Lag (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna

SFS nr
2014:484
Departement/myndighet
Finansdepartementet SFÖ
Utfärdad
2014-06-05
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:992

Inledande bestämmelse

1 § För Riksbankens övervakning av och Finansinspektionens
tillsyn över finansmarknaderna ska det hos Statistiska
centralbyrån finnas en särskild samling uppgifter som genom
automatiserad behandling används för de ändamål som anges i
2 § (databas för övervakning av och tillsyn över
finansmarknaderna).

Ändamål

2 § Uppgifter får behandlas i databasen för sammanställning
och analys av information som behövs i

1. Riksbankens verksamhet för att främja ett säkert och
effektivt betalningsväsende,

2. Finansinspektionens verksamhet för tillsyn över
finansiella marknader och företag, samt

3. Riksbankens, Finansinspektionens och Statistiska
centralbyråns verksamheter för framställning av statistik.

Databasens innehåll

3 § I databasen får sådana uppgifter behandlas som har
samlats in med stöd av

1. 6 kap. 9 § första och andra styckena lagen (1988:1385) om
Sveriges riksbank,

2. 10 kap. 2 § första stycket lagen (2004:46) om
värdepappersfonder,

3. 13 kap. 3 § lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse,

4. 7 kap. 4 § första stycket lagen (2005:405) om
försäkringsförmedling,

5. 5 kap. 10 och 11 §§ lagen (2006:531) om särskild tillsyn
över finansiella konglomerat,

6. 23 kap. 2 § första stycket lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden,

7. 8 kap. 2 § lagen (2010:751) om betaltjänster,

8. 14 kap. 5 § försäkringsrörelselagen (2010:2043),

9. 5 kap. 2 § lagen (2011:755) om elektroniska pengar,

10. 13 kap. 6 § första stycket lagen (2013:561) om förvaltare
av alternativa investeringsfonder,

11. 6 kap. 1 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över
kreditinstitut och värdepappersbolag, och

12. artiklarna 99–101, 394, 415, 416, 430 och 451 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av
den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och
värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr
648/2012. Lag (2014:992).

4 § Uppgifter som avses i 3 § 1–11 får behandlas i databasen
endast om de har samlats in med stöd av föreskrifter om
periodisk rapportering.

5 § Personuppgifter får inte behandlas i databasen. Med
personuppgifter avses detsamma som i personuppgiftslagen
(1998:204).

Direktåtkomst

6 § Riksbanken ska ha direktåtkomst till uppgifterna i
databasen i bankens verksamhet för att främja ett säkert och
effektivt betalningsväsende samt i bankens verksamhet för
framställning av statistik.

7 § Finansinspektionen ska ha direktåtkomst till uppgifterna
i databasen i inspektionens verksamhet för tillsyn över
finansiella marknader och företag samt i inspektionens
verksamhet för framställning av statistik.

Kostnader

8 § Riksbanken ska svara för den del av Statistiska
centralbyråns kostnader som föranleds av att uppgifter som
avses i 3 § 1 lämnas till Statistiska centralbyrån i stället
för till Riksbanken.