Svavelförordning (2014:509)

SFS nr
2014:509
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2014-06-05

1 § Denna förordning är meddelad med stöd av

– 14 kap. 8 § miljöbalken i fråga om 13–31, 34 och 36 §§,

– 14 kap. 19 § miljöbalken i fråga om 32–35 §§,

– 26 kap. 22 a § miljöbalken i fråga om 34 §,

– 8 kap. 7 och 11 §§ regeringsformen i fråga om övriga
bestämmelser.

Uttryck i förordningen

2 § Med ASTM D86-metoden avses i denna förordning den metod
som fastställts av American Society for Testing and Materials
i 1976 års upplaga av standarddefinitioner och
specifikationer för petroleumprodukter och smörjmedel.

3 § I denna förordning avses med

marint bränsle: varje petroleumbaserat flytande bränsle som
används eller som är avsett att användas ombord på ett
fartyg,

marin dieselolja: varje marint bränsle som i fråga om annat
än svavelhalt är av DMB-kvalitet enligt Internationella
standardiseringsorganisationens standard ISO 8217, tabell I,
och

marint dieselbränsle: varje marint bränsle som i fråga om
annat än svavelhalt är av DMX-, DMA- eller DMZ-kvalitet
enligt Internationella standardiseringsorganisationens
standard ISO 8217, tabell I.

4 § Med dieselbränsle avses i denna förordning varje
petroleumbaserat flytande bränsle, med undantag för marina
bränslen, som

1. omfattas av något av numren 2710 19 25, 2710 19 29, 2710
19 47, 2710 19 48, 2710 20 17 eller 2710 20 19 i Kombinerade
nomenklaturen (KN-nummer) enligt rådets förordning (EEG) nr
2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och
statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan, eller

2. till mindre än 65 volymprocent (inklusive förluster)
destillerar vid 250 grader Celsius och till minst 85
volymprocent (inklusive förluster) destillerar vid 350 grader
Celsius, allt enligt ASTM D86-metoden.

5 § Med tung eldningsolja avses i denna förordning varje
petroleumbaserat flytande bränsle, med undantag för marina
bränslen, som

1. omfattas av något av numren 2710 19 51–2710 19 68, 2710 20
31, 2710 20 35 eller 2710 20 39 i Kombinerade nomenklaturen
(KN-nummer) enligt förordning (EEG) nr 2658/87, eller

2. inte är dieselbränsle men

a) som på grund av sin destillationsgräns tillhör kategorin
tunga oljor avsedda för användning som bränsle och till
mindre än 65 volymprocent (inklusive förluster) destillerar
vid 250 grader Celsius enligt ASTM D86-metoden, eller

b) vars destillation inte kan fastställas med ASTM
D86-metoden.

6 § Med bunkerleverantör avses i denna förordning den som
yrkesmässigt levererar ett marint bränsle till fartyg.

7 § Med Östersjöområdet avses i denna förordning allt
vattenområde i den egentliga Östersjön, Bottniska viken och
Finska viken samt inloppet till Östersjön upp till
latitudparallellen genom Skagen i Skagerrak vid 57 grader
44,8 minuter nordlig bredd.

8 § Med Nordsjöområdet avses i denna förordning allt
vattenområde i den egentliga Nordsjön begränsat i norr vid 62
grader nordlig bredd, i väster vid 4 grader västlig längd, i
öster av latitudparallellen genom Skagen i Skagerrak vid 57
grader 44,8 minuter nordlig bredd samt i söder av Engelska
kanalen vid 5 grader västlig längd och 48 grader 30 minuter
nordlig bredd.

9 § Med Nordamerikaområdena avses i denna förordning allt
vattenområde

1. i det egentliga Stilla havet utanför Amerikas förenta
staters och Kanadas kuster begränsat av de räta (geodetiska)
linjerna mellan de punkter vars koordinater anges i bilaga 1,

2. i den egentliga Atlanten utanför Amerikas förenta staters,
Kanadas och Frankrikes kuster (Saint-Pierre-et-Miquelon) samt
i Mexikanska golfen utanför Amerikas förenta staters kust
begränsat av de räta (geodetiska) linjerna mellan de punkter
vars koordinater anges i bilaga 2, och

3. utanför de Hawaiiska öarna Hawaiis, Mauis, Oahus,
Molokais, Niihaus, Kauais, Lanais och Kahoolawes kuster
begränsat av de räta (geodetiska) linjerna mellan de punkter
vars koordinater anges i bilaga 3.

10 § Med metod för att minska utsläpp avses i denna
förordning användning av en utrustning, ett material, en
anordning eller en apparat som ansluts i ett fartyg eller
användning av någon annan metod för att uppfylla
utsläppskraven i denna förordning, om metoden är genomförbar
och kan verifieras och kvantifieras.

Förordningens tillämpningsområde

11 § Denna förordning gäller för alla bränslen som innehåller
svavel.

Förordningen gäller dock inte för ett dieselbränsle som
omfattas av nummer 2710 19 41 eller 2710 19 25 i Kombinerade
nomenklaturen (KN-nummer) enligt förordning (EEG) 2658/87, i
lydelsen enligt kommissionens förordning (EG) nr 2031/2001,
och är avsett att användas i

1. fordon som avses i

a) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007
av den 20 juni 2007 om typgodkännande av motorfordon med
avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta
nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till
information om reparation och underhåll av fordon, eller

b) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 595/2009
av den 18 juni 2009 om typgodkännande av motorfordon och
motorer vad gäller utsläpp från tunga fordon (Euro 6) och om
tillgång till information om reparation och underhåll av
fordon samt om ändring av förordning (EG) nr 715/2007 och
direktiv 2007/46/EG och om upphävande av direktiven
80/1269/EEG, 2005/55/EG och 2005/78/EG, eller

2. mobila maskiner som avses i Europaparlamentets och rådets
direktiv 97/68/EG av den 16 december 1997 om tillnärmning av
medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas-
och partikelformiga föroreningar från förbränningsmotorer som
skall monteras i mobila maskiner som inte är avsedda att
användas för transporter på väg, i lydelsen enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/46/EU.

Bestämmelser om dieselbränslen finns i 7–10 §§
drivmedelslagen (2011:319) och i drivmedelsförordningen
(2011:346).

12 § I fråga om fartygs drift gäller denna förordning endast
för bränslen som avses i 3 §.

Saluföring, överlåtelse och användning av svavelhaltiga
bränslen som inte är marina bränslen

13 § Ett dieselbränsle får saluföras, överlåtas eller
användas endast om svavelhalten i oljan inte överstiger 0,10
viktprocent.

14 § En tung eldningsolja med högre svavelhalt än 0,80
viktprocent eller ett annat bränsle som innehåller svavel får
inte förbrännas, om förbränningen medför att svavelföreningar
släpps ut i luften i en mängd som motsvarar mer än 0,19 gram
svavel per megajoule bränsle.

15 § Vid förbränning av svavelhaltigt bränsle i en
industrianläggning eller energiproduktionsanläggning får
utsläppen i luften av svavelföreningar motsvara högst 0,10
gram svavel per megajoule bränsle eller, om de totala årliga
utsläppen från anläggningen överstiger 400 ton svavel, högst
0,05 gram svavel per megajoule bränsle, allt räknat som
årsmedelvärde.

Vid tillämpningen av första stycket ska samtliga
produktionsenheter inom ett fjärrvärmenät, ett kraftverk
eller en industrianläggning anses tillhöra samma anläggning,
om verksamheten bedrivs av en och samma juridiska eller
fysiska person. Hänsyn ska inte tas till utsläpp från soda-
eller lutpannor.

16 § I koleldade förbränningsanläggningar som första gången
tagits i bruk efter utgången av juni 1988 får kol inte
förbrännas, om förbränningen medför att svavelföreningar
släpps ut i luften i en mängd som motsvarar mer än 0,05 gram
svavel per megajoule bränsle, räknat som årsmedelvärde.

Saluföring, överlåtelse och användning av marina bränslen

17 § Ett marint dieselbränsle får saluföras eller överlåtas
endast om svavelhalten i oljan inte överstiger 0,10
viktprocent.

18 § En marin dieselolja får saluföras eller överlåtas endast
om svavelhalten i oljan inte överstiger 1,50 viktprocent.

19 § Ett marint bränsle får levereras till ett fartyg som
avses i 34 § endast om bränslet överensstämmer med det som
anges i bunkerspecifikationen enligt samma paragraf.

20 § Ett marint bränsle med en svavelhalt som överstiger 0,10
viktprocent får inte användas i svenskt inre vatten,
Östersjöområdet, Nordsjöområdet och Nordamerikaområdena.

21 § Ett marint bränsle med en svavelhalt som överstiger 0,10
viktprocent får inte användas i fartyg i hamn inom Europeiska
unionen.

Första stycket gäller inte

1. under tid då fartyget i enlighet med en offentliggjord
tidtabell ligger vid kaj i mindre än två timmar, eller

2. under den tid som behövs för att genomföra nödvändig
omkoppling mellan bränsletyper så snart som möjligt efter
ankomsten till kaj och så sent som möjligt före avresan, om
tidpunkterna för omkoppling anges i fartygets loggbok.

Undantagen i andra stycket 1 och 2 gäller inte i de
vattenområden som avses i 20 §.

22 § För att minska utsläppen av marina bränslen från fartyg
som ligger vid kaj ska fartygets befälhavare sträva efter att
det i fartyget används el som genereras på land.

23 § I andra vattenområden än de som avses i 20 och 21 §§ får
ett marint bränsle inte användas

1. till och med den 31 december 2019

a) i passagerarfartyg i reguljär trafik till eller från en
hamn inom Europeiska unionen, om bränslets svavelhalt
överstiger 1,50 viktprocent, eller

b) i fråga om annan användning, om bränslets svavelhalt
överstiger 3,50 viktprocent, och

2. från och med den 1 januari 2020, om bränslets svavelhalt
överstiger 0,50 viktprocent.

Metoder för att minska utsläpp

24 § Trots 20, 21 och 23 §§ får det bränsle som används ha en
högre svavelhalt, om det i fartyget används en metod för att
minska utsläppen så att svaveldioxidutsläppen kontinuerligt
inte blir större än vad som hade blivit fallet med den
angivna högsta tillåtna svavelhalten. Inom Europeiska
unionens territorium får bränslets svavelhalt överstiga 3,50
viktprocent endast om metoden utgörs av ett
avgasreningssystem som innebär att rökgasen tvättas i ett
slutet system.

25 § För jämförelse av svaveldioxidutsläppens storlek enligt
24 § ska användning av petroleumbaserade destillat eller
tjock eldningsolja med

1. svavelhalten 3,50 viktprocent anses motsvara halten 0,1517
promille (151,7 ppm) svaveldioxid per volymprocent koldioxid
i den utsläppta rökgasen,

2. svavelhalten 1,50 viktprocent anses motsvara halten 0,0650
promille (65,0 ppm) svaveldioxid per volymprocent koldioxid i
den utsläppta rökgasen,

3. svavelhalten 1,00 viktprocent anses motsvara halten 0,0433
promille (43,3 ppm) svaveldioxid per volymprocent koldioxid i
den utsläppta rökgasen,

4. svavelhalten 0,50 viktprocent anses motsvara halten 0,0217
promille (21,7 ppm) svaveldioxid per volymprocent koldioxid i
den utsläppta rökgasen, och

5. svavelhalten 0,10 viktprocent anses motsvara halten 0,0043
promille (4,3 ppm) svaveldioxid per volymprocent koldioxid i
den utsläppta rökgasen.

När koldioxidkoncentrationen reduceras i en
avgasreningsutrustning får koldioxidkoncentrationen mätas vid
avgasreningsutrustningens intag, om det kan visas att denna
metod ger ett korrekt resultat i fråga om
svaveldioxidutsläppens storlek.

26 § När en blandning av marint bränsle och avkokningsgas
används som metod för att minska utsläpp, ska metoden bidra
till att svaveldioxidutsläppen kontinuerligt inte blir större
än vad som hade blivit fallet med den angivna högsta tillåtna
svavelhalten.

Vid bedömningen av om blandningen uppfyller kravet i första
stycket ska en beräkning göras av värden som gäller
förbrukning av blandningen när fartyget ligger i hamn.
Beräkningen ska göras genom att bestämma

1. gasförbrukningen, som är vikten i kilogram av den
avkokningsgas som förbrukas,

2. marinbränsleförbrukningen, som är vikten i kilogram av det
marina bränsle som förbrukas,

3. blandningsvärdet, som är förhållandet mellan
avkokningsgasen och det marina bränslet och beräknas genom
att gasförbrukningen divideras med marinbränsleförbrukningen,
och

4. jämförelsevärdet, som beräknas genom att det marina
bränslets svavelhalt i viktprocent multipliceras med 8,6 och
multiplikationens resultat minskas med 0,816.

Blandningen ska anses uppfylla kravet i första stycket om
blandningsvärdet är större än eller lika med
jämförelsevärdet.

27 § När ett avgasreningssystem används som innebär att
rökgasen tvättas, får tvättvattnet släppas ut i havet endast
om det kan visas att tvättvattnet inte har någon betydande
effekt på och inte utgör någon risk för människors hälsa
eller miljön. Detta gäller även utsläpp i havet som görs i
skyddade hamnar eller flodmynningar.

Undantag och dispenser

28 § Förbuden i 13, 17–21 och 23 §§ gäller inte

1. bränslen avsedda för forskning, testning eller förädling,

2. bränslen som används på fartyg som ägs eller brukas av
Försvarsmakten eller av en främmande stats stridskrafter,
eller

3. bränsleanvändning som är nödvändig

a) med hänsyn till ett fartygs säkerhet,

b) för att rädda människoliv till sjöss, eller

c) på grund av skada på fartyget eller dess utrustning.

Första stycket 3 får tillämpas endast om rimliga åtgärder
vidtas för att förhindra eller minimera utsläpp som härrör
från bränslet och åtgärder vidtas snarast möjligt för att
reparera den skada som gjort bränsleanvändningen nödvändig.
Första stycket 3 får inte tillämpas om fartygets ägare eller
befälhavare uppsåtligen eller genom vårdslöshet orsakade den
skada som gjort bränsleanvändningen nödvändig.

29 § Förbuden i 20, 21 och 23 §§ gäller inte, om det kan
visas att

1. fartygets befälhavare har vidtagit alla rimliga åtgärder
för att få tag på föreskrivet marint bränsle men inte kunnat
göra det utan att avvika från sin planerade rutt eller
försenas oskäligt,

2. de åtgärder som har vidtagits enligt 1 är dokumenterade,
och

3. fartygets flaggstat och den behöriga myndigheten i
destinationshamnens stat har underrättats om de förhållanden
som avses i 1.

30 § Om det finns särskilda skäl, får länsstyrelsen i det
enskilda fallet ge dispens från 15 §.

31 § I fråga om försök med nya metoder för att minska utsläpp
från fartyg får Transportstyrelsen i det enskilda fallet ge
dispens från förbuden i 17–21 och 23 §§ om en sådan dispens
är förenlig med rådets direktiv 1999/32/EG av den 26 april
1999 om att minska svavelhalten i vissa flytande bränslen och
om ändring av direktiv 93/12/EEG, i lydelsen enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/33/EU.

Om en behörig myndighet i ett annat land i Europeiska unionen
har gett ett motsvarande godkännande för försök med nya
metoder för att minska utsläpp från fartyg, får ett marint
bränsle användas i enlighet med godkännandet trots förbuden i
17–21 och 23 §§.

Skyldigheter vid leverans av svavelhaltiga bränslen

32 § Den som säljer ett svavelhaltigt bränsle ska när avtalet
ingås uppge svavelhalten i bränslet för köparen, om det inte
är uppenbart att svavelhalten är lägre än den som anges i
14 §.

33 § Den som säljer ett svavelhaltigt bränsle eller till
Sverige för in ett sådant bränsle för eget bruk ska inom tre
månader från överlåtelsen eller införseln lämna skriftlig
uppgift om överlåtelsen eller införseln till länsstyrelsen i
det län där bränslet ska förbrännas, om svavelhalten i
bränslet är så hög att förbränning utan svavelavskiljning
inte är tillåten enligt 14 §.

34 § En bunkerleverantör som levererar ett marint bränsle
till ett fartyg med en bruttodräktighet över 400 och som
måste omfattas av ett internationellt certifikat till
förhindrande av luftförorening (IAPP-certifikat) ska

1. se till att en bunkerspecifikation och ett representativt
förseglat prov på bränslet lämnas till fartygets befälhavare
eller befälhavarens representant när bränslet levereras till
fartyget,

2. se till att bunkerspecifikationen är avfattad på engelska
och innehåller uppgift om

a) det mottagande fartygets namn och det unika
identitetsnummer som tilldelats fartyget av Förenta
nationernas internationella sjöfartsorganisation
(IMO-nummer),

b) namnet på den hamn där leveransen sker,

c) det datum då leveransen påbörjades,

d) det levererade bränslets beteckning,

e) den levererade kvantiteten angiven i kubikmeter,

f) det levererade bränslets densitet vid 15 grader Celsius
uttryckt i kilogram per kubikmeter, och

g) det levererade bränslets svavelhalt,

3. se till att det till bunkerspecifikationen finns ett intyg
om att det levererade bränslet överensstämmer med de krav som
följer av föreskrifter meddelade med stöd av 1 kap. 2 §
förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från
fartyg,

4. se till att intyget är gjort av bunkerleverantören, av en
bränsleleverantör som bränslet härrör från eller av den som
någon av dessa har utsett att för sin räkning göra ett sådant
intyg, och

5. behålla en kopia av bunkerspecifikationen i minst tre
år.

35 § Befälhavaren på ett fartyg som tar emot en leverans
som avses i 34 § ska se till att den bunkerspecifikation och
det prov som enligt 34 § lämnas vid leveransen tas emot och
att provet bekräftas genom att dess försegling eller
emballage förses med en signatur av befälhavaren eller av den
som befälhavaren har utsett att för sin räkning bekräfta ett
sådant prov.

Befälhavaren ska se till att provet finns i behåll på
fartyget eller annars lätt tillgängligt för tillsyn tills det
bränsle som provet avser huvudsakligen har förbrukats, dock i
minst tolv månader från den dag bränslet levererades.

Register över bunkerleverantörer

36 § En bunkerleverantör som i sin verksamhet levererar
bränsle till ett fartyg som avses i 34 § ska anmäla till
Kemikalieinspektionen att bunkerleverantören bedriver sådan
bunkringsverksamhet.

37 § Kemikalieinspektionen ska föra ett register över de
bunkerleverantörer som anmälts enligt 36 §.

Bemyndigande att meddela föreskrifter

38 § Naturvårdsverket får i fråga om svavelhalten i bränsle
meddela ytterligare föreskrifter om uppgiftsskyldighet enligt
14 kap. 19 § 2 miljöbalken.

Tillsyn och rapportering

39 § Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och
i miljötillsynsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det
operativa tillsynsansvar som hör samman med denna förordning
finns i 2 kap. 21, 27 och 29–32 §§ miljötillsynsförordningen.

40 § Vid tillsyn över att denna förordning följs ska
myndigheterna utföra prov och analyser på ett sådant sätt som
krävs enligt artikel 6 i direktiv 1999/32/EG.

41 § Vid tillsyn över att en metod för att minska utsläpp
uppfyller kravet i 25 § ska tillsynsmyndigheten, i fråga om
fartyg som för en EU-medlemsstats flagg, godta de
utrustningar och andra tekniska metoder som

1. avses i punkt A.2/2.4 i bilaga A.2 till rådets direktiv
96/98/EG av den 20 december 1996 om marin utrustning, i
lydelsen enligt kommissionens direktiv 2012/32/EU, eller

2. har godkänts av Europeiska kommissionens kommitté för
sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg
(COSS).

42 § Om Transportstyrelsen får kännedom om att en
bunkerleverantör av marint bränsle eller någon annan som
säljer marint bränsle inte har följt denna förordning eller
en föreskrift som har meddelats med stöd av förordningen, ska
Transportstyrelsen rapportera detta till
Kemikalieinspektionen.

43 § Kemikalieinspektionen ska svara för sådan rapportering
till Europeiska kommissionen som krävs enligt artikel 4a.5a i
direktiv 1999/32/EG.

44 § Transportstyrelsen ska svara för sådan rapportering till
Europeiska kommissionen som krävs enligt artiklarna 4a.5b.b
och 7.1 i direktiv 1999/32/EG.

Avgifter

45 § Bestämmelser om avgifter finns i förordningen (1998:940)
om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Överklagande

46 § I 19 kap. 1 § miljöbalken finns bestämmelser om
överklagande.

Straff och förverkande

47 § I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och
förverkande.

Övergångsbestämmelser

2014:509

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1998:946) om
svavelhaltigt bränsle.

3. För tiden före den 1 januari 2015 får svavelhalten trots
20 och 21 §§ uppgå till 1,00 viktprocent.

Bilaga 1

Koordinater för begränsning av Nordamerikaområdet i Stilla
havet utanför Amerikas förenta staters och Kanadas kuster

För varje punkt anges koordinaterna enligt exemplet latitud
32º 32′ 10″ N. som betyder 32 grader 32 minuter 10 sekunder
nordlig bredd och exemplet longitud 117º 06′ 11″ V. som
betyder 117 grader 6 minuter 11 sekunder västlig längd.

Punkt Latitud Longitud

1 32º 32′ 10″ N. 117º 06′ 11″ V.

2 32º 32′ 04″ N. 117º 07′ 29″ V.

3 32º 31′ 39″ N. 117º 14′ 20″ V.

4 32º 33′ 13″ N. 117º 15′ 50″ V.

5 32º 34′ 21″ N. 117º 22′ 01″ V.

6 32º 35′ 23″ N. 117º 27′ 53″ V.

7 32º 37′ 38″ N. 117º 49′ 34″ V.

8 31º 07′ 59″ N. 118º 36′ 21″ V.

9 30º 33′ 25″ N. 121º 47′ 29″ V.

10 31º 46′ 11″ N. 123º 17′ 22″ V.

11 32º 21′ 58″ N. 123º 50′ 44″ V.

12 32º 56′ 39″ N. 124º 11′ 47″ V.

13 33º 40′ 12″ N. 124º 27′ 15″ V.

14 34º 31′ 28″ N. 125º 16′ 52″ V.

15 35º 14′ 38″ N. 125º 43′ 23″ V.

16 35º 43′ 60″ N. 126º 18′ 53″ V.

17 36º 16′ 25″ N. 126º 45′ 30″ V.

18 37º 01′ 35″ N. 127º 07′ 18″ V.

19 37º 45′ 39″ N. 127º 38′ 02″ V.

20 38º 25′ 08″ N. 127º 52′ 60″ V.

21 39º 25′ 05″ N. 128º 31′ 23″ V.

22 40º 18′ 47″ N. 128º 45′ 46″ V.

23 41º 13′ 39″ N. 128º 40′ 22″ V.

24 42º 12′ 49″ N. 129º 00′ 38″ V.

25 42º 47′ 34″ N. 129º 05′ 42″ V.

26 43º 26′ 22″ N. 129º 01′ 26″ V.

27 44º 24′ 43″ N. 128º 41′ 23″ V.

28 45º 30′ 43″ N. 128º 40′ 02″ V.

29 46º 11′ 01″ N. 128º 49′ 01″ V.

30 46º 33′ 55″ N. 129º 04′ 29″ V.

31 47º 39′ 55″ N. 131º 15′ 41″ V.

32 48º 32′ 32″ N. 132º 41′ 00″ V.

33 48º 57′ 47″ N. 133º 14′ 47″ V.

34 49º 22′ 39″ N. 134º 15′ 51″ V.

35 50º 01′ 52″ N. 135º 19′ 01″ V.

36 51º 03′ 18″ N. 136º 45′ 45″ V.

37 51º 54′ 04″ N. 137º 41′ 54″ V.

38 52º 45′ 12″ N. 138º 20′ 14″ V.

39 53º 29′ 20″ N. 138º 40′ 36″ V.

40 53º 40′ 39″ N. 138º 48′ 53″ V.

41 54º 13′ 45″ N. 139º 32′ 38″ V.

42 54º 39′ 25″ N. 139º 56′ 19″ V.

43 55º 20′ 18″ N. 140º 55′ 45″ V.

44 56º 07′ 12″ N. 141º 36′ 18″ V.

45 56º 28′ 32″ N. 142º 17′ 19″ V.

46 56º 37′ 19″ N. 142º 48′ 57″ V.

47 58º 51′ 04″ N. 153º 15′ 03″ V.

Bilaga 2

Koordinater för begränsning av Nordamerikaområdet i Atlanten
utanför Amerikas förenta staters, Kanadas och Frankrikes
kuster

För varje punkt anges koordinaterna enligt exemplet latitud
60º 00′ 00″ N. som betyder 60 grader 0 minuter 0 sekunder
nordlig bredd och exemplet longitud 64º 09′ 36″ V. som
betyder 64 grader 9 minuter 36 sekunder västlig längd.

Punkt Latitud Longitud

1 60º 00′ 00″ N. 64º 09′ 36″ V.

2 60º 00′ 00″ N. 56º 43′ 00″ V.

3 58º 54′ 01″ N. 55º 38′ 05″ V.

4 57º 50′ 52″ N. 55º 03′ 47″ V.

5 57º 35′ 13″ N. 54º 00′ 59″ V.

6 57º 14′ 20″ N. 53º 07′ 58″ V.

7 56º 48′ 09″ N. 52º 23′ 29″ V.

8 56º 18′ 13″ N. 51º 49′ 42″ V.

9 54º 23′ 21″ N. 50º 17′ 44″ V.

10 53º 44′ 54″ N. 50º 07′ 17″ V.

11 53º 04′ 59″ N. 50º 10′ 05″ V.

12 52º 20′ 06″ N. 49º 57′ 09″ V.

13 51º 34′ 20″ N. 48º 52′ 45″ V.

14 50º 40′ 15″ N. 48º 16′ 04″ V.

15 50º 02′ 28″ N. 48º 07′ 03″ V.

16 49º 24′ 03″ N. 48º 09′ 35″ V.

17 48º 39′ 22″ N. 47º 55′ 17″ V.

18 47º 24′ 25″ N. 47º 46′ 56″ V.

19 46º 35′ 12″ N. 48º 00′ 54″ V.

20 45º 19′ 45″ N. 48º 43′ 28″ V.

21 44º 43′ 38″ N. 49º 16′ 50″ V.

22 44º 16′ 38″ N. 49º 51′ 23″ V.

23 43º 53′ 15″ N. 50º 34′ 01″ V.

24 43º 36′ 06″ N. 51º 20′ 41″ V.

25 43º 23′ 59″ N. 52º 17′ 22″ V.

26 43º 19′ 50″ N. 53º 20′ 13″ V.

27 43º 21′ 14″ N. 54º 09′ 20″ V.

28 43º 29′ 41″ N. 55º 07′ 41″ V.

29 42º 40′ 12″ N. 55º 31′ 44″ V.

30 41º 58′ 19″ N. 56º 09′ 34″ V.

31 41º 20′ 21″ N. 57º 05′ 13″ V.

32 40º 55′ 34″ N. 58º 02′ 55″ V.

33 40º 41′ 38″ N. 59º 05′ 18″ V.

34 40º 38′ 33″ N. 60º 12′ 20″ V.

35 40º 45′ 46″ N. 61º 14′ 03″ V.

36 41º 04′ 52″ N. 62º 17′ 49″ V.

37 40º 36′ 55″ N. 63º 10′ 49″ V.

38 40º 17′ 32″ N. 64º 08′ 37″ V.

39 40º 07′ 46″ N. 64º 59′ 31″ V.

40 40º 05′ 44″ N. 65º 53′ 07″ V.

41 39º 58′ 05″ N. 65º 59′ 51″ V.

42 39º 28′ 24″ N. 66º 21′ 14″ V.

43 39º 01′ 54″ N. 66º 48′ 33″ V.

44 38º 39′ 16″ N. 67º 20′ 59″ V.

45 38º 19′ 20″ N. 68º 02′ 01″ V.

46 38º 05′ 29″ N. 68º 46′ 55″ V.

47 37º 58′ 14″ N. 69º 34′ 07″ V.

48 37º 57′ 47″ N. 70º 24′ 09″ V.

49 37º 52′ 46″ N. 70º 37′ 50″ V.

50 37º 18′ 37″ N. 71º 08′ 33″ V.

51 36º 32′ 25″ N. 71º 33′ 59″ V.

52 35º 34′ 58″ N. 71º 26′ 02″ V.

53 34º 33′ 10″ N. 71º 37′ 04″ V.

54 33º 54′ 49″ N. 71º 52′ 35″ V.

55 33º 19′ 23″ N. 72º 17′ 12″ V.

56 32º 45′ 31″ N. 72º 54′ 05″ V.

57 31º 55′ 13″ N. 74º 12′ 02″ V.

58 31º 27′ 14″ N. 75º 15′ 20″ V.

59 31º 03′ 16″ N. 75º 51′ 18″ V.

60 30º 45′ 42″ N. 76º 31′ 38″ V.

61 30º 12′ 48″ N. 77º 18′ 29″ V.

62 29º 25′ 17″ N. 76º 56′ 42″ V.

63 28º 36′ 59″ N. 76º 47′ 60″ V.

64 28º 17′ 13″ N. 76º 40′ 10″ V.

65 28º 17′ 12″ N. 79º 11′ 23″ V.

66 27º 52′ 56″ N. 79º 28′ 35″ V.

67 27º 26′ 01″ N. 79º 31′ 38″ V.

68 27º 16′ 13″ N. 79º 34′ 18″ V.

69 27º 11′ 54″ N. 79º 34′ 56″ V.

70 27º 05′ 59″ N. 79º 35′ 19″ V.

71 27º 00′ 28″ N. 79º 35′ 17″ V.

72 26º 55′ 16″ N. 79º 34′ 39″ V.

73 26º 53′ 58″ N. 79º 34′ 27″ V.

74 26º 45′ 46″ N. 79º 32′ 41″ V.

75 26º 44′ 30″ N. 79º 32′ 23″ V.

76 26º 43′ 40″ N. 79º 32′ 20″ V.

77 26º 41′ 12″ N. 79º 32′ 01″ V.

78 26º 38′ 13″ N. 79º 31′ 32″ V.

79 26º 36′ 30″ N. 79º 31′ 06″ V.

80 26º 35′ 21″ N. 79º 30′ 50″ V.

81 26º 34′ 51″ N. 79º 30′ 46″ V.

82 26º 34′ 11″ N. 79º 30′ 38″ V.

83 26º 31′ 12″ N. 79º 30′ 15″ V.

84 26º 29′ 05″ N. 79º 29′ 53″ V.

85 26º 25′ 31″ N. 79º 29′ 58″ V.

86 26º 23′ 29″ N. 79º 29′ 55″ V.

87 26º 23′ 21″ N. 79º 29′ 54″ V.

88 26º 18′ 57″ N. 79º 31′ 55″ V.

89 26º 15′ 26″ N. 79º 33′ 17″ V.

90 26º 15′ 13″ N. 79º 33′ 23″ V.

91 26º 08′ 09″ N. 79º 35′ 53″ V.

92 26º 07′ 47″ N. 79º 36′ 09″ V.

93 26º 06′ 59″ N. 79º 36′ 35″ V.

94 26º 02′ 52″ N. 79º 38′ 22″ V.

95 25º 59′ 30″ N. 79º 40′ 03″ V.

96 25º 59′ 16″ N. 79º 40′ 08″ V.

97 25º 57′ 48″ N. 79º 40′ 38″ V.

98 25º 56′ 18″ N. 79º 41′ 06″ V.

99 25º 54′ 04″ N. 79º 41′ 38″ V.

100 25º 53′ 24″ N. 79º 41′ 46″ V.

101 25º 51′ 54″ N. 79º 41′ 59″ V.

102 25º 49′ 33″ N. 79º 42′ 16″ V.

103 25º 48′ 24″ N. 79º 42′ 23″ V.

104 25º 48′ 20″ N. 79º 42′ 24″ V.

105 25º 46′ 26″ N. 79º 42′ 44″ V.

106 25º 46′ 16″ N. 79º 42′ 45″ V.

107 25º 43′ 40″ N. 79º 42′ 59″ V.

108 25º 42′ 31″ N. 79º 42′ 48″ V.

109 25º 40′ 37″ N. 79º 42′ 27″ V.

110 25º 37′ 24″ N. 79º 42′ 27″ V.

111 25º 37′ 08″ N. 79º 42′ 27″ V.

112 25º 31′ 03″ N. 79º 42′ 12″ V.

113 25º 27′ 59″ N. 79º 42′ 11″ V.

114 25º 24′ 04″ N. 79º 42′ 12″ V.

115 25º 22′ 21″ N. 79º 42′ 20″ V.

116 25º 21′ 29″ N. 79º 42′ 08″ V.

117 25º 16′ 52″ N. 79º 41′ 24″ V.

118 25º 15′ 57″ N. 79º 41′ 31″ V.

119 25º 10′ 39″ N. 79º 41′ 31″ V.

120 25º 09′ 51″ N. 79º 41′ 36″ V.

121 25º 09′ 03″ N. 79º 41′ 45″ V.

122 25º 03′ 55″ N. 79º 42′ 29″ V.

123 25º 02′ 60″ N. 79º 42′ 56″ V.

124 25º 00′ 30″ N. 79º 44′ 05″ V.

125 24º 59′ 03″ N. 79º 44′ 48″ V.

126 24º 55′ 28″ N. 79º 45′ 57″ V.

127 24º 44′ 18″ N. 79º 49′ 24″ V.

128 24º 43′ 04″ N. 79º 49′ 38″ V.

129 24º 42′ 36″ N. 79º 50′ 50″ V.

130 24º 41′ 47″ N. 79º 52′ 57″ V.

131 24º 38′ 32″ N. 79º 59′ 58″ V.

132 24º 36′ 27″ N. 80º 03′ 51″ V.

133 24º 33′ 18″ N. 80º 12′ 43″ V.

134 24º 33′ 05″ N. 80º 13′ 21″ V.

135 24º 32′ 13″ N. 80º 15′ 16″ V.

136 24º 31′ 27″ N. 80º 16′ 55″ V.

137 24º 30′ 57″ N. 80º 17′ 47″ V.

138 24º 30′ 14″ N. 80º 19′ 21″ V.

139 24º 30′ 06″ N. 80º 19′ 44″ V.

140 24º 29′ 38″ N. 80º 21′ 05″ V.

141 24º 28′ 18″ N. 80º 24′ 35″ V.

142 24º 28′ 06″ N. 80º 25′ 10″ V.

143 24º 27′ 23″ N. 80º 27′ 20″ V.

144 24º 26′ 30″ N. 80º 29′ 30″ V.

145 24º 25′ 07″ N. 80º 32′ 22″ V.

146 24º 23′ 30″ N. 80º 36′ 09″ V.

147 24º 22′ 33″ N. 80º 38′ 56″ V.

148 24º 22′ 07″ N. 80º 39′ 51″ V.

149 24º 19′ 31″ N. 80º 45′ 21″ V.

150 24º 19′ 16″ N. 80º 45′ 47″ V.

151 24º 18′ 38″ N. 80º 46′ 49″ V.

152 24º 18′ 35″ N. 80º 46′ 54″ V.

153 24º 09′ 51″ N. 80º 59′ 47″ V.

154 24º 09′ 48″ N. 80º 59′ 51″ V.

155 24º 08′ 58″ N. 81º 01′ 07″ V.

156 24º 08′ 30″ N. 81º 01′ 51″ V.

157 24º 08′ 26″ N. 81º 01′ 57″ V.

158 24º 07′ 28″ N. 81º 03′ 06″ V.

159 24º 02′ 20″ N. 81º 09′ 05″ V.

160 23º 59′ 60″ N. 81º 11′ 16″ V.

161 23º 55′ 32″ N. 81º 12′ 55″ V.

162 23º 53′ 52″ N. 81º 19′ 43″ V.

163 23º 50′ 52″ N. 81º 29′ 59″ V.

164 23º 50′ 02″ N. 81º 39′ 59″ V.

165 23º 49′ 05″ N. 81º 49′ 59″ V.

166 23º 49′ 05″ N. 82º 00′ 11″ V.

167 23º 49′ 42″ N. 82º 09′ 59″ V.

168 23º 51′ 14″ N. 82º 24′ 59″ V.

169 23º 51′ 14″ N. 82º 39′ 59″ V.

170 23º 49′ 42″ N. 82º 48′ 53″ V.

171 23º 49′ 32″ N. 82º 51′ 11″ V.

172 23º 49′ 24″ N. 82º 59′ 59″ V.

173 23º 49′ 52″ N. 83º 14′ 59″ V.

174 23º 51′ 22″ N. 83º 25′ 49″ V.

175 23º 52′ 27″ N. 83º 33′ 01″ V.

176 23º 54′ 04″ N. 83º 41′ 35″ V.

177 23º 55′ 47″ N. 83º 48′ 11″ V.

178 23º 58′ 38″ N. 83º 59′ 59″ V.

179 24º 09′ 37″ N. 84º 29′ 27″ V.

180 24º 13′ 20″ N. 84º 38′ 39″ V.

181 24º 16′ 41″ N. 84º 46′ 07″ V.

182 24º 23′ 30″ N. 84º 59′ 59″ V.

183 24º 26′ 37″ N. 85º 06′ 19″ V.

184 24º 38′ 57″ N. 85º 31′ 54″ V.

185 24º 44′ 17″ N. 85º 43′ 11″ V.

186 24º 53′ 57″ N. 85º 59′ 59″ V.

187 25º 10′ 44″ N. 86º 30′ 07″ V.

188 25º 43′ 15″ N. 86º 21′ 14″ V.

189 26º 13′ 13″ N. 86º 06′ 45″ V.

190 26º 27′ 22″ N. 86º 13′ 15″ V.

191 26º 33′ 46″ N. 86º 37′ 07″ V.

192 26º 01′ 24″ N. 87º 29′ 35″ V.

193 25º 42′ 25″ N. 88º 33′ 00″ V.

194 25º 46′ 54″ N. 90º 29′ 41″ V.

195 25º 44′ 39″ N. 90º 47′ 05″ V.

196 25º 51′ 43″ N. 91º 52′ 50″ V.

197 26º 17′ 44″ N. 93º 03′ 59″ V.

198 25º 59′ 55″ N. 93º 33′ 52″ V.

199 26º 00′ 32″ N. 95º 39′ 27″ V.

200 26º 00′ 33″ N. 96º 48′ 30″ V.

201 25º 58′ 32″ N. 96º 55′ 28″ V.

202 25º 58′ 15″ N. 96º 58′ 41″ V.

203 25º 57′ 58″ N. 97º 01′ 54″ V.

204 25º 57′ 41″ N. 97º 05′ 08″ V.

205 25º 57′ 24″ N. 97º 08′ 21″ V.

206 25º 57′ 24″ N. 97º 08′ 47″ V.

Bilaga 3

Koordinater för begränsning av Nordamerikaområdet utanför de
Hawaiiska öarna

För varje punkt anges koordinaterna enligt exemplet latitud
22º 32′ 54″ N. som betyder 22 grader 32 minuter 54 sekunder
nordlig bredd och exemplet longitud 153º 00′ 33″ V. som
betyder 153 grader 0 minuter 33 sekunder västlig längd.

Punkt Latitud Longitud

1 22º 32′ 54″ N. 153º 00′ 33″ V.

2 23º 06′ 05″ N. 153º 28′ 36″ V.

3 23º 32′ 11″ N. 154º 02′ 12″ V.

4 23º 51′ 47″ N. 154º 36′ 48″ V.

5 24º 21′ 49″ N. 155º 51′ 13″ V.

6 24º 41′ 47″ N. 156º 27′ 27″ V.

7 24º 57′ 33″ N. 157º 22′ 17″ V.

8 25º 13′ 41″ N. 157º 54′ 13″ V.

9 25º 25′ 31″ N. 158º 30′ 36″ V.

10 25º 31′ 19″ N. 159º 09′ 47″ V.

11 25º 30′ 31″ N. 159º 54′ 21″ V.

12 25º 21′ 53″ N. 160º 39′ 53″ V.

13 25º 00′ 06″ N. 161º 38′ 33″ V.

14 24º 40′ 49″ N. 162º 13′ 13″ V.

15 24º 15′ 53″ N. 162º 43′ 08″ V.

16 23º 40′ 50″ N. 163º 13′ 00″ V.

17 23º 03′ 20″ N. 163º 32′ 58″ V.

18 22º 20′ 09″ N. 163º 44′ 41″ V.

19 21º 36′ 45″ N. 163º 46′ 03″ V.

20 20º 55′ 26″ N. 163º 37′ 44″ V.

21 20º 13′ 34″ N. 163º 19′ 13″ V.

22 19º 39′ 03″ N. 162º 53′ 48″ V.

23 19º 09′ 43″ N. 162º 20′ 35″ V.

24 18º 39′ 16″ N. 161º 19′ 14″ V.

25 18º 30′ 31″ N. 160º 38′ 30″ V.

26 18º 29′ 31″ N. 159º 56′ 17″ V.

27 18º 10′ 41″ N. 159º 14′ 08″ V.

28 17º 31′ 17″ N. 158º 56′ 55″ V.

29 16º 54′ 06″ N. 158º 30′ 29″ V.

30 16º 25′ 49″ N. 157º 59′ 25″ V.

31 15º 59′ 57″ N. 157º 17′ 35″ V.

32 15º 40′ 37″ N. 156º 21′ 06″ V.

33 15º 37′ 36″ N. 155º 22′ 16″ V.

34 15º 43′ 46″ N. 154º 46′ 37″ V.

35 15º 55′ 32″ N. 154º 13′ 05″ V.

36 16º 46′ 27″ N. 152º 49′ 11″ V.

37 17º 33′ 42″ N. 152º 00′ 32″ V.

38 18º 30′ 16″ N. 151º 30′ 24″ V.

39 19º 02′ 47″ N. 151º 22′ 17″ V.

40 19º 34′ 46″ N. 151º 19′ 47″ V.

41 20º 07′ 42″ N. 151º 22′ 58″ V.

42 20º 38′ 43″ N. 151º 31′ 36″ V.

43 21º 29′ 09″ N. 151º 59′ 50″ V.

44 22º 06′ 58″ N. 152º 31′ 25″ V.

45 22º 32′ 54″ N. 153º 00′ 33″ V.