Tillkännagivande (2014:5) om tröskelvärden vid offentlig upphandling

SFS nr
2014:5
Departement/myndighet
Finansdepartementet UR
Utfärdad
2014-01-16

Vid tillämpning av lagen (2007:1091) om offentlig
upphandling, lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena
vatten, energi, transporter och posttjänster och lagen
(2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
gäller följande tröskelvärden i euro och svenska kronor
enligt

1. Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den
31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på
områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, senast
ändrat genom kommissionens förordning (EU) nr 1336/2013 av
den 13 december 2013 om ändring av Europaparlamentets och
rådets direktiv 2004/17/EG, 2004/18/EG och 2009/81/EG vad
gäller de tröskelvärden som ska tillämpas vid
upphandlingsförfaranden,

2. Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den
31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig
upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster, senast
ändrat genom kommissionens förordning (EU) nr 1336/2013,

3. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den
13 juli 2009 om samordning av förfarandena vid tilldelning av
vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av
upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och
säkerhetsområdet och om ändring av direktiven 2004/17/EG och
2004/18/EG, senast ändrat genom kommissionens förordning (EU)
nr 1336/2013, och

4. kommissionens meddelande (2013/C 366/01) om motvärden till
tröskelvärdena i Europaparlamentets och rådets direktiv
2004/17/EG, 2004/18/EG och 2009/81/EG.

Upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig
upphandling

Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av

– 3 kap. 1 § första stycket 1 a och 1 b och 14 kap. 2 §
första stycket 1:

134 000 euro 1 169 378 kronor

– 3 kap. 1 § första stycket 2 och andra stycket, 3 kap. 2 §
första stycket 2 och 14 kap. 2 § första stycket 2 a och 2 b:

207 000 euro 1 806 427 kronor

– 3 kap. 1 § första stycket 3, 3 kap. 2 § första stycket 1,
13 kap. 1 § första stycket och 13 kap. 5 § första stycket:

5 186 000 euro 45 256 666 kronor

Upphandling enligt lagen (2007:1092) om upphandling inom
områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av

– 3 kap. 1 § första stycket 1 och 13 kap. 2 § första
stycket:

414 000 euro 3 612 854 kronor

– 3 kap. 1 § första stycket 2:

5 186 000 euro 45 256 666 kronor

Upphandling enligt lagen (2011:1029) om upphandling på
försvars- och säkerhetsområdet

Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av

– 3 kap. 1 § första stycket 1:

414 000 euro 3 612 854 kronor

– 3 kap. 1 § första stycket 2:

5 186 000 euro 45 256 666 kronor