Lag (2014:534) med kompletterande bestämmelser till EU:s textilmärkningsförordning

SFS nr
2014:534
Departement/myndighet
Finansdepartementet KO
Utfärdad
2014-06-12

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 1007/2011 av den 27 september 2011 om
benämningar på textilfibrer och därtill hörande etikettering
och märkning av fibersammansättningen i textilprodukter och
om upphävande av rådets direktiv 73/44/EEG och
Europaparlamentets och rådets direktiv 96/73/EG och
2008/121/EG (EU:s textilmärkningsförordning). Förordningen
innehåller krav som ska vara uppfyllda för att en
textilprodukt ska få tillhandahållas på marknaden.

Marknadskontrollmyndighet

2 § Den myndighet som regeringen bestämmer ska utöva
marknadskontroll enligt EU:s textilmärkningsförordning och
denna lag. Bestämmelser om marknadskontroll finns även i
artiklarna 15–29 i Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering
och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter
och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93.

Förelägganden och förbud

3 § Marknadskontrollmyndigheten får meddela de förelägganden
och förbud som behövs i ett enskilt fall för att EU:s
textilmärkningsförordning ska följas.

4 § Ett föreläggande eller förbud enligt 3 § eller ett beslut
om åtgärd enligt artikel 19 i förordning (EG) nr 765/2008 ska
förenas med vite, om det inte av särskilda skäl är
obehövligt.

Omedelbar verkställbarhet

5 § Marknadskontrollmyndigheten får bestämma att beslut
enligt 3 § och enligt artikel 19 i förordning (EG) nr
765/2008 ska gälla omedelbart.

Ekonomisk ersättning

6 § En ekonomisk aktör ska ersätta
marknadskontrollmyndigheten för kostnader för provtagning och
undersökning av prov, om det vid undersökningen visar sig att
en lämnad uppgift om fibersammansättningen är oriktig i något
väsentligt avseende.

Marknadskontrollmyndigheten ska ersätta en ekonomisk aktör
för varuprover och liknande, om det finns särskilda skäl för
det.

Tystnadsplikt

7 § Den som har befattat sig med ett ärende som gäller
marknadskontroll enligt EU:s textilmärkningsförordning och
denna lag får inte obehörigen röja eller utnyttja det som han
eller hon då har fått veta om någons affärs- eller
driftsförhållanden.

I det allmännas verksamhet tillämpas offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) i stället för första stycket.

Överklagande

8 § Marknadskontrollmyndighetens beslut enligt 3 och 6 §§ får
överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Övergångsbestämmelser

2014:534

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti
2014, då lagen (1992:1231) om märkning av textilier ska
upphöra att gälla.

2. Äldre föreskrifter gäller till och med den 9 november 2014
i fråga om textilprodukter som har släppts ut på marknaden
före den 8 maj 2012.

3. Förelägganden och förbud som har meddelats enligt äldre
föreskrifter ska fortfarande gälla.