. innebär ett noga övervägande av alla tillgängliga
växtskyddsmetoder och därpå följande integrering av lämpliga
åtgärder som motverkar utvecklingen av populationer av
skadliga organismer och som begränsar behovet av kemiska
växtskyddsmedel som används i stråsäd för tillväxtreglering
och för att underlätta skördearbetet,

2. håller användningen av växtskyddsmedel och andra former av
ingrepp på nivåer som är ekonomiskt och ekologiskt
försvarbara och som minskar eller minimerar riskerna för
människors hälsa och miljön, och

3. betonar odlingen av sunda grödor med minsta möjliga
ingrepp i jordbruksekosystemen och uppmuntrar naturliga
mekanismer för bekämpning av skadegörare och ogräs.

32 § Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om de
allmänna principerna om integrerat växtskydd i enlighet med
bilaga III till direktiv 2009/128/EG, i den ursprungliga
lydelsen.

Innan Jordbruksverket meddelar sådana föreskrifter ska verket
höra Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen och, om
skogsmark berörs, Skogsstyrelsen.

33 § Den som överväger att använda växtskyddsmedel ska, om
flera växtskyddsmedel eller metoder finns tillgängliga för
samma användningsområde och syfte, så långt det är möjligt
välja den metod eller det medel som är minst skadligt för
människors hälsa och miljön.

34 § Vid val av växtskyddsmedel ska företräde ges för

1. medel som inte är farliga för vattenmiljön enligt
Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och
märkning av kemiska produkter eller förordning (EG) nr
1272/2008, i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU) nr
487/2013, och

2. medel som inte innehåller alaklor, antracen, atrazin,
bensen, bromerade difenyletrar, pentabromodifenyleter,
kadmium eller kadmiumföreningar, kloralkaner, klorfenvinfos,
klorpyrifos, klorpyrifosetyl, 1,2-dikloretan, diklormetan,
di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP), diuron, endosulfan, fluoranten,
hexaklorbensen, hexaklorbutadien, hexaklorcyklohexan,
isoproturon, bly, blyföreningar, kvicksilver,
kvicksilverföreningar, naftalen, nickel, nickelföreningar,
nonylfenol, (4-nonylfenol), oktylfenol,
4-(1,1′,3,3′-tetrametylbutyl-fenol), pentaklorbensen,
pentaklorfenol, polyaromatiska kolväten, (benso(a)pyren),
(benso(b)fluoranten), (benso(g,h,i)perylen),
(benso(k)fluoranten), (indeno(1,2,3-cd)pyren), simazin,
tributyltennföreningar, (tributyltennkatjon), triklorbensen,
triklormetan, kloroform eller trifluralin.

35 § Den som använder växtskyddsmedel ska, så långt det är
möjligt,

1. använda den effektivaste spridningstekniken,

2. vidta åtgärder som minimerar risken för förorening utanför
det område där spridning sker,

3. bestämma och följa de skyddsavstånd vid spridning utomhus
som med hänsyn till omständigheterna på platsen för
hanteringen behövs för att skydda vattentäkter, grundvatten,
sjöar och vattendrag och omgivande mark mot effekterna av
växtskyddsmedel, och

4. i övrigt vidta de försiktighetsåtgärder som med hänsyn
till omständigheterna på platsen för hanteringen behövs för
att skydda människors hälsa och miljön.

36 § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om

1. skyddsavstånd och försiktighetsåtgärder enligt 35 § som
behövs för att skydda vattentäkter, grundvatten, sjöar och
vattendrag och omgivande mark mot effekterna av
växtskyddsmedel och för att skydda människors hälsa och
miljön,

2. förbud att utan tillstånd från den kommunala nämnden
yrkesmässigt använda växtskyddsmedel inom ett
vattenskyddsområde, och

3. skyldighet att underrätta om olyckor eller felaktig
hantering vid spridning av växtskyddsmedel.

Föreskrifter enligt första stycket 2 ska inte gälla för ett
vattenskyddsområde eller de delar av ett vattenskyddsområde
som omfattas av föreskrifter meddelade med stöd av 7 kap. 22
§ miljöbalken med förbud mot användning av växtskyddsmedel.

Innan Naturvårdsverket meddelar föreskrifter enligt första
stycket ska verket höra Statens jordbruksverk,
Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket, Havs- och
vattenmyndigheten, Skogsstyrelsen och Sveriges geologiska
undersökning.

Särskilda restriktioner för viss användning

37 § Växtskyddsmedel får inte användas på ängs- eller
betesmark som inte är lämplig att plöja men som kan användas
till slåtter eller bete.

38 § Statens jordbruksverk får meddela sådana föreskrifter om
undantag från förbudet i 37 § som behövs för att förhindra
spridning av invasiva främmande arter.

39 § Den kommunala nämnden får i det enskilda fallet ge
dispens från förbudet i 37 §, om det finns särskilda skäl,
växtskyddsmedlet är godkänt av Kemikalieinspektionen och
användningen är förenlig med villkoren för godkännandet.

39 a § /Träder i kraft I:2015-07-14/
Kemiska växtskyddsmedel får inte användas för att
bekämpa

1. växtlighet i sjöar, vattendrag, våtmarker och andra
vattensamlingar, eller
1
2. skadliga nematoder i jord vid odling av grödor avsedda för
produktion av livsmedel eller foder. Förordning (2015:375).

39 b § /Träder i kraft I:2015-07-14/
Kemiska växtskyddsmedel som är fungicider får inte
användas för att behandla frukt och matpotatis efter skörd.
Förordning (2015:375).

39 c § /Träder i kraft I:2015-07-14/
Förbuden i 39 a och 39 b §§ gäller inte användning av
växtskyddsmedel som Kemikalieinspektionen har beslutat att
tillåta enligt artikel 53 i förordning (EG) nr 1107/2009, i
den ursprungliga lydelsen. Förordning (2015:375).

39 d § /Träder i kraft I:2015-07-14/
Statens jordbruksverk får i det enskilda fallet ge
dispens från förbuden i 39 a och 39 b §§, om

1. medlet är godkänt för ändamålet av
Kemikalieinspektionen,

2. det finns särskilda skäl, och

3. det bekämpnings- eller behandlingssyfte som dispensen
avser inte kan tillgodoses med icke-kemiska metoder.
Förordning (2015:375).

40 § Det är förbjudet att utan särskilt tillstånd av den
kommunala nämnden yrkesmässigt använda växtskyddsmedel

1. på tomtmark för flerfamiljshus,

2. på gårdar till skolor och förskolor,

3. på lekplatser som allmänheten har tillträde till,

4. i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde,

5. inom idrotts- och fritidsanläggningar,

6. vid planerings- och anläggningsarbeten,

7. på vägområden samt på grusytor och andra mycket
genomsläppliga ytor, och

8. på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda
material.

Tillståndsplikten i första stycket 7 och 8 gäller inte
användning av växtskyddsmedel

1. på vägområden, för att förhindra spridning av invasiva
främmande arter eller andra arter som omfattas av
föreskrifter om bekämpning som Statens jordbruksverk har
meddelat, eller

2. på banvallar.

41 § Det är förbjudet att utan skriftlig anmälan till den
kommunala nämnden yrkesmässigt använda växtskyddsmedel

1. på vägområden, för att förhindra spridning av invasiva
främmande arter eller andra arter som omfattas av
föreskrifter om bekämpning som Statens jordbruksverk har
meddelat,

2. på banvallar, och

3. inom områden som inte omfattas av krav på tillstånd enligt
40 § och som har en sammanhängande area överskridande 1 000
kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt.

Kravet på anmälan i första stycket 3 gäller inte användning
på åkermark.

Den anmälningspliktiga verksamheten får påbörjas tidigast
fyra veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte nämnden
bestämmer något annat.

42 § Bestämmelserna i 37 §, 40 § första stycket 4–8 och 41 §
gäller inte användning som

1. har karaktär av punktbehandling, och

2. har en sådan begränsad omfattning att människors hälsa och
miljön inte riskerar att skadas.

43 § Naturvårdsverket får

1. meddela närmare föreskrifter om dispens enligt 39 §, och

2. i fråga om annan användning av växtskyddsmedel än
användning på skogsmark meddela föreskrifter om
verkställigheten av 40–42 §§.

Innan Naturvårdsverket meddelar sådana föreskrifter ska
verket höra Statens jordbruksverk, Kemikalieinspektionen,
Havs- och vattenmyndigheten, Skogsstyrelsen och Sveriges
geologiska undersökning.

44 § Skogsstyrelsen får, i fråga om användning av
växtskyddsmedel på skogsmark, meddela föreskrifter om
verkställigheten av 41 § första stycket 3 och 42 §

Innan Skogsstyrelsen meddelar sådana föreskrifter ska verket
höra Naturvårdsverket, Statens jordbruksverk,
Kemikalieinspektionen, Havs- och vattenmyndigheten och
Sveriges geologiska undersökning.

Information till allmänheten

45 § Den som avser att sprida växtskyddsmedel på områden där
allmänheten får färdas fritt, med undantag för åkermark, ska
innan spridningen sker informera om den på väl synliga
anslag.

Första stycket gäller inte sådan spridning som har karaktär
av punktbehandling och som har en sådan begränsad omfattning
att människors hälsa och miljön inte riskerar att skadas.

46 § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om hur
skyldigheten att lämna uppgifter enligt 45 § ska fullgöras.

Dispens från förbuden i 14 kap. 7 § miljöbalken

47 § Naturvårdsverket får i det enskilda fallet ge dispens
från förbudet mot spridning från luftfartyg i 14 kap. 7 §
första stycket miljöbalken i fråga om växtskyddsmedel, om det
finns synnerliga skäl och

1. spridning från luftfartyg är det enda fungerande
alternativet för att uppnå syftet med spridningen eller
innebär klara fördelar för människors hälsa eller miljön
jämfört med markbaserade spridningsalternativ,

2. växtskyddsmedlet är godkänt av Kemikalieinspektionen och
användningen är förenlig med villkoren för godkännandet,

3. den som avser att utföra spridningen har ett
användningstillstånd enligt denna förordning för
växtskyddsmedlet, och

4. det område som omfattas av den avsedda spridningen inte
ligger i anslutning till bostadsområden.

Innan Naturvårdsverket ger en sådan dispens ska verket höra
Skogsstyrelsen, Statens jordbruksverk, Kemikalieinspektionen
och Havs- och vattenmyndigheten.

48 § Kemikalieinspektionen får i det enskilda fallet ge
dispens från förbudet i 14 kap. 7 § andra stycket miljöbalken
att sprida växtskyddsmedel för bekämpning av lövsly, om det
behövs för vetenskaplig prövning.

49 § Skogsstyrelsen får i det enskilda fallet ge dispens från
förbudet i 14 kap. 7 § andra stycket miljöbalken att sprida
växtskyddsmedel för bekämpning av lövsly, om det med hänsyn
till skogsmarkens läge och beskaffenhet, skogsbeståndets
sammansättning, spridningens inverkan på livsbetingelserna
för växt- och djurlivet och andra allmänna intressen inte
rimligen går att genom röjning med mekaniska metoder
tillgodose kravet om återväxt av skog i 6 § skogsvårdslagen
(1979:429).

50 § En dispens enligt 47, 48 eller 49 § ska förenas med de
villkor som behövs från hälso- och miljöskyddssynpunkt. En
sådan dispens får förenas med krav på anmälan innan
växtskyddsmedlet används.

Spridningsutrustning

51 § Utrustning för yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel
ska vara i gott skick, lämplig för ändamålet och väl
kalibrerad.

52 § /Träder i kraft I:2016-11-26/
Utrustning för yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel
får användas endast om den som använder utrustningen kan visa
att den är godkänd av Statens jordbruksverk.

53 § Statens jordbruksverk får meddela

1. de föreskrifter om krav på utrustning som behövs för att
följa 51 §,

2. föreskrifter om undantag från kravet på godkännande i 52 §,

3. föreskrifter om kontroll av spridningsutrustning, och

4. föreskrifter om krav på den som kontrollerar
spridningsutrustning och den utrustning som används vid
kontrollen.

Innan Jordbruksverket meddelar sådana föreskrifter ska verket
höra Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och
Kemikalieinspektionen.

54 § Statens jordbruksverk får godkänna spridningsutrustning
enligt 52 §, om

1. utrustningen har kontrollerats av någon som har sin
kontrollverksamhet anmäld hos Jordbruksverket och den som har
utfört kontrollen

a) uppfyller de krav som ställs på kontrollverksamheten
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 53 § första
stycket 4, och

b) har upprättat ett protokoll som visar att kontrollen
gjorts, tidpunkten för kontrollen och vad den omfattat samt
att utrustningen uppfyller krav i föreskrifter som har
meddelats med stöd av 53 § första stycket 1 och 3, eller

2. utrustningen har kontrollerats och godkänts i ett annat
land inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet och kontrollen visar att utrustningen
uppfyller de krav som avses i 1 b.

Ett godkännande ska tidsbegränsas så att det inte gäller
längre än till och med den dag som infaller tre år efter den
kontroll som ligger till grund för godkännandet.

55 § Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om

1. krav på sådana protokoll som avses i 54 § första stycket 1
b, och

2. att ett godkännande för viss typ av utrustning ska ha en
annan giltighetstid än den som anges i 54 § andra stycket.

Innan Jordbruksverket meddelar sådana föreskrifter ska verket
höra Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och
Kemikalieinspektionen, om det inte är onödigt.

Dokumentation vid spridning

56 § Den som yrkesmässigt använder växtskyddsmedel ska
dokumentera varje användning av växtskyddsmedel och ange
vilka skyddsavstånd som har hållits vid spridning som sker
utomhus, vilka övriga försiktighetsåtgärder till skydd mot
miljöpåverkan som har vidtagits vid spridning samt i vilket
syfte växtskyddsmedlet har använts.

57 § Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om

1. dokumentationsskyldigheten i 56 §,

2. hur den registerhållning, som enligt artikel 67.1 i
förordning (EG) nr 1107/2009, i lydelsen enligt rådets
förordning (EU) nr 518/2013, gäller för yrkesmässiga
användare, ska uppfyllas,

3. krav på sådan dokumentation som behövs för att kunna
bedöma om tillräcklig hänsyn har tagits till pollinerande
insekter vid spridning av växtskyddsmedel, och

4. krav på dokumentation av att integrerat växtskydd
tillämpas.

Innan Jordbruksverket meddelar sådana föreskrifter ska verket
höra Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen och
Skogsstyrelsen.

Hantering av växtskyddsmedel när de inte används

58 § När ett växtskyddsmedel inte används ska det lagras och
i övrigt hanteras på ett sätt som inte innebär någon risk för
skada på människors hälsa eller miljön.

Utspädning och blandning av växtskyddsmedel före spridning
samt rengöring efter spridning av den utrustning som använts
ska ske på ett sådant sätt att det inte innebär någon risk
för skada på människors hälsa eller miljön.

Bestämmelser om hantering av avfall finns i 15 kap.
miljöbalken och i avfallsförordningen (2011:927).

59 § Naturvårdsverket får meddela de ytterligare föreskrifter
om lagring och annan hantering av växtskyddsmedel som behövs
för att skydda människors hälsa och miljön.

Innan Naturvårdsverket meddelar sådana föreskrifter ska
verket höra Statens jordbruksverk, Kemikalieinspektionen och,
i frågor som rör skogsmark, Skogsstyrelsen.

Varor som har behandlats med växtskyddsmedel

60 § Spannmål, potatis eller annat utsäde som har behandlats
med växtskyddsmedel får användas endast som utsäde.

61 § Emballage som har använts för förvaring av sådant utsäde
som avses i 60 § får inte användas för andra ändamål.

62 § Barrträdsplantor som har behandlats med ett kemiskt
växtskyddsmedel får föras in till Sverige endast om medlet
enligt förordning (EU) nr 1107/2009, i lydelsen enligt rådets
(EU) nr 518/2013, är godkänt för den användningen i något av
Europeiska unionens medlemsländer.

63 § Kemikalieinspektionen får i det enskilda fallet ge
dispens från förbudet i 62 §, om det finns särskilda skäl.

Innan dispensfrågan avgörs ska Kemikalieinspektionen höra
Skogsstyrelsen.

Nationell handlingsplan, riskindikatorer och prioriteringar

64 § Statens jordbruksverk ska ta fram förslag till nationell
handlingsplan i enlighet med artikel 4 i direktiv
2009/128/EG, i den ursprungliga lydelsen.

Jordbruksverket ska fortlöpande utvärdera den nationella
handlingsplanen och ska till regeringen lämna förslag till de
ändringar som bedöms nödvändiga.

När Jordbruksverket tar fram ett förslag till en nationell
handlingsplan eller ändringar i planen ska verket höra
Arbetsmiljöverket, Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen,
Havs- och vattenmyndigheten, Skogsstyrelsen och andra berörda
myndigheter samt i övrigt följa vad som anges om allmänhetens
medverkan i artikel 4.5 i direktiv 2009/128/EG, i den
ursprungliga lydelsen.

65 § Statens jordbruksverk ska

1. beräkna harmoniserade riskindikatorer som avses i artikel
15.1 i direktiv 2009/128/EG, i den ursprungliga lydelsen,

2. identifiera trender för användningen av vissa verksamma
ämnen, och

3. identifiera prioriteringar, såsom verksamma ämnen, grödor,
regioner eller brukningsmetoder som kräver särskild
uppmärksamhet eller god praxis som kan tjäna som exempel för
att uppnå direktivets syfte att minska riskerna med
bekämpningsmedel och för att uppmuntra utvecklingen och
införandet av integrerat växtskydd och alternativa metoder
för att minska beroendet av växtskyddsmedel.

Jordbruksverket ska göra den information som avses i första
stycket tillgänglig för allmänheten.

66 § Kemikalieinspektionen ska ge Statens jordbruksverk den
hjälp som behövs för att Jordbruksverket ska kunna fullgöra
sina uppgifter enligt 65 §.

3 kap. Biocidprodukter

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om tillhandahållande
på marknaden och användning av biocidprodukter.

För biocidprodukter som inte omfattas av krav på godkännande
enligt förordning (EU) nr 528/2012 gäller även 4 kap.

EU:s biocidförordning

2 § Förordning (EU) nr 528/2012 innehåller bestämmelser om
tillhandahållande på marknaden och användning av
biocidprodukter.

Förbud mot tillhandahållande av vissa biocidprodukter på
marknaden finns i artikel 4 i kommissionens förordning (EG)
nr 1451/2007 av den 4 december 2007 om andra fasen av det
tioåriga arbetsprogram som avses i artikel 16.2 i
Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande
av biocidprodukter på marknaden.

3 § Kemikalieinspektionen prövar de frågor om tillstånd,
godkännande, dispens och andra åtgärder som ska prövas i
Europeiska unionens medlemsländer enligt förordning (EU) nr
528/2012, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 334/2014. Innan Kemikalieinspektionen
avgör en sådan fråga ska inspektionen höra Livsmedelsverket
och Statens jordbruksverk, om det inte är uppenbart
onödigt.
4 § Kemikalieinspektionen är den behöriga myndighet
som avses i artikel 81 i förordning (EU) nr 528/2012, i
lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 334/2014.

5 § Kemikalieinspektionen får meddela de föreskrifter som
behövs med anledning av förordning (EU) nr 528/2012, i
lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 334/2014.

6 § Generalläkaren får i det enskilda fallet ge dispens från
krav i förordning (EU) nr 528/2012, i lydelsen enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 334/2014,
när det är nödvändigt på grund av totalförsvarets intressen.
Innan en sådan dispens ges, ska Generalläkaren samråda med
Kemikalieinspektionen.

Behörighetsklasser

7 § När en biocidprodukt godkänns enligt förordning (EU) nr
528/2012 eller 4 kap. denna förordning ska produktens hälso-
och miljörisker bedömas med hänsyn till användningsområdet.
På grundval av en sådan bedömning ska produkten hänföras till
någon av följande klasser:

– klass 1, om produkten får användas endast yrkesmässigt av
den som har ett användningstillstånd,

– klass 2, om produkten får användas endast yrkesmässigt,
och

– klass 3, om produkten får användas av var och en.

8 § Kemikalieinspektionen får meddela närmare föreskrifter om
de kriterier som anges i 7 § för att hänföra biocidprodukter
till klasser.

Märkning på svenska

9 § En biocidprodukt som tillhandahålls på marknaden i
Sverige ska vara märkt på svenska.

Tillhandahållande av biocidprodukter

10 § Den som på marknaden tillhandahåller en biocidprodukt
till icke yrkesmässiga användare ska vid tillhandahållandet
informera om att produkten måste användas på ett säkert
sätt.

Informationen ska

1. innehålla en uppmaning att alltid före användning läsa den
etikett som finns på produktens förpackning och annan
produktinformation, och

2. lämnas på ett sådant sätt att den tydligt kan urskiljas
från annan information.

Kunskapskrav för användning av biocidprodukter

11 § En biocidprodukt som enligt 7 § hänförs till klass 1 får
användas endast av den som har den särskilda kunskap som
krävs för att hantera produkten på ett säkert sätt.

12 § Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om

1. att en biocidprodukt som enligt 7 § hänförs till klass 2
får användas endast av den som har den särskilda kunskap som
krävs för att hantera produkten på ett säkert sätt, och

2. att den som använder en biocidprodukt som enligt 7 §
hänförs till klass 1 eller 2 ska ha uppnått viss ålder.

13 § Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om vilken
kunskap som krävs enligt 11 § när det gäller åtgärder mot
ohyra och skadedjur enligt 9 kap. 9 § miljöbalken.
Föreskrifterna får innebära krav på att användaren ska ha
uppnått viss ålder.

14 § Arbetsmiljöverket får meddela föreskrifter om vilken
kunskap som krävs enligt 11 § när det är fråga om annan
användning än åtgärder mot ohyra eller skadedjur enligt 9
kap. 9 § miljöbalken. Föreskrifterna får innebära krav på att
användaren ska ha uppnått viss ålder.

Användningstillstånd för biocidprodukter

15 § En biocidprodukt som enligt 7 § hänförs till klass 1 får
användas endast av den som har ett användningstillstånd för
biocidprodukter som omfattar den användning som produkten är
godkänd för.

16 § Frågor om användningstillstånd för biocidprodukter
prövas av

1. Folkhälsomyndigheten, när det gäller åtgärder mot ohyra
och skadedjur enligt 9 kap. 9 § miljöbalken, och

2. Arbetsmiljöverket, när det gäller annan användning.

17 § Ett användningstillstånd får ges endast till den som kan
visa att han eller hon har den särskilda kunskap som krävs
enligt 11 § och föreskrifter meddelade av
Folkhälsomyndigheten enligt 13 § eller Arbetsmiljöverket
enligt 14 §.

18 § Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket får meddela
närmare föreskrifter om

1. förutsättningar för att ge ett tillstånd enligt 15 §,
och
2. tillståndets giltighetstid.

Föreskrifterna får innebära krav på att användaren ska ha
genomgått en särskild utbildning. Innan en föreskrift
meddelas ska myndigheten höra Kemikalieinspektionen.

Hantering av biocidprodukter

19 § När en biocidprodukt inte används ska den lagras och i
övrigt hanteras på ett sätt som inte innebär någon risk för
människors hälsa eller miljön.

Bestämmelser om hantering av avfall finns i 15 kap.
miljöbalken och i avfallsförordningen (2011:927).

20 § Naturvårdsverket får meddela de föreskrifter som från
hälso- och miljöskyddssynpunkt behövs i fråga om

1. försiktighetsmått vid hantering av biocidprodukter,

2. krav på anmälan eller tillstånd för yrkesmässig användning
av biocidprodukter,

3. krav på dokumentation vid hantering av biocidprodukter,
och

4. skyldighet att informera om spridning av biocidprodukter
på en plats som allmänheten har tillträde till.

Innan Naturvårdsverket meddelar sådana föreskrifter ska
verket höra Statens jordbruksverk, Folkhälsomyndigheten,
Kemikalieinspektionen och Havs- och vattenmyndigheten.

Dispens från förbudet mot spridning från luftfartyg

21 § I fråga om spridning av biocidprodukter från luftfartyg
får Naturvårdsverket i det enskilda fallet ge dispens från
förbudet i 14 kap. 7 § första stycket miljöbalken, om det
finns synnerliga skäl. Innan Naturvårdsverket ger en sådan
dispens, ska verket höra Kemikalieinspektionen, Havs- och
vattenmyndigheten, Statens jordbruksverk och
Skogsstyrelsen.
En dispens ska förenas med de villkor som
behövs från hälso- och miljöskyddssynpunkt.

4 kap. Biocidprodukter som inte omfattas av EU-krav på
godkännande

1 § Detta kapitel gäller endast biocidprodukter som enligt
artikel 89.2 i förordning (EU) nr 528/2012, i lydelsen enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 334/2014,
inte omfattas av krav på godkännande enligt den förordningen.
Förordning (2015:140).

Godkännande

2 § Kemikalieinspektionen prövar frågor om godkännande enligt
14 kap. 10 § miljöbalken av sådana biocidprodukter som avses
i 1 §. Innan Kemikalieinspektionen avgör en sådan fråga ska
inspektionen höra Livsmedelsverket och Statens jordbruksverk,
om det inte är uppenbart onödigt.

3 § Kemikalieinspektionen får meddela sådana föreskrifter om
undantag från kravet på godkännande i 14 kap. 4 § miljöbalken
som det finns särskilda skäl för. Förordning (2015:140).

3 a § Kemikalieinspektionen får ge dispens från kravet på
godkännande i 14 kap. 4 § miljöbalken, om det finns särskilda
skäl. En dispens ska förenas med de villkor som behövs med
hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön.
Förordning (2015:140).

4 § En biocidprodukt får godkännas endast om produkten är
godtagbar från hälso- och miljöskyddssynpunkt och behövs i
bekämpningssyfte.

Om godkännandet avser en produkt som är likadan som en
tidigare godkänd produkt, får den nya produkten godkännas
endast om sökanden visar att alla rimliga åtgärder har
vidtagits för att, i syfte att undvika onödiga djurförsök,
komma överens med den som har rätten till dokumentationen för
den tidigare godkända produkten om hur uppgifterna om den
tidigare godkända produkten och dess verksamma ämne kan
användas gemensamt för båda produkterna.

En biocidprodukt får inte godkännas om dess benämning kan
anses vilseledande med hänsyn till produktens sammansättning,
verkningssätt och egenskaper i övrigt eller kan leda till
förväxling med en annan biocidprodukt eller ett
växtskyddsmedel.

5 § Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om de
förutsättningar för godkännande som ska gälla enligt 4 § i
fråga om produktens sammansättning, verkningssätt och
egenskaper i övrigt samt behovet utifrån
bekämpningsändamål.
6 § En ansökan om godkännande eller om
ändring av ett godkännande ska göras av den, eller på uppdrag
av den, som ansvarar eller kommer att ansvara för att
produkten tillhandahålls för första gången på den svenska
marknaden. Den som ansöker ska ha ett fast kontor i ett land
inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet.

7 § En ansökan om godkännande ska innehålla en dokumentation
om produkten och dess verksamma ämne.

8 § I fråga om verksamma ämnen som fanns på marknaden före
den 14 maj 2000 och biocidprodukter som innehåller sådana
verksamma ämnen gäller att uppgifter i dokumentation som har
bifogats en ansökan om godkännande får användas till förmån
för andra sökande tidigast efter den 31 december 2024.

Om uppgifterna är skyddade enligt bestämmelser i lag eller
annan förordning och det skyddet upphör före den 31 december
2024, hindrar första stycket inte att uppgifterna används
efter den tidigare tidpunkten.

Första stycket gäller inte om sökanden har tillstånd att
använda uppgifterna från den som ursprungligen gav in
dokumentationen eller från någon vars rätt att ge tillstånd
till användningen av dokumentationen kan härledas till den
som ursprungligen gav in den.

9 § I stället för att kräva dokumentation får
Kemikalieinspektionen godta att sökanden hänvisar till
uppgifter som lämnats beträffande en tidigare godkänd
biocidprodukt, om sökanden visar att den nya produkten liknar
den tidigare och innehåller samma verksamma ämnen med samma
renhetsgrad och typ av föroreningar.

Första stycket får inte tillämpas i strid med 8 § eller
artikel 60 i förordning (EU) nr 528/2012, i lydelsen enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 334/2014.

10 § I samband med godkännandet av en biocidprodukt får
Kemikalieinspektionen, om sökanden begär det, fastställa en
ramformulering som innebär en specifikation för en grupp
biocidprodukter med samma användningsområde och samma
användarkategori.

11 § I stället för att kräva dokumentation enligt 7 § får
Kemikalieinspektionen lägga en sådan ramformulering som avses
i 10 § till grund för ett senare godkännande av en
biocidprodukt, om den senare produkten jämfört med den
tidigare godkända produkten har samma användningsområde och
användarkategori och

1. har en lägre halt av det verksamma ämnet, och

2. innehållet i övrigt av icke verksamma ämnen, pigment,
färgämnen eller parfymer är samma, eller har ändrats utan att
risknivån har höjts eller produktens effektivitet minskat.

12 § Ett beslut enligt 11 § om att lägga en ramformulering
till grund för ett senare godkännande får endast meddelas om
det är förenligt med 8 § och om sökanden kan visa sin
behörighet att lägga ramformuleringen till grund för sin
ansökan. Ett sådant beslut får inte meddelas senare än 60
dagar från mottagandet av ansökan.

13 § Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om den
dokumentation och de prover som behövs för att myndigheten
ska kunna fullgöra sin prövning.

14 § Det krävs inte ett nytt godkännande för att under ett
annat namn tillhandahålla en biocidprodukt på marknaden som i
allt väsentligt är likadan som en produkt som är godkänd
enligt denna förordning, om den likadana produkten

1. innehåller samma verksamma ämne i samma halt som den
godkända produkten,

2. är framställd enligt samma metod som den godkända
produkten,

3. har samma funktion och egenskaper som den godkända
produkten,

4. uppfyller samma krav på säkerhet som den godkända
produkten,

5. har en benämning som inte kan leda till förväxling med den
godkända produkten eller annars skulle strida mot 4 § tredje
stycket, och

6. är anmäld till Kemikalieinspektionen och anmälan
innehåller de dokument som behövs för att visa att kraven i
1–5 är uppfyllda.

15 § Kemikalieinspektionen ska föra ett register över de namn
som anmäls enligt 14 §.

16 § För att säkerställa att sådana föreskrifter som avses i
5 § följs, får Kemikalieinspektionen besluta att godkännandet
ska vara förenat med särskilda villkor utöver det som följer
av gällande föreskrifter om hantering, klassificering,
förpackning, märkning och annan produktinformation. De
särskilda villkoren ska anges i godkännandet.

Innan Kemikalieinspektionen beslutar om sådana särskilda
villkor ska verket höra Livsmedelsverket, Statens
jordbruksverk och övriga berörda myndigheter, om det inte är
uppenbart onödigt.

17 § Av 14 kap. 10 § miljöbalken framgår att ett godkännande
får ges för högst tio år.

18 § Giltighetstiden för ett godkännande får förlängas om
förutsättningarna för godkännande fortfarande är uppfyllda.
Kemikalieinspektionen får besluta att godkännandet ska
förlängas för den tid som behövs för denna prövning.

Omprövning och upphörande av ett godkännande

19 § Ett godkännande får omprövas, om det finns uppgifter som
tyder på att en förutsättning som avses i 5 § inte är
uppfylld.

Vid en omprövning enligt första stycket får
Kemikalieinspektionen kräva att innehavaren av godkännandet
lämnar de uppgifter som behövs för omprövningen. Inspektionen
får besluta att godkännandet ska förlängas för den tid som
behövs för omprövningen och för lämnandet av de uppgifter som
krävs.

20 § Ett godkännande får ändras

1. om den som ansökt om godkännandet begär det och uppger
skälen för det, eller

2. i fråga om villkor för användningen, om en ändring mot
bakgrund av ny vetenskaplig och teknisk kunskap är motiverad
från hälso- eller miljösynpunkt.

En ändring får göras endast om de förutsättningar som avses i
5 § fortfarande är uppfyllda.

21 § Ett godkännande får ändras i fråga om produktens
användningsområde.

En ändring får göras endast om de förutsättningar som avses i
5 § fortfarande är uppfyllda.

22 § Ett godkännande ska upphävas, om

1. de förutsättningar som avses i 5 § inte längre är
uppfyllda, eller

2. oriktiga eller vilseledande uppgifter har lämnats
beträffande omständigheter som legat till grund för
godkännandet.

Ett godkännande får också upphävas om den som ansökt om
godkännandet begär det och uppger skälen för det.

23 § I samband med att ett godkännande upphör eller ändras
får Kemikalieinspektionen besluta att kvarvarande lager av
produkten får omhändertas, lagras, tillhandahållas på
marknaden och användas under viss tid. Tiden ska bestämmas
med hänsyn till vad som orsakat upphävandet.

Beslutet får inte innebära att en produkt tillhandahålls på
marknaden eller används i strid med andra bestämmelser som är
tillämpliga på produkten.

Kemikalieinspektionen får meddela närmare föreskrifter om
verkställigheten av första stycket.

Tillverkning, lagring och transport av biocidprodukter som är
godkända i andra länder

24 § En biocidprodukt får tillverkas, lagras eller
transporteras även om den inte är godkänd av
Kemikalieinspektionen, om den är godkänd i ett annat land
inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet och inte är avsedd att användas i Sverige.

Förpackning och märkning

25 § Kemikalieinspektionen får meddela de föreskrifter om
förpackning och märkning av biocidprodukter som behövs med
hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön.

26 § En biocidprodukt får inte tillhandahållas på marknaden
om den inte är förpackad och märkt enligt de föreskrifter som
Kemikalieinspektionen har meddelat med stöd av 25 §.

Användning

27 § En biocidprodukt ska användas på ett sätt som är
förenligt med de förutsättningar för godkännande som avses i
5 §, de villkor som har beslutats i enlighet med 16 § och den
information som lämnas på märkningen enligt 25 §.

Den som yrkesmässigt använder en biocidprodukt ska genom att
kombinera fysikaliska, biologiska, kemiska eller andra
metoder på lämpligt sätt begränsa användningen till det som
är absolut nödvändigt.

Underrättelseskyldighet

28 § Den som tillverkar eller på marknaden tillhandahåller en
biocidprodukt ska omedelbart underrätta Kemikalieinspektionen
om det efter godkännandet kommer fram nya uppgifter om

1. att produkten eller resthalter av ett verksamt ämne i den
kan ha skadliga effekter på människors hälsa, grundvattnet
eller miljön i övrigt,

2. produktens sammansättning,

3. ett verksamt ämnes ursprung eller sammansättning,

4. utveckling av resistens,

5. hur produkten är förpackad, eller

6. andra omständigheter som kan ha betydelse för det
fortsatta godkännandet.

29 § Kemikalieinspektionen får meddela närmare föreskrifter
om underrättelseskyldigheten.

Tillfälliga begränsningar och förbud

30 § Om det finns anledning att misstänka att en
biocidprodukt utgör en oacceptabel risk för människors hälsa
eller miljön, får Kemikalieinspektionen tillfälligt begränsa
eller förbjuda användningen eller försäljningen av produkten.
Om inspektionen meddelar ett sådant beslut, ska inspektionen
genast underrätta Europeiska kommissionen och de andra
medlemsländerna inom Europeiska unionen.

Övergångsbestämmelser

1. Denna förordning träder i kraft den 26 november 2015 i
fråga om 2 kap. 26 och 28 §§, den 26 november 2016 i fråga om
2 kap. 52 § och i övrigt den 15 juli 2014.

2. Beslut om behörighet att använda växtskyddsmedel i klass 2
som har meddelats enligt förordningen (2006:1010) om
växtskyddsmedel före den 15 juli 2014 ska vid tillämpning av
2 kap. 19 § anses som ett tillstånd att använda
växtskyddsmedel i klass 2.

3. Utbildning till distributörer enligt 2 kap. 13 § behöver
inte erbjudas före den 1 januari 2015.

4. I fråga om spridning av växtskyddsmedel som sker före den
1 januari 2015 behöver dokumentation enligt 2 kap. 56 § inte
avse växtskyddsmedelsanvändningens syfte.

5. Bestämmelserna i 4 kap. tillämpas första gången för
ansökningar som ges in till Kemikalieinspektionen efter den
15 juli 2014.