Förordning (2014:520) med instruktion för Statens energimyndighet

SFS nr
2014:520
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2014-06-12

Uppgifter

1 § Statens energimyndighet är förvaltningsmyndighet för
frågor om tillförsel och användning av energi i samhället.

Myndigheten ska verka för försörjningstrygghet och ett
energisystem som är hållbart och kostnadseffektivt med en låg
negativ inverkan på hälsa, miljö och klimat.

2 § Statens energimyndighet ska inom sitt verksamhetsområde

1. verka för att de av riksdagen antagna energi- och
klimatpolitiska målen samt målen för forskning och innovation
inom energiområdet uppnås,

2. verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de
miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt uppnås och vid
behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling,

3. bidra i det arbete som föranleds av att riksdagen fattat
beslut om att möjliggöra kontrollerade generationsskiften i
den svenska kärnkraften genom bl.a. omvärldsbevakning och
genom att belysa förutsättningarna i övrigt,

4. bidra i arbetet med omställningen till ett ekologiskt
uthålligt energisystem och verka för en ökad användning av
förnybara energikällor och för en effektivare
energianvändning,

5. medverka i det arbete som regeringen bedriver inom
Europeiska unionen och internationellt för begränsad
klimatpåverkan och bidra med expertkunskap och underlag,
tidigt göra konsekvensanalyser, bistå Regeringskansliet med
att tillvarata Sveriges intressen i de internationella
klimat- och energifonder som Sverige deltar i samt
tillsammans med Naturvårdsverket delta i arbetet med att
genomföra och föreslå förbättringar av Europeiska unionens
system för handel med utsläppsrätter samt löpande informera
verksamhetsutövare och allmänheten om systemet,

6. genomföra internationella klimatinvesteringar genom att
delta i och förvärva certifierade utsläppsenheter från
projekt och program i utvecklingsländer för att bidra till
att uppnå Sveriges internationella åtaganden och nationella
mål inom klimatområdet samt för att bidra till utvecklandet
av mekanismer för internationell utsläppshandel och
klimatfinansiering,

7. främja forskning och innovation i form av en strategiskt
utformad samlad insats som spänner över hela
innovationssystemet, i nära samverkan med, och som komplement
till, övriga energipolitiska insatser och andra styrmedel som
syftar till att nå klimat- och energimål samt
energirelaterade miljöpolitiska mål,

8. främja kommersialisering av forskningsresultat och
spridning av nya produkter, processer och tjänster,

9. bevaka och analysera energimarknadernas och
energisystemets utveckling och deras inverkan på och
betydelse för miljö och klimat samt näringslivets
konkurrenskraft och den ekonomiska tillväxten,

10. skapa förutsättningar för en väl planerad och
resurseffektiv vindkraftsutbyggnad, höja kunskapen om
vindkraftens egenskaper och möjligheter samt dess roll i
samhällsutvecklingen och bidra till en ökad förståelse och
dialog för att skapa möjligheter till ökad samexistens mellan
vindkraft och andra samhällsintressen,

11. utveckla och samordna samhällets krisberedskap inom
energiberedskapsområdet och bedriva omvärldsbevakning och
analys samt stödja andra myndigheter med expertkompetens inom
området,

12. planera, samordna och, i den utsträckning som regeringen
föreskriver, genomföra ransoneringar och andra regleringar
som gäller användning av energi,

13. medverka i genomförandet av det regionala tillväxtarbetet
med utgångspunkt i förordningen (2007:713) om regionalt
tillväxtarbete och i enlighet med prioriteringarna i den
nationella strategin för regional tillväxt och
attraktionskraft,

14. underlätta och delta i genomförandet av
riskkapitalsatsningen inom ramen för det nationella
regionalfondsprogrammet,

15. följa den internationella utvecklingen och främja svenskt
deltagande i internationellt samarbete,

16. se till att regelverk och rutiner som myndigheten
disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare
och företag,

17. beakta konsumentaspekter vid myndighetens testverksamhet
för energieffektiva produkter, och

18. ansvara för vägledning och information.

3 § Statens energimyndighet ska

1. ha ett samlat ansvar för information och för att ta fram
underlag i enlighet med artiklar och definitioner i
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG om
främjande av användningen av energi från förnybara
energikällor och om ändring och ett senare upphävande av
direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG samt i enlighet med
bilagorna II, III, V, VI och VII till direktivet,

2. vara behörig myndighet enligt Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 994/2010 av den 20 oktober 2010 om
åtgärder för att trygga naturgasförsörjningen och om
upphävande av rådets direktiv 2004/67/EG,

3. till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap vartannat
år redovisa ett identifieringsarbete av potentiella
europeiska kritiska infrastrukturer inom undersektorerna olja
och gas enligt rådets direktiv 2008/114/EG av den 8 december
2008 om identifiering av, och klassificering som, europeisk
kritisk infrastruktur och bedömning av behovet att stärka
skyddet av denna,

4. vidta åtgärder för att förstärka, utveckla och följa upp
insatserna inom ramen för genomförandet av Europaparlamentets
och rådets direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om
upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign
för energirelaterade produkter och Europaparlamentets och
rådets direktiv 2010/30/EU av den 19 maj 2010 om märkning och
standardiserad produktinformation som anger energirelaterade
produkters användning av energi och andra resurser,

5. fullgöra Sveriges uppgiftsskyldighet enligt kapitel V i
avtalet om ett internationellt energiprogram (IEP) som
undertecknades i Paris den 18 november 1974 (SÖ 1975:50) och
de uppgifter för krisåtgärder som följer av avtalet,

6. fullgöra de uppgifter som följer av rådets direktiv
2009/119/EG av den 14 september 2009 om skyldighet för
medlemsstaterna att inneha minimilager av råolja och/eller
petroleumprodukter,

7. bevaka att Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 106/2008 av den 15 januari 2008 om ett gemenskapsprogram
för energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning följs,

8. ansvara för genomförandeåtgärder enligt artikel 4.4 i
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/32/EG av den 5
april 2006 om effektiv slutanvändning av energi och om
energitjänster och om upphävande av rådets direktiv
93/76/EEG,

9. främja och bevaka utvecklingen på marknaderna för
energitjänster och energieffektiva produkter samt
uppmärksamma behov av åtgärder för att undanröja hinder som
hämmar utvecklingen på dessa marknader i enlighet med vad som
anges i artikel 18 i Europaparlamentets och rådets direktiv
2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om
ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om
upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG,

10. ansvara för årlig uppföljning av kumulativ
energibesparing i enlighet med riktlinjer i regeringens plan
för genomförande av artikel 7 i Europaparlamentets och rådets
direktiv 2012/27/EU,

11. se till att informationen om tillgängliga
energieffektivitetsmekanismer och de finansiella och
rättsliga ramarna tydligt redovisas och sprids till alla
berörda marknadsaktörer i enlighet med vad som anges i
Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU,

12. uppmuntra tillhandahållandet av information till banker
och andra finansinstitut om möjligheter att delta i
finansieringen av åtgärder för att förbättra
energieffektiviteten i enlighet med vad som anges i
Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU,

13. i enlighet med vad som anges i Europaparlamentets och
rådets direktiv 2012/27/EU, tillsammans med berörda aktörer,
däribland lokala och regionala myndigheter, främja initiativ
för att informera, medvetandegöra och utbilda medborgarna om
fördelarna med och de praktiska detaljerna kring åtgärder för
att förbättra energieffektiviteten, och

14. som kontoföringsmyndighet enligt lagen (2004:1199) om
handel med utsläppsrätter fullgöra de uppgifter som ankommer
på den nationella administratören i kommissionens förordning
(EU) nr 389/2013 av den 2 maj 2013 om upprättande av ett
unionsregister i enlighet med Europaparlamentets och rådets
direktiv 2003/87/EG och Europaparlamentets och rådets beslut
nr 280/2004/EG och nr 406/2009/EG samt om upphävande av
kommissionens förordningar (EU) nr 920/2010 och (EU) nr
1193/2011, vilket inkluderar administration av konton för
Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter,
konton för Europaparlamentets och rådets beslut nr
406/2009/EG av den 23 april 2009 om medlemsstaternas insatser
för att minska sina växthusgasutsläpp i enlighet med
gemenskapens åtaganden om minskning av växthusgasutsläppen
till 2020 (ansvarsfördelningsbeslutet) samt konton för
Sveriges nationella register under Kyotoprotokollet.

Rapportering

4 § Statens energimyndighet ska bistå regeringen med att ta
fram underlag till sådan rapportering som faller inom
myndighetens verksamhetsområde.

Myndigheten ska i fråga om sitt miljöarbete rapportera till
Naturvårdsverket och samråda med verket om vilken
rapportering som behövs.

Uppföljning och utvärdering

5 § Statens energimyndighet ska bistå regeringen med att ta
fram underlag till uppföljning och utvärdering av frågor som
faller inom myndighetens ansvarsområde.

Myndigheten ska varje år följa upp, utvärdera och redogöra
för utvecklingen inom elcertifikatssystemet.

Uppdrag inom verksamhetsområdet

6 § Statens energimyndighet får inom sitt verksamhetsområde
utföra uppdrag åt andra. För uppdrag åt andra än regeringen
ska ersättning tas ut. Ersättningen fastställs efter grunder
som bestäms av myndigheten och får disponeras av
myndigheten.

Ledning

7 § Statens energimyndighet leds av en myndighetschef.

8 § Vid Statens energimyndighet ska det finnas ett insynsråd
som består av högst åtta ledamöter.

Särskilda organ

Fjärrvärmenämnden

9 § Vid Statens energimyndighet ska det finnas en nämnd,
Fjärrvärmenämnden, med uppgift att hantera frågor om medling
enligt fjärrvärmelagen (2008:263).

10 § Fjärrvärmenämnden består av

1. en ordförande och en vice ordförande som ska vara eller ha
varit ordinarie domare,

2. en ledamot som ska vara väl förtrogen med
fjärrvärmeföretags förhållanden och en ledamot som ska vara
väl förtrogen med fjärrvärmekunders förhållanden, och

3. tre experter som ska ha kunskap om produktion och
distribution av fjärrvärme och som inte får vara anställda
hos något fjärrvärmeföretag eller hos någon part på
fjärrvärmemarknaden.

Ledamöterna enligt första stycket 2 ska ha var sin
ersättare.

11 § Ärenden enligt 13 § fjärrvärmelagen (2008:263) handläggs
av ordföranden eller vice ordföranden samt båda ledamöterna
och en av experterna som ingår i nämnden enligt 10 §.

Medling och ärenden enligt 14–16 §§ fjärrvärmelagen handläggs
av ordföranden eller vice ordföranden. Ordföranden eller vice
ordföranden får hänskjuta ett ärende som inte innebär medling
till avgörande enligt första stycket.

12 § Regeringen utser ordförande, vice ordförande, experter,
ledamöter och ersättare enligt 10 § för en bestämd tid.

13 § Fjärrvärmenämnden ska årligen till regeringen lämna en
redogörelse för verksamheten. I redogörelsen ska
Fjärrvärmenämnden bland annat redovisa antalet
medlingsuppdrag, vilka som varit parter i förhandlingarna, de
frågor som förhandlingarna gällt och resultatet av
medlingen.

Samordningsgrupp för forskning

14 § Statens energimyndighet ska tillsammans med Verket för
innovationssystem, Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för
miljö, areella näringar och samhällsbyggande och
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd ingå i en
samordningsgrupp bestående av myndighetscheferna. Gruppen ska
samverka och gemensamt utarbeta analyser, strategier och
forskningsprogram samt i övrigt ta initiativ för att utveckla
och förnya formerna för forskningsverksamheten.

Beslutande organ

Energiutvecklingsnämnden

15 § Vid Statens energimyndighet ska det finnas en beslutande
nämnd, Energiutvecklingsnämnden. Nämnden har till uppgift att
inom myndighetens verksamhetsområde

1. verka för fördjupad samverkan med näringslivet om
forskning, utveckling och demonstration,

2. besluta om statsstöd till projekt enligt förordningen
(2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling
samt innovation inom energiområdet, och

3. besluta om stöd till projekt av samma slag som avses i 2
med universitet, högskola eller liknande organisationer som
stödmottagare.

16 § Energiutvecklingsnämnden består av myndighetschefen och
tio andra ledamöter. Myndighetschefen är nämndens
ordförande.

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst fem andra
ledamöter är närvarande.

Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna
över till myndighetschefen, eller till den tjänsteman denne
sätter i sitt ställe, att avgöra ärenden eller grupper av
ärenden.

17 § Energiutvecklingsnämndens ärenden avgörs efter
föredragning. Ärenden som avgörs enligt 16 § tredje stycket
behöver dock inte föredras.

18 § Energiutvecklingsnämnden ansvarar för sina beslut.
Energiutvecklingsnämnden ansvarar för sin verksamhet inför
myndighetens ledning.

19 § Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för att
Energiutvecklingsnämnden tilldelas medel och resurser i
övrigt för sin verksamhet samt för att verksamheten bedrivs
författningsenligt och effektivt samt att den redovisas på
ett tillförlitligt sätt.

Anställningar och uppdrag

20 § Generaldirektören är myndighetschef.

21 § Andra ledamöter i Energiutvecklingsnämnden än
myndighetschefen utses av regeringen för en bestämd tid.

Personalansvarsnämnd

22 § Vid Statens energimyndighet ska det finnas en
personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

23 § Statens energimyndighet ska tillämpa
personalföreträdarförordningen (1987:1101).

24 § Statens energimyndighet ska tillämpa
internrevisionsförordningen (2006:1228).

Avgifter

25 § De försörjningstrygghetsavgifter som Statens
energimyndighet tar ut med stöd av förordningen (2008:1330)
om vissa avgifter på naturgasområdet ska myndigheten
disponera i verksamhet som sker enligt förordning (EU) nr
994/2010 samt enligt lagen (2012:273) om trygg
naturgasförsörjning och föreskrifter som har meddelats i
anslutning till den lagen.