Förordning (2014:47) om statsbidrag för sommarskola eller undervisning under andra skollov

SFS nr
2014:47
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2014-01-30

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag
för frivillig stödundervisning som bedrivs mellan vår- och
höstterminen (sommarskola) eller under andra skollov.

Syftet med statsbidraget är att elever som inte nått eller
riskerar att inte nå kunskapskraven ska få ökad möjlighet att
nå dem.

Statsbidrag lämnas i den mån det finns tillgång på medel.

2 § Regler om prövning för betyg från grundskolan respektive
specialskolan finns i 10 kap. 23 § respektive 12 kap. 23 §
skollagen (2010:800) och i 6 kap. 21 och 22 §§
skolförordningen (2011:185). Regler om prövning för betyg för
den som är elev i gymnasieskolan finns i 15 kap. 28 §
skollagen och 8 kap. 24 § gymnasieförordningen (2010:2039).

Förutsättningar för statsbidrag

3 § Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas till den
som är huvudman för en grundskola, sameskola, specialskola
eller gymnasieskola.

4 § Statsbidrag lämnas för kostnader för

1. sommarskola för en elev som behöver den för att nå
kunskapskraven i ett eller flera ämnen och som under
vårterminen har gått årskurs 6, 7, 8 eller 9 i grundskolan,
årskurs 6 i sameskolan eller årskurs 7, 8, 9 eller 10 i
specialskolan,

2. sommarskola för en elev på gymnasieskolans yrkesprogram
som behöver den för att nå kunskapskraven i den inledande
kursen i matematik, och

3. undervisning under andra skollov för en elev i årskurs 9 i
grundskolan eller årskurs 10 i specialskolan som behöver den
för att nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen.

5 § För den sommarskola eller undervisning under andra
skollov som ansökan om statsbidrag avser ska huvudmannen
använda lärare som får anställas som lärare i skolväsendet
utan tidsbegränsning.

Fördelning och beräkning av statsbidrag

6 § Statens skolverk ska vid sin fördelning av statsbidrag i
första hand lämna statsbidrag för sådana elever i årskurs 9 i
grundskolan respektive årskurs 10 i specialskolan som inte
nått eller riskerar att inte nå kunskapskraven.

Statsbidrag för sommarskola eller undervisning under andra
skollov lämnas med 1 000 kronor per elev och vecka i årskurs
9 i grundskolan respektive årskurs 10 i specialskolan. För
övriga elever lämnas statsbidrag för sommarskola med högst 1
000 kronor per elev och vecka.

Ansökan och beslut om statsbidrag

7 § Ansökan om statsbidrag ges in till Statens skolverk som
beslutar om bidraget.

Statens skolverk betalar ut statsbidraget efter det att
huvudmannen har lämnat uppgift till verket om att de elever
som har deltagit i sommarskolan eller utbildningen under
andra skollov har avslutat den.

Uppföljning och redovisning

8 § Statens skolverk ska följa upp hur statsbidraget har
använts.

9 § Den som får statsbidrag enligt denna förordning är
skyldig att till Statens skolverk lämna sådana uppgifter om
verksamheten som behövs för uppföljningen.

Återbetalning och återkrav

10 § Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna
förordning är återbetalningsskyldig, om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på
något annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats
felaktigt eller med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller
med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. mottagaren inte lämnar sådana uppgifter som avses i 9 §,
eller

4. bidraget inte har använts för det ändamål som det har
beviljats för.

11 § Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva
tillbaka ett statsbidrag om någon är återbetalningsskyldig
enligt 10 §.

Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk
efterge återkrav helt eller delvis.

12 § På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från
och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om
återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje
tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två
procentenheter.

Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk
efterge krav på ränta helt eller delvis.

Bemyndiganden

13 § Statens skolverk får meddela föreskrifter om beräkning
och fördelning av statsbidrag och annan verkställighet av
denna förordning.

Överklagande

14 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.