Förordning (2014:59) om elektroniska vägtullssystem

SFS nr
2014:59
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2014-02-06

Innehåll

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser som ansluter
till lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullssystem.

De termer som används i denna förordning har samma betydelse
som i lagen om elektroniska vägtullssystem, lagen (2001:559)
om vägtrafikdefinitioner och förordningen (2001:651) om
vägtrafikdefinitioner.

Behöriga myndigheter

2 § Transportstyrelsen ska

1. ta emot anmälningar i fråga om mindre och helt lokala
elektroniska vägtullssystem enligt 3 § andra stycket lagen
(2013:1164) om elektroniska vägtullssystem,

2. pröva frågor om registrering som betalningsförmedlare
enligt 5 och 9 §§ lagen om elektroniska vägtullssystem, och

3. för Trafikverkets räkning underrätta betalningsförmedlare
om godkända färdvägsdeklarationer enligt 19 § lagen om
elektroniska vägtullssystem.

3 § Trafikverket är avgiftsupptagare på allmän väg enligt
lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullssystem.

Första stycket gäller dock inte Svinesundsförbindelsen, som
regleras särskilt i förordningen (2005:531) om avgift för
färd på Svinesundsförbindelsen.

Anmälda organ

4 § Om ett organ som har anmälts av en annan stat inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) enligt artikel
17 i kommissionens beslut 2009/750/EG av den 6 oktober 2009
om definitionen av det europeiska systemet för elektroniska
vägtullar och tekniska uppgifter för detta inte uppfyller
föreskrivna krav, ska Transportstyrelsen anmäla det till den
kommitté för elektroniska vägtullar som avses i artikel 5 i
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/52/EG av den 29
april 2004 om driftskompatibilitet mellan elektroniska
vägtullssystem i gemenskapen.

Förlikningsorgan

5 § Kommerskollegium är förlikningsorgan enligt 24 § lagen
(2013:1164) om elektroniska vägtullssystem.

6 § En avgiftsupptagare och en betalningsförmedlare ska på
begäran av förlikningsorganet ge in de uppgifter som organet
behöver för medlingen.

Inom en månad från det att en begäran om medling har tagits
emot ska förlikningsorganet ge parterna besked om huruvida
organet har fått del av alla nödvändiga uppgifter.

7 § Förlikningsorganet ska yttra sig över den fråga som är
föremål för medling senast sex månader efter det att en
fullständig begäran om medling togs emot.

Vägtullsregistret

8 § Transportstyrelsen ska föra vägtullsregistret enligt 26 §
första stycket lagen (2013:1164) om elektroniska
vägtullssystem.

9 § En avgiftsupptagare på en enskild väg ska till
Transportstyrelsen lämna de uppgifter om sitt vägtullsområde
som enligt 27 § andra stycket lagen (2013:1164) om
elektroniska vägtullssystem ska föras in i
vägtullsregistret.

En avgiftsupptagare ska underrätta Transportstyrelsen om
sambandet mellan använda parametrar för klassificering av
fordon och avgiftsstrukturen i vägtullssystemet minst tre
månader innan det ska användas. Uppgifterna ska föras in i
vägtullsregistret.

10 § Om en avgiftsupptagare vill använda nya parametrar för
klassificering av fordon, ska Transportstyrelsen underrätta
Europeiska kommissionen och övriga stater inom EES om
detta.

Tillsyn

11 § Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet enligt 28 §
lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullssystem.

12 § En betalningsförmedlare ska varje år underrätta
tillsynsmyndigheten om sin täckning av vägtullsområden.

13 § Tillsynsmyndigheten ska

1. minst en gång varje år kontrollera att en
betalningsförmedlare uppfyller kraven för registrering enligt
5 § 1 och 4–6 lagen (2013:1164) om elektroniska
vägtullssystem, och

2. minst vartannat år granska en betalningsförmedlares
globala riskhanteringsplan.

Tester av elektroniska vägtullssystem

14 § Antalet fordon, utrustade med fordonsutrustning
tillhandahållen av en viss betalningsförmedlare, som under
ett år omfattas av tester som avses i 14 § 1 lagen
(2013:1164) om elektroniska vägtullssystem, ska motsvara
betalningsförmedlarens årliga genomsnittliga eller
prognostiserade trafik i avgiftsupptagarens vägtullsområde.

Bemyndiganden

15 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om

1. kraven enligt 5 § lagen (2013:1164) om elektroniska
vägtullssystem för registrering som betalningsförmedlare,

2. tekniska krav på ett elektroniskt vägtullssystem och den
fordonsutrustning som ska användas i systemet,

3. parametrar för klassificering av fordon,

4. avgifter för ärendehantering, registrering och tillsyn
enligt lagen om elektroniska vägtullssystem och föreskrifter
som har meddelats med stöd av den lagen.

16 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om
verkställighet av lagen (2013:1164) om elektroniska
vägtullssystem och denna förordning, dock inte i fall som
avses i 17 §.

17 § Kommerskollegium får meddela föreskrifter om
verkställighet av 24 § lagen (2013:1164) om elektroniska
vägtullssystem och 5–7 §§.