Lag (2014:447) om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter

SFS nr
2014:447
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2014-06-05
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1562

1 § Denna lag gäller rätt att ta fordon i anspråk för
betalning av

1. statens eller en kommuns fordringar på avgift enligt lagen
(1976:206) om felparkeringsavgift,

2. statens fordringar på trängselskatt eller avgift enligt
lagen (2004:629) om trängselskatt,

3. statens fordringar på fordonsskatt eller avgift avseende
fordonsskatt enligt vägtrafikskattelagen (2006:227),

4. statens fordringar på skatt eller avgift enligt lagen
(2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt, och

5. statens fordringar på avgift enligt lagen (2014:52) om
infrastrukturavgifter på väg eller föreskrifter som har
meddelats med stöd av den lagen. Lag (2014:1562).

2 § Vid indrivning av sådana fordringar som anges i 1 § får
Kronofogdemyndigheten besluta att ta i anspråk det fordon som
skatten eller avgiften avser för betalning av gäldenärens
skuld om

1. gäldenären saknar utmätningsbara tillgångar som räcker
till betalning av skulden, och

2. fordonet inte tillhör eller kan anses tillhöra gäldenären
enligt bestämmelserna i utsökningsbalken.

I fråga om ianspråktagande enligt första stycket är i övrigt
bestämmelserna om utmätning i utsökningsbalken tillämpliga.
Det som föreskrivs i annan lag om utmätning tillämpas även
för ianspråktagande.

3 § Uppgift om Kronofogdemyndighetens beslut ska föras in i
vägtrafikregistret enligt 6 § lagen (2001:558) om
vägtrafikregister.

Övergångsbestämmelser

2014:447

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014, men tillämpas inte
på sådana skatter och avgifter som har beslutats före
ikraftträdandet.

2014:1562

1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2015.

2. Lagen tillämpas inte på sådana infrastrukturavgifter som
har beslutats före ikraftträdandet.