Förordning (2014:7) om skyldighet för myndigheter att lämna uppgifter till Bergwallkommissionen

SFS nr
2014:7
Departement/myndighet
Justitiedepartementet Å
Utfärdad
2014-01-16

1 § Utöver vad som annars följer av lag eller förordning är
myndigheter skyldiga att lämna uppgifter till
Bergwallkommissionen (Ju 2013:18) enligt denna förordning.

2 § Myndigheter ska på begäran av Bergwallkommissionen (Ju
2013:18) lämna uppgifter som de förfogar över om kommissionen
behöver uppgifterna för att fullgöra sitt
utredningsuppdrag.