Tillkännagivande (2014:787) om de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter

SFS nr
2014:787
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
2014-06-05

Regeringen tillkännager enligt 5 § lagen (2006:805) om foder
och animaliska biprodukter att följande bestämmelser i EU:s
förordningar kompletteras av bestämmelser i lagen om foder
och animaliska biprodukter.

Grundförordningar som i sin helhet kompletteras av lagen om
foder och animaliska biprodukter

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003
av den 22 september 2003 om fodertillsatser.

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005
av den 12 januari 2005 om fastställande av krav för
foderhygien.

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2009
av den 13 juli 2009 om utsläppande på marknaden och
användning av foder, om ändring av Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1831/2003 och om upphävande av
rådets direktiv 79/373/EEG, kommissionens direktiv
80/511/EEG, rådets direktiv 82/471/EEG, 83/228/EEG,
93/74/EEG, 93/113/EG och 96/25/EG samt kommissionens beslut
2004/217/EG.

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009
av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska
biprodukter och därav framställda produkter som inte är
avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av
förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om animaliska
biprodukter).

Grundförordningar som kompletteras av lagen om foder och
animaliska biprodukter i de delar de innehåller bestämmelser
som faller inom lagens tillämpningsområde

5. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002
av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för
livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska
myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i
frågor som gäller livsmedelssäkerhet.

6. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003
av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel
och foder.

7. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1830/2003
av den 22 september 2003 om spårbarhet och märkning av
genetiskt modifierade organismer och spårbarhet av livsmedel
och foderprodukter som är framställda av genetiskt
modifierade organismer och om ändring av direktiv
2001/18/EG.

8. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004
av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att
säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och
livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och
djurskydd.

9. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005
av den 23 februari 2005 om gränsvärden för
bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av
vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av
rådets direktiv 91/414/EEG.

Grundförordningar som kompletteras av lagen om foder och
animaliska biprodukter i de delar som anges i det följande

10. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001
av den 22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för
förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av
transmissibel spongiform encefalopati, när det gäller

– artikel 2, i den del som faller inom tillämpningsområdet
för lagen om foder och animaliska biprodukter,

– artikel 6, i de delar som gäller åtgärder efter testning
som utförs på slakteri och som avser kvarhållande i avvaktan
på negativt provsvar av varor som inte är avsedda att
användas som livsmedel,

– artikel 7,

– artikel 8, i de delar som faller inom tillämpningsområdet
för lagen om foder och animaliska biprodukter,

– artikel 16, i de delar som faller inom tillämpningsområdet
för lagen om foder och animaliska biprodukter, och

– bilaga XI, i de delar som inte avser livsmedel.

11. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
2160/2003 av den 17 november 2003 om bekämpning av salmonella
och vissa andra livsmedelsburna zoonotiska smittämnen, när
det gäller

– artikel 3.2, i den del bestämmelsen avser foder,

– artikel 7, i den del bestämmelsen avser foder, och

– artikel 12, i den del bestämmelsen avser foder.

12. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004
av den 29 april 2004 om livsmedelshygien, när det gäller

– del A, punkt 4 a i bilaga I, i den del bestämmelsen avser
foder,

– del A, punkt 7 i bilaga I, såvitt avser sådana uppgifter
som faller inom tillämpningsområdet för lagen om foder och
animaliska biprodukter, och

– del A, punkt 8 a i bilaga I.

13. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004
av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda
hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung när det
gäller avsnitt IV, kapitel II, punkt 4 a, fjärde stycket i
bilaga III, i den del bestämmelsen avser utförande av
officiella kontroller vid den tekniska anläggningen.

14. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004
av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda
bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av
produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som
livsmedel, när det gäller

– artikel 4, i de delar som inte avser livsmedel,

– artikel 5.1 e, i delar som inte avser livsmedel,

– artikel 5.1 f, i delar som avser sådan provtagning som
faller inom tillämpningsområdet för lagen om foder och
animaliska biprodukter,

– avsnitt I, kapitel I, punkt 1 i bilaga I, i de delar som
inte avser livsmedel, och

– avsnitt I, kapitel II, E i bilaga I, i de delar som inte
avser livsmedel.

Övriga förordningar som kompletteras av lagen om foder och
animaliska biprodukter i de delar som anges i det följande

15. Kommissionens förordning (EG) nr 2075/2005 av den 5
december 2005 om fastställande av särskilda bestämmelser för
offentlig kontroll av trikiner i kött, när det gäller

– artikel 4.2, och

– artikel 12.2 g iii.