Förordning (2014:508) om uppgiftsskyldighet enligt EU:s förordning om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag

SFS nr
2014:508
Departement/myndighet
Finansdepartementet B
Utfärdad
2014-06-05

1 § Finansinspektionen får meddela föreskrifter om att vissa
uppgifter som enligt artiklarna 99–101, 394, 415, 416, 430
och 451 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för
kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av
förordning (EU) nr 648/2012 ska rapporteras till den behöriga
myndigheten i Sverige i stället ska lämnas till Statistiska
centralbyrån.

2 § Innan Finansinspektionen meddelar föreskrifter med stöd
av 1 § ska inspektionen ge Riksbanken och Statistiska
centralbyrån tillfälle att yttra sig.