Förordning (2014:570) om regeringens medgivande till beslut om vissa föreskrifter

SFS nr
2014:570
Departement/myndighet
Finansdepartementet K
Utfärdad
2014-06-12

1 § Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under
regeringen. Förordningen tillämpas dock inte på kommittéer
och särskilda utredare som omfattas av 1 §
kommittéförordningen (1998:1474).

2 § Innan en förvaltningsmyndighet beslutar föreskrifter som
vid tillämpningen kan få sådana effekter på kostnader för
staten, kommuner eller landsting som inte är oväsentliga, ska
regeringens medgivande att besluta föreskrifterna inhämtas.

Regeringen ska inför sitt beslut få del av

1. förslaget till föreskrifter, och

2. den konsekvensutredning som ligger till grund för
förslaget.

3 § Innebär det fara för miljön, rikets säkerhet, liv,
personlig säkerhet eller hälsa eller risk för betydande
ekonomisk skada om föreskrifterna inte beslutas, får
regeringens medgivande inhämtas i efterhand.

4 § Att regeringens medgivande inte har inhämtats utgör inte
hinder mot att föreskrifter tillämpas.

5 § Ekonomistyrningsverket ska svara för vägledning och
rådgivning med anledning av denna förordning.