Förordning (2014:535) om marknadskontroll av textilprodukter

SFS nr
2014:535
Departement/myndighet
Finansdepartementet KO
Utfärdad
2014-06-12

1 § Konsumentverket utövar marknadskontroll enligt förordning
(EU) nr 1007/2011 av den 27 september 2011 om benämningar på
textilfibrer och därtill hörande etikettering och märkning av
fibersammansättningen i textilprodukter och om upphävande av
rådets direktiv 73/44/EEG och Europaparlamentets och rådets
direktiv 96/73/EG och 2008/121/EG och enligt lagen (2014:534)
med kompletterande bestämmelser till EU:s
textilmärkningsförordning.

Övergångsbestämmelser

2014:535

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2014, då
förordningen (1993:969) om märkning av textilier ska upphöra
att gälla.

2. Äldre föreskrifter gäller till och med den 9 november 2014
i fråga om textilprodukter som har släppts ut på marknaden
före den 8 maj 2012.