Förordning (2014:67) om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete

SFS nr
2014:67
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2014-02-13

Inledande bestämmelser

1 § I denna förordning finns bestämmelser om bidrag till
arbetsgivare för delar av dennes kostnader för tjänster som
en anordnare av företagshälsovård eller annan anordnare med
likvärdig kompetens har utfört i form av arbetsplatsnära
stödinsatser.

Med en arbetsplatsnära stödinsats avses en utredande insats
för en arbetstagare som har eller riskerar att få en nedsatt
arbetsförmåga på grund av arbetsrelaterade och
icke-arbetsrelaterade sjukdomar och skador samt att initiera
åtgärder för arbetstagarens återgång i arbete. Med en
arbetsplatsnära stödinsats avses inte medicinsk eller annan
behandling.

2 § Syftet med bidraget är att förebygga sjukfall respektive
att vid sjukfall öka arbetstagares möjligheter att återgå i
arbete genom att stödja arbetsgivare att vidta tidiga och
anpassade åtgärder.

3 § Med företagshälsovård avses i denna förordning detsamma
som i 3 kap. 2 c § arbetsmiljölagen (1977:1160).

4 § Bidrag lämnas, i mån av tillgång på medel, till en
arbetsgivare enligt bestämmelserna i denna förordning.

Beslutande myndighet

5 § Försäkringskassan beslutar i ärenden om godkännande av
anordnare och om utbetalning av bidrag till arbetsgivare
enligt denna förordning.

Villkor för bidrag

6 § Stöd enligt denna förordning ska ges i enlighet med
Europeiska kommissionens beslut 2012/21/EU av den 20 december
2011 om tillämpningen av artikel 106.2 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt på statligt stöd i form av
ersättning för allmännyttiga tjänster som beviljas vissa
företag som fått i uppdrag att tillhandahålla tjänster av
allmänt ekonomiskt intresse.

7 § Bidrag lämnas till en arbetsgivare för delar av dennes
kostnader för tjänster som har utförts av en anordnare som
har godkänts av Försäkringskassan.

Bidraget lämnas för halva det belopp som har betalats av
arbetsgivaren till anordnaren för en arbetsplatsnära
stödinsats. Bidraget lämnas dock med högst 7 000 kr för varje
sådan insats.

Villkor för godkännande av anordnare

8 § En anordnare som ska utföra tjänster i form av
arbetsplatsnära stödinsatser måste vara godkänd. För att
godkännas ska anordnaren i denna verksamhet

1. kunna initiera lämpliga medicinska, rehabiliterande och
arbetsanpassande åtgärder som är sådana som en arbetsgivare
ska svara för enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) och 30 kap.
socialförsäkringsbalken,

2. ha tillgång till samlad kompetens inom medicin och
rehabilitering samt inom fyra av områdena arbetsorganisation,
beteendevetenskap, ergonomi, hälsovetenskap och teknik,

3. vid utförandet av tjänsten ha kunskap om förhållandena på
arbetstagarens arbetsplats och ha kunskap om arbetsgivarens
skyldighet att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete i
enlighet med 3 kap. 2 a § arbetsmiljölagen,

4. tillhandahålla arbetsgivaren information om utförda
arbetsplatsnära stödinsatser i den omfattning som
arbetsgivaren behöver för sin redovisning enligt 15 § första
stycket, och

5. på begäran av Försäkringskassan lämna sådana uppgifter som
myndigheten behöver för kontroll av utbetalat bidrag.

Ansökan

9 § En ansökan om godkännande eller bidrag ska göras
skriftligen hos Försäkringskassan. Ansökan ska vara
egenhändigt undertecknad av en behörig företrädare för
sökanden. I ansökan ska sökanden intyga att de uppgifter som
lämnas där är riktiga.

10 § En sökande är skyldig att på begäran lämna
Försäkringskassan de handlingar och uppgifter som
Försäkringskassan behöver för att kunna pröva ansökan.

11 § I ansökan om bidrag ska arbetsgivaren

– ange vilken anordnare som har utfört tjänsten,

– ange den arbetstagare för vilken den arbetsplatsnära
stödinsatsen har utförts, och

– styrka det belopp som arbetsgivaren har betalat för
tjänsten.

12 § Om sökanden inte lämnar in de handlingar eller uppgifter
som följer av 10 eller 11 §, ska denne ges tillfälle att inom
viss tid komplettera ansökan.

13 § Ansökan om bidrag ska ha kommit in till
Försäkringskassan senast den 1 februari avseende tjänster som
utförts under föregående år.

Skyldighet att anmäla ändrade förhållanden

14 § En godkänd anordnare ska utan dröjsmål anmäla till
Försäkringskassan sådana förändringar i sin verksamhet som
kan innebära att villkoren för godkännande enligt 8 § inte
längre är uppfyllda.

Redovisning och uppgiftsskyldighet

15 § En arbetsgivare ska på begäran av Försäkringskassan
lämna en redovisning av den arbetsplatsnära stödinsats som
utförts av en anordnare för en arbetstagare. Redovisningen
ska upprättas i enlighet med vad Försäkringskassan
föreskriver.

En arbetsgivare är dessutom skyldig att på begäran av
Försäkringskassan lämna de ytterligare uppgifter om de
tjänster som en anordnare har utfört som behövs för kontroll
av utbetalat bidrag samt för utvärdering av stödet.

16 § Försäkringskassan ska föra ett register över de stöd som
lämnats enligt denna förordning. Ett sådant register ska
innehålla de uppgifter som behövs för att Sverige ska kunna
fullgöra sådana skyldigheter som följer av kommissionens
beslut 2012/21/EU. Uppgifterna i registret ska bevaras i tio
år från den dag då stöd har beslutats.

17 § Försäkringskassan ska senast den 1 mars varje år, med
början år 2015, lämna en samlad ekonomisk redovisning av det
föregående årets bidragsbeslut till regeringen. Av
redovisningen ska det framgå

1. antalet bidragsmottagare, och

2. hur mycket stöd som varje mottagare har fått, separerat på
årsbasis.

Återbetalning och återkrav

18 § En bidragsmottagare är återbetalningsskyldig om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på
något annat sätt har orsakat att bidraget har lämnats
felaktigt eller med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller
med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
eller

3. mottagaren inte har lämnat sådan redovisning eller sådana
uppgifter som begärts av Försäkringskassan enligt 15 §.

19 § Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt
18 §, ska Försäkringskassan besluta att helt eller delvis
kräva tillbaka bidraget. Om det finns särskilda skäl för det,
får Försäkringskassan helt eller delvis efterge kravet på
återbetalning.

Återkallelse av godkännande

20 § Försäkringskassan får återkalla ett godkännande enligt 8 §
om anordnaren

1. inte längre uppfyller kraven enligt denna förordning eller
enligt föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen,

2. i väsentlig mån åsidosätter sina skyldigheter enligt
denna förordning eller enligt föreskrifter som meddelats med
stöd av förordningen, eller

3. i väsentlig mån åsidosätter sina skyldigheter enligt
förordningen (2014:68) om bidrag till företagshälsovården för
köp av medicinsk service eller enligt föreskrifter som
meddelats med stöd av den förordningen.

Bemyndigande

21 § Försäkringskassan får meddela

1. föreskrifter om redovisning som avses i 15 § första
stycket,

2. ytterligare föreskrifter om den kompetens som en anordnare
ska ha tillgång till enligt 8 §, och

3. de föreskrifter som i övrigt behövs för verkställigheten
av denna förordning.

Överklagande

22 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut
än beslut om godkännande av anordnare, återkallelse av sådant
godkännande och om utbetalning av bidrag får dock inte
överklagas.

Övergångsbestämmelser

2014:67

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2014 men ska dock
tillämpas för tid från och med den 1 januari 2014.