Förordning (2014:68) om bidrag till företagshälsovården för köp av medicinsk service

SFS nr
2014:68
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2014-02-13

Inledande bestämmelser

1 § I denna förordning finns bestämmelser om bidrag till
anordnare av företagshälsovård för dennes kostnader för köp
av medicinsk service från offentliga eller privata
vårdgivare. Med medicinsk service avses undersökning och
analys inom laboratoriemedicin, radiologi samt klinisk
fysiologi som utgör ett led i bedömningen av en anställds
arbetsförmåga.

2 § Syftet med bidraget är att förebygga sjukfall respektive
att vid sjukfall öka arbetstagares möjligheter att återgå i
arbete. Detta ska uppnås genom att bidrag lämnas för
företagshälsovårdens kostnader för köp av sådan medicinsk
service som ingår som ett led i bedömningen av en
arbetstagares arbetsförmåga.

3 § Med företagshälsovård avses i denna förordning detsamma
som i 3 kap. 2 c § arbetsmiljölagen (1977:1160).

4 § Bidrag lämnas, i mån av tillgång på medel, till en
anordnare av företagshälsovård enligt bestämmelserna i denna
förordning.

Beslutande myndighet

5 § Försäkringskassan beslutar i ärenden om utbetalning av
bidrag till anordnare enligt denna förordning.

Villkor för bidrag

6 § Stöd enligt denna förordning ska ges i enlighet med
Europeiska kommissionens beslut 2012/21/EU av den 20 december
2011 om tillämpningen av artikel 106.2 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt på statligt stöd i form av
ersättning för allmännyttiga tjänster som beviljas vissa
företag som fått i uppdrag att tillhandahålla tjänster av
allmänt ekonomsikt intresse.

7 § Bidrag lämnas till en anordnare av företagshälsovård som
har godkänts av Försäkringskassan enligt 8 § förordningen
(2014:67) om bidrag till arbetsgivare för köp av
arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete.

8 § Bidrag lämnas för anordnarens kostnader för köp av
tjänster i form av medicinsk service av en offentlig eller en
privat vårdgivare. Bidrag lämnas för ett kalenderår med högst
ett belopp som motsvarar antalet anslutna anställda till
anordnaren multiplicerat med ett belopp om 100 kronor.
Kostnader för medicinsk service i samband med allmän
hälsokontroll ersätts inte.

Ansökan och utbetalning

9 § En ansökan om bidrag ska göras skriftligen hos
Försäkringskassan och ska ha kommit in till myndigheten
senast den 1 februari i fråga om tjänster som har utförts
under föregående år. Ansökan ska vara egenhändigt
undertecknad av en behörig företrädare för sökanden. I
ansökan ska sökanden intyga att de uppgifter som lämnas där
är riktiga.

10 § En sökande är skyldig att på begäran lämna
Försäkringskassan de handlingar och uppgifter som
Försäkringskassan behöver för att kunna pröva ansökan.

11 § I ansökan om bidrag ska anordnaren

– ange vilken vårdgivare som utfört tjänsten, och

– styrka det belopp som anordaren har betalat för tjänsten.

12 § Om sökanden inte lämnar in de handlingar eller uppgifter
som följer av 10 eller 11 §, ska denne ges tillfälle att inom
viss tid komplettera ansökan.

13 § Försäkringskassan fattar löpande beslut om utbetalning
av bidrag till anordnare. Om tillgängliga medel inte räcker
till ska Försäkringskassan göra en proportionell fördelning
av medlen mellan de ansökningar som inte redan tilldelats
bidrag.

Bidrag betalas ut i efterskott för varje kalenderår.

Skyldighet att anmäla ändrade förhållanden

14 § En godkänd anordnare ska utan dröjsmål anmäla till
Försäkringskassan sådana förändringar i sin verksamhet som
kan medföra att villkoren för godkännande enligt 8 §
förordningen (2014:67) om bidrag till arbetsgivare för köp av
arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete ska återkallas.

Uppgiftsskyldighet

15 § En anordnare är skyldig att på begäran av
Försäkringskassan lämna de ytterligare uppgifter om de
tjänster anordnare har utfört som behövs för kontroll av
utbetalat bidrag samt för utvärdering av stödet.

16 § Försäkringskassan ska föra ett register över de stöd som
lämnats enligt denna förordning. Ett sådant register ska
innehålla de uppgifter som behövs för att Sverige ska kunna
fullgöra sådana skyldigheter som följer av kommissionens
beslut 2012/21/EU. Uppgifterna i registret ska bevaras i tio
år från den dag då stöd har beslutats.

17 § Försäkringskassan ska senast den 1 mars varje år, med
början år 2015, lämna en samlad ekonomisk redovisning av det
föregående årets bidragsbeslut till regeringen. Av
redovisningen ska det framgå

1. antalet bidragsmottagare, och

2. hur mycket stöd som varje mottagare har fått, separerat på
årsbasis.

Återbetalning och återkrav

18 § En bidragsmottagare är återbetalningsskyldig om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på
något annat sätt har orsakat att bidraget har lämnats
felaktigt eller med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller
med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
eller

3. mottagaren inte har lämnat sådana uppgifter som avses i
15 §.

19 § Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt
18 §, ska Försäkringskassan besluta att helt eller delvis
kräva tillbaka bidraget. Om det finns särskilda skäl för det,
får Försäkringskassan helt eller delvis efterge kravet på
återbetalning.

Bemyndigande

20 § Försäkringskassan får meddela de föreskrifter som i
övrigt behövs för verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

21 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut
än beslut om utbetalning av bidrag får dock inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2014:68

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2014 och
gäller till och med den 31 december 2015. Förordningen ska
dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2014.

2. Förordningen ska efter det att den upphört att gälla
fortsätta att gälla i fråga om bidrag för tid före den 1
januari 2016.

3. Förordningen ska efter det att den upphört att gälla
fortsätta att gälla i fråga om Försäkringskassans skyldighet
att föra ett register som avses 16 § samt Försäkringskassans
skyldighet att lämna en samlad ekonomisk redovisning som
avses i 17 §.