Lag (2014:514) om ansvar för vissa säkerhetsfrågor vid statsministerns tjänstebostäder

SFS nr
2014:514
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2014-06-12

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag innehåller särskilda bestämmelser som rör
verksamheten vid och skyddet för egendom som används som
tjänstebostad för statsministern. Bestämmelserna utgör
kompletteringar till och undantag från säkerhetsskyddslagen
(1996:627) och skyddslagen (2010:305).

Tillträdesbegränsning och frågor om skyddsobjekt

2 § Säkerhetspolisen har det ansvar för tillträdesbegränsning
som anges i 7 § 2 säkerhetsskyddslagen (1996:627) vid egendom
som används som tjänstebostad för statsministern.

Inför att tillträdesbegränsande åtgärder vidtas ska
Säkerhetspolisen samråda med den eller de myndigheter som
förvaltar egendomen och som berörs av åtgärden. När det
gäller tillträdesbegränsande åtgärder som är av större
betydelse ska Säkerhetspolisen även samråda med
Regeringskansliet.

3 § Säkerhetspolisen beslutar i frågor om skyddsobjekt enligt
skyddslagen (2010:305) när det gäller egendom som används som
tjänstebostad för statsministern.

Säkerhetspolisen ansvarar för att beslutade skyddsobjekt som
gäller sådan egendom bevakas och för att upplysning om sådana
beslut lämnas genom tydlig skyltning.

Samråd inför att säkerhetsskyddsavtal ska träffas och inför
beslut om placering i säkerhetsklass

4 § Inför att säkerhetsskyddsavtal ska träffas enligt 8 §
säkerhetsskyddslagen (1996:627) med anledning av upphandling
till egendom som används som tjänstebostad för statsministern
ska den upphandlande myndigheten samråda med
Säkerhetspolisen.

5 § Inför beslut om placering i säkerhetsklass enligt 17 §
säkerhetsskyddslagen (1996:627) av anställningar eller annat
deltagande i verksamheten vid egendom som används som
tjänstebostad för statsministern ska den som bedriver
verksamheten samråda med Säkerhetspolisen.