Lag (2014:580) med vissa bestämmelser med anledning av en ny organisation för polisen

SFS nr
2014:580
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2014-06-12

1 § I denna lag finns bestämmelser med anledning av
inrättandet av Polismyndigheten och Säkerhetspolisen och
avvecklingen av Rikspolisstyrelsen, polismyndigheterna och
Statens kriminaltekniska laboratorium.

Allmänna övergångsregler

2 § Ett beslut som har fattats eller en åtgärd som har
vidtagits av en polismyndighet, Rikspolisstyrelsen eller
Statens kriminaltekniska laboratorium före utgången av 2014
ska anses ha fattats eller vidtagits av den av
Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen som därefter ska
handlägga sådana frågor som beslutet eller åtgärden avser.

Övergångsregler för avvecklingen av Rikspolisstyrelsen

3 § Det som är föreskrivet i lag eller annan författning om
Rikspolisstyrelsen ska efter utgången av 2014 i stället
tillämpas på

1. Säkerhetspolisen, om det gäller en arbetsuppgift som
Säkerhetspolisen ska handlägga enligt lag eller förordning
eller enligt annat beslut av regeringen, och

2. Polismyndigheten i övriga fall.

4 § En ansökan, anmälan eller annan handling eller uppgift
som har kommit in till Rikspolisstyrelsen och som inte har
slutligt behandlats före utgången av 2014, ska anses ha
kommit in till

1. Säkerhetspolisen den dag som den kom in till
Rikspolisstyrelsen, om det gäller en arbetsuppgift som
Säkerhetspolisen ska handlägga enligt lag eller förordning
eller enligt annat beslut av regeringen, och

2. Polismyndigheten den dag som den kom in till
Rikspolisstyrelsen i övriga fall.

En ansökan, anmälan eller annan handling eller uppgift som är
ställd till Rikspolisstyrelsen efter den 1 januari 2015 ska
handläggas av den myndighet som enligt första stycket
övertagit styrelsens uppgift.

Övergångsregler för avvecklingen av polismyndigheterna och
Statens kriminaltekniska laboratorium

5 § Det som är föreskrivet i lag eller annan författning om
polismyndigheter eller en viss polismyndighet ska efter
utgången av 2014 i stället tillämpas på Polismyndigheten.

6 § En ansökan, anmälan eller annan handling eller uppgift
som har kommit in till en polismyndighet eller Statens
kriminaltekniska laboratorium och som inte har slutligt
behandlats före utgången av 2014, ska anses ha kommit in till
Polismyndigheten den dag som den kom in till polismyndigheten
eller Statens kriminaltekniska laboratorium.