Förordning (2014:528) om tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Indien

SFS nr
2014:528
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2014-06-12

1 § Den administrativa överenskommelsen om tillämpning av
konventionen om social trygghet mellan Sverige och Indien som
undertecknades i New Delhi den 26 november 2012 ska gälla som
förordning här i landet. Tillämpningsöverenskommelsens
innehåll framgår av en bilaga till denna förordning.

2 § Försäkringskassan får meddela föreskrifter om den
procentsats som sjukförsäkringsavgiften ska uppgå till enligt
2 § lagen (2013:524) om konvention om social trygghet mellan
Sverige och Indien.

3 § Försäkringskassan ska fullgöra de uppgifter som en
behörig myndighet har enligt artikel 1 i konventionen av den
26 november 2012 om social trygghet mellan Sverige och Indien
vid tillämpning av artikel 20.1 (tvistlösning) när det gäller
tillämpning av bestämmelserna i avdelning II i konventionen
eller frågor om sjukersättning och aktivitetsersättning.

4 § Pensionsmyndigheten ska fullgöra de uppgifter som en
behörig myndighet har enligt artikel 1 i konventionen av den
26 november 2012 om social trygghet mellan Sverige och Indien
vid tillämpning av artikel 20.1 (tvistlösning) när frågan
gäller ålderspensioner eller efterlevandepensioner.

Bilaga

TILLÄMPNINGSÖVERENSKOMMELSE TILL KONVENTIONEN OM SOCIAL
TRYGGHET MELLAN KONUNGARIKET SVERIGE OCH REPUBLIKEN INDIEN

I enlighet med punkt 1 i artikel 15 i konventionen om social
trygghet mellan Konungariket Sverige och Republiken Indien
har de behöriga myndigheterna kommit överens om följande:

Artikel 1

Definitioner

1. I denna överenskommelse gäller följande definitioner:

a) ”konvention”: konventionen om social trygghet mellan
Konungariket Sverige och Republiken Indien som undertecknades
den 26 november 2012 i New Delhi;

b) ”överenskommelse”: tillämpningsöverenskommelsen till
konventionen om social trygghet mellan Konungariket Sverige
och Republiken Indien.

2. De ord och uttryck som används i denna överenskommelse ska
ha samma innebörd som i artikel 1 i konventionen.

Artikel 2

Behöriga institutioner

1. De behöriga institutioner som avses i konventionen är

a) med avseende på Indien: The Employees’ Provident Fund
Organization [Arbetstagarnas pensionsfond],

b) med avseende på Sverige:

i. vid tillämpning av bestämmelserna i del II i konventionen:
Försäkringskassan,

ii. för ålderspensioner och efterlevandepensioner:
Pensionsmyndigheten, och

iii. för sjukersättning och aktivitetsersättning:
Försäkringskassan.

2. De behöriga institutionerna ska samarbeta och utbyta
information i frågor som rör tillämpningen av konventionen.

Artikel 3

Förbindelseorgan

1. De förbindelseorgan som åsyftas i punkt 2 i artikel 15 i
konventionen är

a) med avseende på Indien: The Employees’ Provident Fund
Organization [Arbetstagarnas pensionsfond],

b) med avseende på Sverige: Försäkringskassan.

2. Förbindelseorganen ska underlätta kommunikationen mellan
de behöriga institutionerna i de avtalsslutande staterna vid
tillämpningen av konventionen.

Artikel 4

Bestämmelser om tillämplig lagstiftning

1. I de fall som anges i artiklarna 7–11 i konventionen ska
den behöriga institution vars lagstiftning är fortsatt
tillämplig, på arbetsgivarens eller arbetstagarens begäran
utfärda ett intyg som visar att arbetstagaren fortfarande
omfattas av dess lagstiftning och fram till vilket datum
detta gäller.

2. Det intyg som avses i punkt 1 ska utfärdas av

a) med avseende på Indien: The Employees’ Provident Fund
Organization [Arbetstagarnas pensionsfond], och

b) med avseende på Sverige: Försäkringskassan.

3. Det intyg som avses i punkt 1 ska i original lämnas till
arbetstagaren, som ska ha intyget tillängligt under hela
utsändningsperioden för att styrka sin
försäkringstillhörighet.

4. En kopia av det intyg som avses i punkt 1 ska normalt
skickas elektroniskt till den behöriga institutionen i den
andra avtalsslutande staten för kännedom.

Artikel 5

Bestämmelser om förmåner

1. När institutionen i endera av de avtalsslutande staterna
tar emot en ansökan om en förmån för en person som har
fullgjort försäkringsperioder enligt den ena eller båda
staternas lagstiftning, ska den institution som tar emot
ansökan utan dröjsmål vidarebefordra den på den föreskrivna
blanketten till den behöriga institutionen i den andra
avtalsslutande staten samt ange vilken dag ansökan togs
emot.

2. Institutionen ska, tillsammans med ansökan, överlämna
följande till den andra avtalsslutande staten:

a) uppgifter om civilstånd,

b) intyg om försäkringsperioder, och

c) all övrig tillgänglig dokumentation som kan behövas för
att institutionen i den andra avtalsslutande staten ska kunna
fastställa sökandens rätt till förmånen och en kopia av sitt
eget beslut om förmånen, om ett sådant beslut har fattats.

3. Efter att ha tagit emot intyget om försäkringsperioder ska
den behöriga institutionen i den andra avtalsslutande staten
lägga till alla uppgifter om försäkringsperioder som
fullgjorts enligt den lagstiftning som denna avtalsslutande
stat tillämpar och utan dröjsmål återsända det till den
behöriga institutionen i den första avtalsslutande staten.

Artikel 6

Läkarundersökningar

1. Den behöriga institutionen i endera av de avtalsslutande
staterna ska på begäran lämna över all medicinsk information
och dokumentation om den sökandes arbetsoförmåga till den
behöriga institutionen i den andra avtalsslutande staten.

2. Om institutionen i en av de avtalsslutande staterna kräver
att en sökande som är bosatt i den andra avtalsslutande
staten ska genomgå en läkarundersökning, ska institutionen i
den stat där personen är bosatt ombesörja att denna
undersökning genomförs i enlighet med den senare statens
bestämmelser.

Artikel 7

Utbyte av statistik

Förbindelseorganen ska utbyta statistik om antalet intyg som
utfärdats enligt artikel 4 i denna överenskommelse och om
varaktigheten för dessa intyg. De ska också utbyta statistik
om antalet utbetalningar och det sammanlagda belopp som
betalats ut till förmånstagare inom den andra avtalsslutande
statens territorium. Denna statistik ska tillhandahållas
årligen på sätt som de behöriga institutionerna kommer
överens om.

Artikel 8

Blanketter

De behöriga institutionerna ska komma överens om de
gemensamma förfaranden och blanketter som behövs för att
tilllämpa konventionen och överenskommelsen.

Artikel 9

Ändring av överenskommelsen

1. Var och en av de avtalsslutande staterna får begära
ändring av denna överenskommelse. En sådan ändring får
genomföras efter samråd och överenskommelse.

2. De behöriga myndigheterna får meddela varandra skriftligen
om ändringar av de behöriga institutionernas och
förbindelseorganens namn utan att överenskommelsen måste
ändras.

Artikel 10

Ikraftträdande

Denna överenskommelse träder i kraft samma dag som
konventionen och ska gälla under samma period.

Upprättad den 26 november 2012 i New Delhi i två exemplar på
språken svenska, hindi och engelska, vilka alla är lika
giltiga. Vid skiljaktiga tolkningar av denna överenskommelse
ska den engelska texten gälla.

ADMINISTRATIVE ARRANGEMENT CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF
THE AGREEMENT ON SOCIAL SECURITY BETWEEN THE KINGDOM OF
SWEDEN AND THE REPUBLIC OF INDIA

In conformity with paragraph 1 of Article 15 of the Agreement
on social security between the Kingdom of Sweden and the
Republic of India, the competent authorities have reached the
following arrangement:

Article 1

Definitions

1. For the purpose of this Arrangement:

a) the term “Agreement” means the Agreement on social
security between the Kingdom of Sweden and the Republic of
India signed on the 26 November 2012 in New Delhi;

b) the term “Arrangement” means the Administrative
Arrangement concerning the implementation of the Agreement on
Social Security between the Kingdom of Sweden and the
Republic of India.

2. The terms used in this Arrangement shall have the same
meaning that is assigned to them in Article 1 of the
Agreement.

Article 2

Competent Institutions

1. The competent institutions referred to in the Agreement
shall be:

a) as regards India: The Employees’ Provident Fund
Organization

b) as regards Sweden:

i. in application of the provisions in part II of the
Agreement:

The Swedish Social Insurance Agency;

ii. for old-age pensions and survivors’ pensions:

The Swedish Pensions Agency; and

iii. for sickness compensation and activity compensation:

The Swedish Social Insurance Agency.

2. The competent institutions shall in matters related to the
application of the Arrangement co-operate and exchange
information.

Article 3

Liaison Bodies

1. The liaison bodies referred to in paragraph 2 of Article
15 of the Agreement shall be

a) as regards India: the Employees’ Provident Fund
Organization; and

b) as regards Sweden: the Swedish Social Insurance Agency.

2. The liaison bodies shall facilitate the communication
between the competent institutions of the Contracting States
in the implementation of the Agreement.

Article 4

Provisions concerning Applicable Legislation

1. In the cases specified in Articles 7 to 11 of the
Agreement, the competent institution whose legislation
remains applicable shall, at the request of the employer or
the employee, issue a certificate stating that the employee
remains subject to its legislation and indicating until which
date.

2. The certificate described in paragraph 1 of this Article
shall be issued by:

a) as regards India:

The Employees’ Provident Fund Organization; and

b) as regards Sweden:

The Swedish Social Insurance Agency.

3. The original certificate described in paragraph 1 will be
given to the employee who has to keep it during the entire
period of posting in order to prove the status of coverage.

4. A copy of this certifycate is in normal cases sent
electronically to the competent institution in the other
Contracting State for their record.

Article 5

Provisions on Benefits

1. Where the institution of one Contracting State receives an
application for a benefit regarding a person who has
completed insurance periods under the legislation of the
other or both Contracting States, the institution receiving
the application shall without delay send the application,
using the form prescribed, to the competent institution in
the other Contracting State, and indicating the date on which
the application was received.

2. Along with the application the institution will also
submit to the institution of the other Contracting State:

a) data concerning civil status;

b) certificate concerning insurance periods; and

c) any other available documentation that may be necessary
for the institution of the other Contracting State to
establish the claimant’s eligibility for the benefit and a
copy of its own decision, if any, on the benefit.

3. After having received the form concerning insurance
periods, the competent institution of the other Contracting
State shall add all information regarding the completed
insurance periods pursuant to the legislation it applies and
shall return it to the competent institution of the first
Contracting State without delay.

Article 6

Medical Examinations

1. The competent institution of one of the Contracting States
shall, when requested, submit to the competent institution in
the other Contracting State any medical information and
documentation concerning the incapacity of the claimant.

2. If the institution of a Contracting State requires that a
claimant who is a resident of the other contracting State
shall undergo a medical examination, the institution where
the person resides shall make arrangements for carrying out
this examination according to its rules.

Article 7

Exchange of Statistics

The liaison bodies shall exchange statistics on the number of
certificates issued under Article 4 of this Arrangement and
the duration of these certificates. They shall also exchange
statistics on the number of payments, and the total amount,
made to beneficiaries in the territory of the other
Contracting State. These statistics shall be furnished
annually in a form to be agreed upon by the competent
institutions.

Article 8

Forms

The competent institutions shall agree upon the joint
procedures and forms necessary for the implementation of the
Agreement and the Arrangement.

Article 9

Revision of and Amendment to the Arrangement

1. Each Contracting State may request a revision of or an
amendment to this Arrangement. Such revision or amendment may
be made after mutual consultation and agreement.

2. The competent authorities may notify each other, in
writing, of changes in the names of the competent
institutions or liaison bodies without the need to modify the
Arrangement.

Article 10

Entry into Force

This Arrangement shall enter into force on the same date as
the Agreement and shall be applicable for the same period.

Done at New Dalhi on 26 November 2012, in two originals each
in the Swedish, Hindi and English languages, all texts being
equally authentic. In case of any divergence of
interpretation, the English text shall prevail.

För Konungariket Sveriges behöriga myndighet

För Republiken Indiens behöriga myndighet

For the competent authority of the Kingdom of Sweden

Ulf Kristersson

For the competent authority of the Republic of India

Vayalar Ravi