Förordning (2014:480) om myndigheters inköp av energieffektiva varor, tjänster och byggnader

SFS nr
2014:480
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2014-06-05
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:230

Myndigheter som omfattas av kraven

1 § Denna förordning gäller Regeringskansliet, domstolarna
och de myndigheter som anges i 22–32 §§ förordningen
(2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Med myndighet avses i denna förordning en myndighet som
enligt första stycket ska tillämpa förordningen.

Tröskelvärden

2 § Kraven enligt 3–7 §§ gäller endast inköp som överstiger
de tröskelvärden som anges i artikel 7 i Europaparlamentets
och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om
samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av
byggentreprenader, varor och tjänster.

Inköp av energieffektiva varor

3 § När en myndighet köper varor som omfattas av en delegerad
akt som antagits enligt Europaparlamentets och rådets
direktiv 2010/30/EU av den 19 maj 2010 om märkning och
standardiserad produktinformation som anger energirelaterade
produkters användning av energi och andra resurser eller ett
relaterat kommissionsgenomförandedirektiv ska myndigheten
köpa de varor som uppfyller kriterierna för den högsta
energieffektivitetsklassen.

Om inköpet avser ett varupaket vilket som helhet omfattas av
en sådan delegerad akt som avses i första stycket, får
myndigheten kräva att den samlade energieffektiviteten ska ha
företräde framför energieffektiviteten hos enskilda varor
inom paketet. Myndigheten ska då köpa det varupaket som
uppfyller kriteriet för den högsta
energieffektivitetsklassen.

4 § När en myndighet köper varor som omfattas av en
genomförandeåtgärd enligt Europaparlamentets och rådets
direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av
en ram för att fastställa krav på ekodesign för
energirelaterade produkter, som har antagits efter den 5
december 2012, ska myndigheten köpa de varor som uppfyller
riktvärdena för energieffektivitet som anges i den
genomförandeåtgärden.

5 § När en myndighet köper kontorsutrustning som omfattas av
rådets beslut 2006/1005/EG av den 18 december 2006 om
ingående av avtalet mellan Amerikas förenta staters regering
och Europeiska gemenskapen om samordning av program för
energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning ska
myndigheten köpa de varor som uppfyller
energieffektivitetskrav som inte är mindre krävande än de som
räknas upp i bilaga C till avtalet som är kopplat till det
beslutet.

6 § När en myndighet köper däck som omfattas av
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1222/2009 av
den 25 november 2009 om märkning av däck vad gäller
drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar, ska
myndigheten köpa däck som uppfyller kriterierna för den
högsta klassificeringen för drivmedelseffektivitet, enligt
bilaga I till den förordningen.

Kravet i första stycket gäller inte om myndigheten av
säkerhetsskäl eller med hänsyn till allmänhälsan väljer att
köpa däck med högsta klassificering för väggrepp på vått
underlag eller klassificering för externt däck- och
vägbanebuller.

Inköp av tjänster

7 § En myndighet ska i sina förfrågningsunderlag eller andra
anbudshandlingar om offentliga tjänstekontrakt kräva att
tjänsteleverantören, när denne köper in nya varor i syfte att
helt eller delvis tillhandahålla tjänsten, endast köper in
varor som uppfyller kraven i 3–6 §§.

Med offentliga tjänstekontrakt avses sådana avtal om tjänster
som omfattas av definitionen i artikel 1.2 d i
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31
mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig
upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster.

Inköp av byggnader eller ingående av hyresavtal

8 § En myndighet som köper en byggnad eller ingår ett
hyresavtal avseende en byggnad eller lokal ska endast köpa
eller ingå hyresavtal avseende byggnader som lägst uppfyller
de krav avseende energihushållning och värmeisolering som
ställs på byggnadsverk enligt 8 kap. 4 § 6 plan- och
bygglagen (2010:900) samt de föreskrifter som meddelats i
anslutning till den paragrafen.

Kraven enligt första stycket gäller inte om syftet med
inköpet är att

a) totalrenovera eller riva byggnaden,

b) sälja byggnaden vidare utan att använda den för eget
syfte, eller

c) bevara byggnaden som en byggnad med officiellt skydd som
del av en utvald miljö, eller på grund av dess särskilda
arkitektoniska eller historiska värde.

Generella undantag

9 § En myndighet får undanta inköp och ingående av avtal från
kraven i 3–8 §§. Undantag får göras om myndigheten inför
inköpet bedömer att ett inköp av sådana byggnader, varor och
tjänster eller ingående av hyresavtal avseende byggnader och
lokaler inte är förenligt med

a) kostnadseffektivitet,

b) ekonomisk genomförbarhet,

c) hållbarhet i vidare bemärkelse,

d) teknisk lämplighet, eller

e) tillräcklig konkurrens.

Med kostnadseffektivitet avses lönsamhet för myndigheten med
hänsyn till varans eller byggnadens energiförbrukning i ett
livscykelperspektiv.

Undantag för Sveriges försvar

10 § Kraven i 3–8 §§ gäller endast i den utsträckning som
deras tillämpning inte kommer i konflikt med det militära
försvarets natur och huvudsakliga syfte.

Bestämmelserna ska inte tillämpas på avtal om leverans av
militär utrustning enligt definitionen i Europaparlamentets
och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009 om
samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt
för byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande
myndigheter och enheter på försvars- och säkerhetsområdet.

Uppföljning

11 § /Upphör att gälla U:2015-07-06/
Bestämmelser om rapportering och uppföljning finns i 20 §
förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga
myndigheter och i bilagan till den förordningen.

11 § /Träder i kraft I:2015-07-06/
Bestämmelser om rapportering och uppföljning finns i 20
och 20 a §§ förordningen (2009:907) om miljöledning i
statliga myndigheter och i bilagan till den förordningen.
Förordning (2015:230).